02. Ἀκολουθία Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος

paniil

Νέο μέλος
#1
Χαίρεται, μήπως κάποιος έχει την ακολουθία του Αγίου Μάμαντος που μου χρειάζεται για ένα εξωκλήσι που έχω στην ενορία μου. Μήπως ξέρετε που μπορώ να βρω πλήρη ασματική ακολουθία. Ευχαριστώ πολύ.
Χαιρετισμούς από Κρήτη...
 

nektar

νεοαρχάριος
#2
Συνημμένως ἡ ἀκολουθία (συμπλήρωσις εἰς τὰ ἐκ τοῦ Μηναίου) τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Μάμαντος, καθὼς καὶ ἱερὰ εἰκὼν αὐτοῦ.

Ὁ Ἅγιος Μάμας γεννήθηκε στὴ Γάγγρα τῆς Παφλαγονίας τὸ 260 ἀπὸ γονεῖς χριστιανούς, τὸ Θεόδοτο καὶ τὴν Ρουφίνα, ὅταν αὐτοὶ ἦταν μέσα στὴ φυλακή, ὅπου πέθαναν προσευχόμενοι. Ὁ Μάμας, βρέφος ἀκόμα, ἔμεινε ὀρφανός. Ὅμως, μία πλούσια χριστιανὴ γυναῖκα, ἡ Ἀμμία, τὸν υἱοθέτησε καὶ τὸν ἀνέθρεψε μὲ στοργὴ μητρικὴ καὶ σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐπειδὴ δὲ ὀνόμαζε τὴν θετή του μητέρα συνεχῶς μάμα, δηλ. μαμά, ὀνομάστηκε Μάμας. Ὅταν ἔγινε 15 χρονῶν, πιάστηκε ἀπὸ εἰδωλολάτρες, διότι χωρὶς φόβο, δημόσια, ὁμολογοῦσε τὸ Χριστό. Τότε τὸν χτύπησαν ἀλύπητα. Κρέμασαν στὸ λαιμό του μολυβένιο βαρίδιο καὶ τὸν ἔριξαν στὴ θάλασσα. Ὅμως μὲ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ σώθηκε. Ἔπειτα τὸν ξανασυνέλαβαν καὶ τὸν ἔριξαν σὲ ἀναμμένο καμίνι καὶ μετὰ τροφὴ στὰ θηρία. Ἀλλὰ ἐπειδὴ καὶ ἀπ᾿ αὐτὰ σώθηκε θαυματουργικά, διαπέρασαν τὴν κοιλιά του μὲ τρίαινα. Καὶ ἔτσι μαρτυρικὰ καὶ ἔνδοξα ἀναχώρησε ἀπ᾿ αὐτὴ τὴν ζωή. Μᾶς θυμίζει δὲ τὰ λόγια του Κυρίου, ποὺ εἶπε: «ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτος ἐστὶν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν». Ὅποιος, δηλαδή, ταπεινώσει τὸν ἑαυτό του σὰν τὸ παιδάκι αὐτό, αὐτὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

=============
Εὐχὴ εἰς κτήνη

[ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΜΑΝΤΟΣ]
ἀπὸ τὸ μ.Εὐχολόγιον «ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ»

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ἰδοὺ ἐγὼ ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ ἐλάχιστος Μάμας, ὑπάρχων ἐν τοῖς ὄρεσι, διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἤμελγον τὰς ἐλάφους, καὶ τυροὺς ποιῶν, διένεμον τοῖς πένησι, καὶ διέτριβον ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ σπηλαίοις μέχρι τοῦ μαρτυρίου μου. Ἐκεῖ οὖν ἐμοῦ διατρίβοντος, προσῆλθον Ἰωάννης καὶ Φιλόθεος, παρακαλοῦντες καὶ λέγοντες· Φθόνος τοῦ διαβόλου ἐπέπεσεν εἰς τὰ ποίμνια καὶ βουκόλια καὶ τελευτῶσι κακῶς, καὶ δεόμεθά σου, ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρόσευξαι ὑπὲρ αὐτῶν, ἵνα ἰαθῶσιν ἀπὸ παντός κακοῦ εἰς μνημόσυνον τοῦ μετὰ ταῦτα χρόνου, εἰς δόξαν Θεοῦ· ἐγὼ δὲ εἶπον αὐτοῖς· Ἀδελφοί μου πνευματικοί, ἐγὼ ἁμαρτωλός εἰμι, καὶ ἁμαρτωλοῦ ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει. Αὐτοὶ δὲ ἐπέμενον παρακαλοῦντες με. Καμφθεὶς οὖν πρὸς τὰς δεήσεις αὐτῶν, προσευξάμενος τῷ Κυρίῳ εἶπον·

Ἐπικαλούμεθά σε τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ἀληθινὸν Θεόν, τὸν κατελθόντα ἐκ τῶν πατρικῶν κόλπων, καὶ σαρκωθέντα ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου, καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, θελήσει δὲ Σταυρὸν καὶ θάνατον ὑπομείναντα, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐξαναστάντα, καὶ ζωὴν τῷ γένει τῶν βροτῶν χαρισάμενον, ἐπάκουσόν μου τοῦ ἁμαρτωλοῦ, καὶ ἀναξίου δούλου σου Μάμαντος, καὶ ὅστις ἐστὶν ἐν ἀθυμίᾳ καὶ θλίψει πολλῇ, καὶ ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομά σου, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ μνησθείη τοῦ ὀνόματος τοῦ δούλου σου Μάμαντος, μὴ ἐπέλθῃ ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτοῦ ἢ τὴν ἀγέλην τῶν βοῶν αὐτοῦ διαβολικὴ συμφορὰ ἢ ἄλλη τις νόσος.

Ναί, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ τῷ λόγῳ συστησάμενος πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ παρίδῃς τὴν δέησιν ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ καὶ εὐτελοῦς δούλου σου, ἀλλ᾿ ἐπάκουσόν μου, φιλάνθρωπε Κύριε, καὶ ὅπου ἀναγνωσθῇ αὕτη μου ἡ προσευχή, εἴτε εἰς ποίμνην, εἴτε εἰς βόας, εἴτε εἰς ποίμνην, εἴτε εἰς βόας, εἴτε εἰς ἡμιόνους, μὴ ἐπέλθῃ εἰς τὰ ζῷα αὐτοῦ νόσος ἢ ἕτερος πειρασμός· ὅπως ὑπὸ σοῦ πάντες φυλαττόμενοι, δόξαν καὶ προσκύνησιν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 

Attachments

Last edited:

paniil

Νέο μέλος
#3
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Να είσαι καλά κ. Νεκτάριε και ο Άγιος να σε προστατεύει από τα άγρια θηρία της εποχής μας. Μήπως έχεις ο ίδιος ή κάποιος άλλος και τις ευχές του Αγίου Μάμα για τα διάφορα ζώα που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς. Εμείς στην επαρχία έχουμε και ανθρώπους που φέρνουν τα κοπάδια τους στον Άγιο Μάμα για ευλογία, φυσικά μετά ακολουθούν τα καθιερωμένα σφαχτά προς τιμή του Αγίου και φυσικά καλό και παλιό κρασί. Αν λοιπόν τις έχει κάποιος θα ήμουν διπλά υπόχρεος.
Παπά Νικόλας από Κρήτη
 
Last edited:

Ευθύμιος

Παλαιό Μέλος
#4
Απ΄ότι γνωρίζω η ενορία της Αγίας Αναστασίας της Πατρικίας στην Αθήνα (Λόφος Αξιωματικών, Περιστέρι) έχει εκδόσει πλήρη ακολουθία του Αγίου, με παράκληση και χαιρετισμούς, ποιήματα του μακαριστού πατρός μοναχού Γερασιμου Μικραγιαννανίτου
 

paniil

Νέο μέλος
#5
Απ΄ότι γνωρίζω η ενορία της Αγίας Αναστασίας της Πατρικίας στην Αθήνα (Λόφος Αξιωματικών, Περιστέρι) έχει εκδόσει πλήρη ακολουθία του Αγίου, με παράκληση και χαιρετισμούς, ποιήματα του μακαριστού πατρός μοναχού Γερασιμου Μικραγιαννανίτου
Έχω ένα κατάλογο με ακολουθίες του π. Γερασίμου αλλά δεν αναφέρει μέσα ακολουθία του Αγίου Μάμα. Αν η πληροφορία αυτή είναι θετική σε παρακαλώ πες μου που μπορώ να βρω βιβλίο από αυτά γιατί οι ακολουθίες του μακαριστού γέροντα έχουν μια μοναδική ομορφιά...
Παπά Νικόλας από Κρήτη
 

Ευθύμιος

Παλαιό Μέλος
#6
Πάτερ μου την ευλογία σας. Απο το διαδίκτυο βρήκα τα παρακάτω απ' όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς να σας τα στείλουν (ο πατηρ Απόστολος που είναι υπέυθυνος).Μάλιστα στον εν λόγω ναό έχουν και λείψανο του Αγίου:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλ. Αγ. Αναστασίας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210-5719239 - FAX: 210-5777060

ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ:
Καμπουρόπουλος Ἀπόστολος ( Ἐκκλησιαστικῶς Προίστάμενος )
Τσάκαλος Λάμπρος
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Καραγκούνης Χρυστ. ( Εἰς ἀπόσπασιν )
Γκολφινόπουλος Βασ. ( Εἰς ἀπόσπασιν )
Παναγόπουλος Κων/νος ( Εἰς ἀπόσπασιν )
Κατσιμπρῆς Σπυρίδων ( Εἰς ἀπόσπασιν )
Φωτάκης Ἱερώνυμος, Διακ.

Το βιβλίο με τις ακολουθίες του Αγίου Μάμα το είχα κάποτε αλλά τώρα δεν το βρίσκω (κάπου θα το έχω δώσει που δεν θυμάμαι). Το βιβλίο απ' ότι θυμάμαι είχε παράκληση εσπερινό, όρθρο (τώρα για τους χαιρετισμούς δεν θυμάμαι αν τους είχε) όλα έργα ,αν δεν κάνω λάθος πάλι, του γέροντα Γερασίμου.
 

Μακρυγιάννης

Κανάλια Μαγνήσιας
#7
1. την ακολουθία του Αγίου ζήτησα και βρήκα στην Ιερά Μονη αγίου Γεωργίου Ηλίων στην Αιδηψο Ευβοίας τηλέφωνο: 22260.22384. και ταχυδρομική Διεύθυνση: 343 00 Ήλια Λ. Αιδηψού.

2. οι καλές μοναχές και η σεβαστη γερόντισσα θα σας εξυπηρετίσουν

3. Σε αυτή την Ιερά Μονη φυλάσσεται και η Αγία Κάρα του Αγίου καθώς και της Αγίας Μαρίνης
 

Elisavet

Νέο μέλος
#10
1. την ακολουθία του Αγίου ζήτησα και βρήκα στην Ιερά Μονη αγίου Γεωργίου Ηλίων στην Αιδηψο Ευβοίας τηλέφωνο: 22260.22384. και ταχυδρομική Διεύθυνση: 343 00 Ήλια Λ. Αιδηψού.

2. οι καλές μοναχές και η σεβαστη γερόντισσα θα σας εξυπηρετίσουν

3. Σε αυτή την Ιερά Μονη φυλάσσεται και η Αγία Κάρα του Αγίου καθώς και της Αγίας Μαρίνης
O αρχαιολόγος - βυζαντινολόγος Δρ Χριστόδουλος Α. Χατζηχριστοδούλου αναφέρει στο βιβλίο του "Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μάμαντος στη Μόρφου" ότι, σύμφωνα με τις πηγές, φαίνεται ότι είχαν μεταφερθεί στην Κύπρο τμήματα των ιερών λειψάνων και όχι ολόκληρο το σκήνωμα του αγίου, που είχε ταφεί στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. Η κάρα του αγίου μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη από ένα μοναχό, μετά την κατάληψη της Καισάρειας από τους Σελτζούκους το 1067. Όταν οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη το 1204, άρπαξαν ανάμεσα στα άλλα πολύτιμα λείψανα και την κάρα του αγίου που είχε ένα ασημένιο στεφάνι με το όνομά του γραμμένο Ελληνικά και από εκεί μεταφέρθηκε από τον κληρικό Gualon de Dampierre στην πόλη Langres της Καμπανίας (Γαλλία) στα 1209.Η κάρα βρίσκεται ακόμη στην πόλη Langres, στο θησαυρό του Καθεδρικού ναού της πόλης που τιμάται επ' ονόματι του Αγίου Μάμαντος (Σαν Μαμές - San Mamés).
 

alex7305

Well-known member
#12
Έχει κάποιος τον βίο του αγίου από τον Συμεών τον Μεταφραστή στα Ελληνικά; Στον 115ο τόμο της Πατρολογίας του Migne παρατίθεται μόνο στα Λατινικά. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 
Top