02. Ὑπακοὴ Ὑπαπαντῆς

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ὑπακοὴ ἦχος β’

«Ὠς ἀνηνέχθης βρέφος ἐν τῷ ναῷ ὑπαντήσας δρόμῳ ὁ Συμεὼν ἐκ παρθένου σὲ ἐδέξατο Χριστὲ καὶ κρατῶν μὲν ἠγάλλετο, αἰνῶν δὲ ἐξίστατο πῶς ἀγκάλαι γηραλαῖοι φέρουσιν ὅν δυνάμεις οὐράνιοι τρέμουσιν. Ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς δόξα σοι»

(χφφ. ᾀσματικὰ Κρυπτοφέῤῥης Γ. γ. Ι α’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. φφ. 22r-23r, Γ. γ. VII ιγ’ αἰ. φ. 32v-34v, Vat. gr. 1606 ιγ’-ιδ’ αἰ. φ. 64r-v, βλ. καὶ τυπικὸ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 118).
 
Last edited:
Top