02. Ἀκολουθία Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

nektar

νεοαρχάριος
Ἕως τῆς κατατάξεως εἰς τὰς ἁγιολογικὰς δέλτους (27 Νοε 2013), εἶχαν κυκλοφορήσει τρεῖς ἀκολουθίαι, ὑπό:

1. Εὐαγγέλου Καραδήμου
2. Χαραλάμπους Μπούσια
3. Ἀδαμαντίας Πιπεράκι-Καβάγια (+)

Διατίθενται σύντρεις ὑπὸ τοῦ Ἡσυχαστηρίου τοῦ Γέροντος, τηλ. 22950-98261.

Ἐπίσημος διαδικτυακὸς χῶρος www.porphyrios.gr

Κατάλογος ἐκδοθεισῶν ἀκολουθιῶν ἐδῶ.

Ἑτέρα ἀκολουθία παρηγγέλθη ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρὸ τριμήνου εἰς τὸν Ἀθανάσιον Ἱερομόναχον Σιμωνοπετρίτην.

Τὴν χθὲς ἠκούσθη ἀπὸ τῆς Βασιλίδος ὅτι ἐξετάζονται ὑπὸ τῆς ἀρμοδίου Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς πέντε (5) εἰς τὸ σύνολον ἀκολουθίαι, πρὸς ἀνάδειξιν καὶ ἔγκρισιν μιᾶς.

Πρὸς τὸ παρόν, ἰσχυόντων τῶν ἐκδοτικῶν δικαιωμάτων, προσφέρονται μόνον τὰ τροπάρια:

Τῇ Β´ τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου (ΙΘ´ Νοεμβρίου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει)

Τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, τοῦ διορατικοῦ καὶ θαυματουργοῦ.

Α. Ὑπὸ Εὐαγγέλου Καραδήμου.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς Εὐβοίας τὸν γόνον, Οἰκουμένης ἀγλάϊσμα (πρώτη γραφή: πανελλήνων τὸν Γέροντα), τῆς Θεολογίας τὸν μύστην καὶ Χριστοῦ φίλον γνήσιον, Πορφύριον τιμήσωμεν, πιστοί, τὸν πλήρη χαρισμάτων ἐκ παιδός. Δαιμονῶντας γὰρ λυτροῦται, καὶ ἀσθενεῖς ἰᾶται πίστει κράζοντας· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ ἁγιάσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ.

Τοῦ Παρακλήτου τὸν ναὸν τὸν ἁγιώτατον
καὶ τῆς πανάγνου Θεοτόκου προσφιλέστατον,
ἀνυμνήσωμεν Πορφύριον ἐκ καρδίας.
Ἀγαπᾷ γὰρ καὶ ἰᾶται πάντας καὶ φρουρεῖ
καὶ πρεσβεύει ὅπως τύχωμεν θεώσεως.
Ὅθεν κράζομεν· χαίροις, πάτερ Πορφύριε.

Μεγαλυνάριον.

Χαίροις χαρισμάτων ὁ θησαυρὸς καὶ τῶν ἰαμάτων ἡ πηγὴ ἡ θαυματουργός. Χαίροις ὁ προφήτης ὁ νέος Ἐκκλησίας, Πορφύριε, τρισμάκαρ, Ἄθωνος καύχημα.

Β. Ὑπὸ Χαραλάμπους Μπούσια.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Προγιγνώσκειν τὸ μέλλον σοφῶς, Πορφύριε, ὡς ἀντιμίσθιον πόνων καὶ βιοτῆς εὐσεβοῦς χάριν δέδωκέ σοι ἄνωθεν ὁ Κύριος· ἄνθος Εὐβοίας ἱερόν, ἐκ τοῦ Ἄθω μυστικῶς πρὸς κήπους μετεφυτεύθης ἀλήκτου δόξης πρεσβεύειν Χριστῷ ὑπὲρ τῶν εὐφημούντων σε.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ.

Τὸν ὑακίνθῳ καὶ πορφύρᾳ ταπεινώσεως, ὑπακοῆς τε καὶ ἀγάπης στολισάμενον τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τὸ ἔνδυμα καὶ ὀφθέντα χαρισμάτων θείου πνεύματος ἐκσφράγισμα εὐφημήσωμεν σοφίας ὡς διδάσκαλον ἀνακράζοντες· Χαίροις, μάκαρ Πορφύριε.

Μεγαλυνάριον.

Χαίροις, ὁ χαρίτων πλησθεὶς πολλῶν ἐν ἐσχάτοις χρόνοις καὶ ἰθύνας πιστοὺς καλῶς πρὸς λειμῶνας θείους, ἀστὴρ θεοσοφίας καὶ ἀκραιφνοῦς ἀγάπης, πάτερ Πορφύριε.

Γ. Ὑπὸ Ἀδαμαντίας Πιπεράκη.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ´. Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ.

Φωτὸς χωρίον τοῦ Θεοῦ καὶ χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος ἔμπλεως, τῶν ἱερέων καλλονή, τῶν μοναστῶν κανὼν ἀκριβέστατος, Πορφύριε σοφέ, τῇ διακρίσει λάμψας καὶ θαύμασι, Πατὴρ ἡμῶν ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ.

Ὡς παιδιόθεν τὸν Χριστὸν χαίρων ἠγάπησας, καὶ τὰ τοῦ βίου ἀγαθὰ ἀπαρνησάμενος, τὴν τοῦ Ἄθωνος κατέλαβες πολιτείαν, τὸν τῆς πτώσεως χιτῶνα ἐκδυσάμενος, ἀνεδείχθης τῆς Τριάδος ἐνδιαίτημα καὶ πρεσβεύεις ἀεί, Πάτερ ὅσιε, σωθῆναι ἡμᾶς.

Μεγαλυνάριον.

Χαίροις τῆς Εὐβοίας γόνος ἐσθλός, καὶ ὑπερουσίου τῆς Τριάδος μυσταγωγός· χαίροις τοῦ ἀκτίστου, φωτὸς τοῦ Θαβωρίου, αἱρέτης καὶ δοχεῖον, Πάτερ Πορφύριε.

Δ. Ἀνωνύμων ποιητῶν. (εὑρέθησαν στὸ κελλίον τοῦ Γέροντος ὡς χειρόγραφα, ὡς προσευχὴ ἀγνώστων προσκυνητῶν καὶ ἁπλῶς παρατίθενται ἐδῶ, δὲν προτείνονται πρὸς ψαλμῴδησιν)

Ἀπολυτίκιον. Ἀγνώστου ποιητοῦ. Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὁσίως διέπρεψας ἐν μέσῳ ἄστει σοφέ, τὴν κλῆσιν δεξάμενος ἀπὸ κοιλίας μητρός· ὅθεν προσκαρτεροῦντες τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, προσέτι μαρτυρίᾳ πλείω τούτων δοθῆναι, ἵνα ἀκαταπαύστως τὴν δόξαν σου ὑμνοῦμεν, αἰτούμενοι ἐλέους τῷ σὲ ἁγιάσαντι.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἀγνώστου ποιητοῦ.
Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.


Πνευματέμφορος ὅλος καὶ ἀπαθέστατος, διακρίσεως φάρος φωτοειδέστατος, ἱερατεύων τῷ Χριστῷ, ὡς ἰσάγγελος ὤφθης. Προφήτης θαυμαστός, τὰ ἐγγὺς καὶ τὰ μακράν, προβλέπεις ὅσιε Πάτερ, Πορφύριε θεοφόρε, Ἁγίου Ὄρους τὸ ἀγαλλίαμα.
 

Attachments

  • 2013-11-27_vespers.pdf
    1.8 MB · Views: 2,519
Last edited:

Laosynaktis

Παλαιό Μέλος
Η Ακολουθία υπό της αειμνήστου Αδαμαντίας Πιπεράκι-Καβάγια, πνευματικού τέκνου του π. Πορφυρίου, περιέχει μουσιικό παράρτημα, μελοποιηθέν και καλλιγραφηθέν παρ' εμού.
Βλ. http://www.porphyrios.net/?page_id=803
Ηχογραφήθηκε από το 2005 ή παλαιότερα (δεν θυμάμαι) από τον Χορό "Αγιοπολίτης" που διευθύνω. Ωστόσο, για διαφόρους λόγους η Μονη δεν μπόρεσε να εκδώσει αυτή την ηχογράφηση εν καιρώ τω δέοντι, κατόπιν δε το CD της εγγραφής (μήτρα) δεν ανευρισκόταν. Ευτυχώς κατείχα ένα αντίγραφο. Μου εζητήθη σχετικώς πρόσφατα και εδόθη στον εκδοτικό οίκο "Επτάλοφος" προς έκδοση. Ακούω ότι έχει ήδη επανεκδοθεί η Ακολουθία (κείμενο και μουσικό παράρτημα) μαζί με το CD. Ωστόσο, δεν το έχω δεί ακόμη ο ίδιος.
 
Καλημέρα
Παιδιά έχει κάποιος την ακολουθία του Αγίου? Ειναι δύσκολο να την βρούμε εδώ στην Κύπρο λόγο του σύντομου χρόνικού διαστίματος. Αν μπορεί κάποιος συνάδελφος ας μου την στείλει σε πμ στο φόρουμ η στο hakkenos@hotmail.com
Και πάλην ευχαριστώ
Ανδρέας
 

Στέφανος

Στέφανος Συμεωνίδης
Καλημέρα
Παιδιά έχει κάποιος την ακολουθία του Αγίου? Ειναι δύσκολο να την βρούμε εδώ στην Κύπρο λόγο του σύντομου χρόνικού διαστίματος. Αν μπορεί κάποιος συνάδελφος ας μου την στείλει σε πμ στο φόρουμ η στο hakkenos@hotmail.com
Και πάλην ευχαριστώ
Ανδρέας

Χαίρετε εν Κυρίω,

Ακόμα δεν έχει αποφανθεί η επιτροπή Υμνολογίας του Πατριαρχείου για την ακολουθία που θα ψάλλεται στην μνήμη που Αγίου Πορφυρίου. Αυτή η ακολουθία δηλαδή, που θα καταχωρηθεί και στο Μηναίο του Δεκεμβρίου. Η διαδικασία, απ'όσα γνωρίζουμε, βρίσκεται στο στάδιο της συγκρίσεως των ακολουθιών που ήδη έχουν γραφεί.
Επίσης, απ'όσα γνωρίζουμε, πρέπει η επιτροπή να έχει δύσκολο έργο, καθώς ο αριθμός τους ξεπερνάει τις πέντε (5) και όλοι οι υμνογράφοι έχουν καταβάλλει τεράστια προσπάθεια για το σκοπό αυτό και ο καθένας έχει αποδώσει, κατά το ύφος που τον διακρίνει, πολύ όμορφα ποιητικά και υμνολογικά στοιχεία του βίου αλλά και των θαυμασίων δωρεών που εδόθησαν από Το Θεό στον Άγιο.
Είμαι σίγουρος ότι στην απόφαση αυτή θα συμβάλλει και ο Άγιος με τον τρόπο του.
Μέχρι λοιπόν της εγκρίσεώς της, υπομονετικά, αναμείνατε νεώτερες ειδήσεις.

Με εκτίμηση,

Στέφανος Συμεωνίδης
Ιεροψάλτης Ιερού Ησυχαστηρίου Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
(Αγίου Γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου) - Μήλεσι Αττικής
 

Xristos

Ιωαννίδης Στέφανος, Ειδικευόμενος Νευρολογίας, Πα.

Attachments

  • Ακολουθια Οσιου Πορφυριου.pdf
    9 MB · Views: 3,166
Last edited:
Χρόνια πολλά! Βοήθειά μας ο Άγιος Πορφύριος. Και στην Ύδρα, εορτάσαμε πανηγυρικά τον Άγιο Πορφύριο με Θεία Λειτουργία. Ο σεπτός Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, ιερούργησε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και μίλησε καταλλήλως, τιμώντας τον Άγιο που τον ευλαβείται. Επίσης, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία από τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωαννίκιο Καλαφάτη (είχα την τιμή να ψάλω) στο Ιερό Ησυχαστήριο των Αγίων Φωτεινής και Ελισάβετ, το οποίο συνεδέετο με τον Άγιο Πορφύριο, αφού ο ίδιος πέρασε από την Ύδρα! Ερχόταν εδώ, σε αυτό το Μοναστηράκι, και συμβούλευε τις Μοναχές. Για κάποιο διάστημα, υπήρξε Πνευματικός (δηλαδή εξομολόγος) των Μοναχών. Μια από αυτές, η μακαριστή αδελφή Φωτεινή, υπήρξε πνευματική του κόρη από τα χρόνια που ο Άγιος ήταν στην Αθήνα, ενώ η σημερινή Καθηγουμένη, Γερόντισσα Θέκλα, τον είχε συναντήσει και αυτή πριν γίνει μοναχή, στην Πολυκλινική Αθηνών. Ο Άγιος Πορφύριος, σε μια από τις επισκέψεις του στην Ύδρα, στο Μοναστήρι αυτό, υπέδειξε στις Μοναχές κάποιο σημείο στο οποίο αν σκάψουν υπάρχει νερό... Ας έχουμε την ευχή του Αγίου μας. Και κάτι ακόμα. Σήμερα, στην απόλυση, ο Λειτουργός π. Ιωαννίκιος, είπε μεταξύ των άλλων, να παρακαλούμε τον Άγιο να είναι μεσίτης μας, γιατί είναι οικείος μας. Δόξα τω Θεώ που αναδεικνύει Αγίους!
Όσον αφορά το θέμα της Ακολουθίας, εδώ προτιμήσαμε αυτήν του Ευαγγέλου Καραδήμου. Είναι ωραιότατη και κατανυκτική. Και στο Μοναστήρι στο Μήλεσι, σήμερα, αυτήν έψαλαν, μάλιστα με τροποποίηση του Απολυτικίου "Της Ευβοίας τον γόνον, Οικουμένης αγλάϊσμα... (πρώτη γραφή: πανελλήνων τόν Γέροντα)". Ταπεινά φρονώ, ότι πρέπει να περιμένουμε την Ακολουθία που θα εγκρίνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, προκειμένου να αποφευχθούν άλλες καταστάσεις (βλέπε Μαλαξός). Αν και πιστεύω, ότι θα προτιμηθεί αυτή του Ευαγγέλου Καραδήμου, που την έψαλαν και σήμερα, στην επίσημη πρώτη Πανήγυρη.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Η Ακολουθία υπό της αειμνήστου Αδαμαντίας Πιπεράκι-Καβάγια, πνευματικού τέκνου του π. Πορφυρίου, περιέχει μουσιικό παράρτημα, μελοποιηθές και καλλιγραφηθέν παρ' εμού.
Βλ. http://www.porphyrios.net/?page_id=803
Ηχογραφήθηκε από το 2005 ή παλαιότερα (δεν θυμάμαι) από τον Χορό "Αγιοπολίτης" που διευθύνω. Ωστόσο, για διαφόρους λόγους η Μονη δεν μπόρεσε να εκδώσει αυτή την ηχογράφηση εν καιρώ τω δέοντι, κατόπιν δε το CD της εγγραφής (μήτρα) δεν ανευρισκόταν. Ευτυχώς κατείχα ένα αντίγραφο. Μου εζητήθη σχετικώς πρόσφατα και εδόθη στον εκδοτικό οίκο "Επτάλοφος" προς έκδοση. Ακούω ότι έχει ήδη επανεκδοθεί η Ακολουθία (κείμενο και μουσικό παράρτημα) μαζί με το CD. Ωστόσο, δεν το έχω δεί ακόμη ο ίδιος.
http://www.eptalofos.gr/Product/181/Page/238/el/

... με Μουσικό Παράρτημα και ψηφιακό Δίσκο όπου αποδίδονται Μέλη από Βυζαντινό Χορό με Χοράρχη τον Γιάννη Αρβανίτη.
 

petrosg

Petros Gonatas
Καλησπέρα σας.

Μήπως έχει κάποιος ν' ανεβάσει την Ακολουθία υπό Εὐαγγέλου Καραδήμου;
 

goldengreek25

Μέλος
ᾈσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου. Μετὰ Παρακλητικοῦ Κανόνος, Χαιρετισμῶν, Ἐγκωμίων καὶ Μουσικοῦ Παραρτήματος ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΧΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Ἡ παροῦσα ἀκολουθία ἐνεκρίθη ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτῆς, τῆς 5ης Μαΐου 2014.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 21 Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ 21 Ἐν τῷ Μεγάλῳ Ἑσπερινῷ 25 Εἰς τὸν Ὄρθρον 39 Εἰς τοὺς Αἴνους 58 Εἰς τὴν Λειτουργίαν 61 Β. ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ (Link & Pdf) 65 Γ. ΧΑΙΡΟΙΣ, ΠΑΤΕΡ ΠΟΡΦΥΡΙΕ 81 Πρόλογος τοῦ Μητροπολίτου πρώην Διδυμοτείχου καὶ Ὀρεστιάδος Κυροῦ Κωνσταντίνου 83 Προλεγόμενα τοῦ Συγγραφέα 87 Οἶκοι κδ΄ (κατ’ ἀλφάβητον) (Link) 91 Δ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 105 Ε. ΕΓΚΩΜΙΑ 113 ΣΤ. ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 125 Διάφορα ἕτερα ὑμνογραφήματα 125 Μεγαλυνάρια 125 Προσόμοια 127 Τροπάρια εἰς διαφόρους ἤχους 128 Ἕτερα τροπάρια εἰς διαφόρους ἤχους 133 Ζ. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 135 Εἰς τὸν Μικρὸν Ἑσπερινόν 137 Εἰς τὸν Μεγάλον Ἑσπερινόν 147 Εἰς τὸν Ὄρθρον 195 Ἐκδόσεις τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου 207

Γιὰ παραγγελία βιβλίων (Χονδρικῆς καὶ Λιανικῆς Πώλησης) ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο “Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος” τηλ. (+30) 22950 98261, Fax. (+30) 22950 98074 info@porphyrios.org

Άγιος Πορφύριος http://www.porphyrios.net/?page_id=4083
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης στὶς 27 - 2 - 2014 ἐνέκρινε τὴν ἀκολουθία μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος του αἰδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη.

Ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχείο ὑπάρχει ἔγκριση;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Tῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐτελειώθησαν καὶ οἱ γέροντες Κλεόπας Ἠλίε στὴν Ῥουμανία τὸ 1998 καὶ Ἀμβρόσιος Λάζαρης στὴν Μονὴ Δαδίου Φθιώτιδος τὸ 2006.
 

Aposkar

Απόστολος Καραμπελιάς

Attachments

  • 02 Ακολουθία Οσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου Γαλανόπουλου.pdf
    812.8 KB · Views: 1,087

koostas

Νέο μέλος
Η ακολουθια του Αγίου Πορφυρίου, ποίημα Ευάγγελου Καραδήμου, που πλέον έχει εγκριθεί απ' το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως επίσημος ακολουθία, και ψάλθηκε χθες και σήμερα στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - στο Μήλεσι Μαλακάσας.
https://agioskosmasoaitolos.files.w...cf80cebfcf81cf86cf85cf81ceb9cebfcf85-ceba.pdf
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Η ακολουθια του Αγίου Πορφυρίου, ποίημα Ευάγγελου Καραδήμου, που πλέον έχει εγκριθεί απ' το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως επίσημος ακολουθία, και ψάλθηκε χθες και σήμερα στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - στο Μήλεσι Μαλακάσας.
https://agioskosmasoaitolos.files.w...cf80cebfcf81cf86cf85cf81ceb9cebfcf85-ceba.pdf
Στόν σύνδεσμο αὐτό, ὅπως καί σ᾿ αὐτόν (σέ μονοτονικό) ὑπάρχει ἡ ἔκδοση τοῦ 1998.
Περί τῆς νέας ἐγκεκριμένης ἐκδόσεως μέ κάποιες ἀλλαγές (ὅπως φαίνεται μερικῶς καί στό #1), ἡ ὁποία ἔχει ἐκδοτικά δικαιώματα, (ἀπό ἐδῶ) ἐδῶ.

 

Στέλιος Σ.

Παλαιό Μέλος
Στην πιο πάνω ακολουθία (Ευάγγελου Καραδήμου - 1998) εντοπίστηκαν 1-2 λαθάκια.
Το Θεοτοκίο του απολυτικίου θα έπρεπε να είναι ομόηχο του απολυτικίου δηλ. "Του Γαβριήλ φθεγξαμένου..."
Επίσης στο Θεοτοκίο Εις τον Στίχον η φράση "πρέσβευε Δέσποινα μετά των Αποστόλων"
 
Last edited:

koostas

Νέο μέλος
Στον εσπερινο χθες στην ενορια μας εψαλαν του Μπουσια την ακολουθια. Σημερα το πρωι σε μοναστηρι εδω Θεσσαλονικη που πηγα, παρολο που ειχα μαζι μου σε φυλλαδια τις ακολουθιες των Μπουσια, Καραδημου και Γαλανοπουλου, εψαλαν μια αλλη (!!!), που δεν την ξερω, η οποια εχει και δικο της κανονα για τον προφητη Αββακουμ,διαφορετικο του Μηνιαιου. Η υπαρξη πολλων ακολουθιων δημιουργει καποια θεματακια. Αν η συγχρονη ταση υπηρχε στους υμνουγραφους Βυζαντιου, το καθε Μηνιαιο θα ειχε δεκαπλασια εκταση.
 
Top