02. Μουσικὰ Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ

π.Μιχαήλ Τρ. Γούδας

παλαιο μελος
Υμνοι της εορτης της Υπαπαντης του Κυριου ημων Ιησου Χριστου... (εσπερινος - ορθρος - θ.λ.)

Μαθηματα σε γραφη και συνθεση υπο του Αρχοντος Πρωτοψαλτου ΜΤΧΕ Κων/νου Πριγγου

Επιμελεια - Επεξεργασια: Μιχαηλ Τρ. Γουδας Ιεροψαλτης
 

Attachments

 • υπαπαντη Κ.Πριγγου.docx
  9.7 MB · Views: 53
 • υπαπαντη Κ.Πριγγου.pdf
  31.3 MB · Views: 167

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 02 02-2021 Εσπερινός και Ορθρος Υπαπαντής του Σωτήρος
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!

Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Φεβρουαρίου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ & Καθημερινών
 

Attachments

 • 02-02-2021 Εσπερινός Υπαπαντής του Σωτήρος.pdf
  4 MB · Views: 134
 • 02 02-2021 Ορθρος Υπαπαντής του Σωτήρος.pdf
  5.3 MB · Views: 263
 • 02 02-2021 Εσπερινός Υπαπαντής του Σωτήρος .mel
  182.7 KB · Views: 8
 • 02 02-2021 Όρθρος Υπαπαντής του Σωτήρος .mel
  203.4 KB · Views: 13

John31

Member
Δόξα τῷ Θεῷ πατέρες ἔχουμε τά ὀρθόδοξα Ὑπομνήματα ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁποίων πορευόμεθα εἰς τήν ἑρμηνείαν τῆς Κ.Δ. καί ἀπό ἐκεῖ βλέπουμε τίς σχετικές ἑρμηνεῖες, ὥστε νά ἔχουμε ὑπ᾿ ὄψιν μας τά ἀκριβῆ καί ὀρθόδοξα ἑρμηνευτικά σχόλια τῶν πνευματοκινήτων καί θεοφόρων Πατέρων, καί σαφῶς δέν ἔχουμε ἰδικήν μας θέσιν.

Διαβάζοντας λοιπόν τό Ὑπόμνημα εἰς τό κατά Ἰωάννην βλέπω ἀφ᾿ ἑνός τό δίκαιον τοῦ π. Ἐφραίμ διά τό πῶς ἐξελήφθη ἡ ἔγκλισις τοῦ ρήματος, ἡ ὁποία σαφῶς εἶναι ὁριστική, ἀλλά καί τό δίκαιον τοῦ π. Βασιλείου ὅτι ἡ ἑρμηνεία ἐξάγεται ἀπό τά ἑπόμενα.

Ὀρθῶς λοιπόν οἱ Πατέρες καί οἱ Ὑμνογράφοι ἐξέλαβον αὐτό τό ρῆμα πού εἶναι εἰς τήν ὁριστικήν ὡς παρότρυνσιν καί διά τήν ἔρευναν τῶν Γραφῶν στηριζόμενοι εἰς τό «ἐκεῖναι εἰσίν αἱ μαρτυροῦσαι περί ἐμοῦ» σέ συσχετισμόν μέ τό «οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωήν ἔχητε».
Αἱ Γραφαί μαρτυροῦν περί τοῦ Χριστοῦ καί δι᾿ αὐτῶν ὁ Θεός δίδει μαρτυρίαν περί αὐτοῦ. Πρέπει λοιπόν νά ἐρευνῶμεν τάς Γραφάς, διότι διά τῆς ἐρεύνης ταύτης θά ἐπιτύχωμεν ζωήν αἰώνιον.


Τό θέμα πού ἔθεσε ὁ π. Ἐφραίμ εἶναι πολύ ὡραῖο καθ᾿ ὅτι σχετίζεται μέ τό ὡραιότατο δοξαστικό τῆς λιτῆς τῆς ἐπικείμενης ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς χρησιμοποιούμενο καί στά μεθέορτα
Δόξα... Ἦχος πλ. α'
ρευνᾶτε τὰς Γραφάς, καθως εἶπεν ἐν Εὐαγγελίοις Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν· ἐν αὐταῖς γὰρ εὑρίσκομεν αὐτόν, τικτόμενον καὶ σπαργανούμενον, τιθηνούμενον καὶ γαλακτοτροφούμενον, περιτομὴν δεχόμενον, καὶ ὑπὸ Συμεὼν βασταχθέντα, οὐ δοκήσει οὐδὲ φαντασίᾳ, ἀλλ' ἀληθείᾳ τῷ κόσμῳ φανέντα, πρὸς ὃν βοήσωμεν· ὁ πρὸ αἰώνων Θεός, δόξα σοι.​
Καλησπέρα!Υπάρχει το μουσικό κείμενο;
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 02-02-2023 Εσπερινός & Ορθρος Υπαπαντής του Σωτήρος
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγ. εορτῶν & καθημερινών αναρτήθηκαν & Εδώ Ιανουαρίου 2023 Εδω Φεβρουαρίου & Εδώ
Μαρτίου 2023
 

Attachments

 • 02-02-2023 Εσπερινός Υπαπαντής του Σωτήρος.pdf
  3.9 MB · Views: 91
 • 02-02-2023 Ορθρος Υπαπαντής του Σωτήρος.pdf
  5.3 MB · Views: 188
 • 02 02-2023 Ορθρος Υπαπαντής του Σωτήρος .mel
  203.1 KB · Views: 5
 • 02-02-2023 Εσπερινός Υπαπαντής του Σωτήρος .mel
  182.4 KB · Views: 4

gbekris

Γεώργιος Μπεκρῆς
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα, καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρῶμα.
 

Attachments

 • _02-02 Ἑσπερινὸς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.pdf
  2 MB · Views: 36
 • _02-02 Ὄρθρος τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.pdf
  3.5 MB · Views: 72
 • _02-02 Θ.Λ. τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.pdf
  3 MB · Views: 35
 • _02-02 Ἑσπερινός τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.mel
  696 KB · Views: 4
 • _02-02 Ὄρθρος τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.mel
  977.7 KB · Views: 5
 • _02-02 Θ.Λ. τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.mel
  1 MB · Views: 6

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 02-02-2024 Εσπερ. & Όρθρος Υπαπαντής του Σωτῆρος Χριστοῦ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγ. εορτῶν & καθημερινών αναρτήθηκαν και
Εδώ Ιανουαρίου 2024 Εδώ Φεβρουαρίου 2024 &
Εδώ Μαρτίου 2024
 

Attachments

 • 02-02-2024 Ορθρος Υπαπαντής του Σωτήρος .mel
  203.1 KB · Views: 4
 • 02-02-2024 Εσπερινός Υπαπαντής του Σωτήρος .mel
  182.4 KB · Views: 3
 • 02 02-2024 Ορθρος Υπαπαντής του Σωτήρος.pdf
  5 MB · Views: 218
 • 02-02-2024 Εσπερινός Υπαπαντής του Σωτήρος.pdf
  3.7 MB · Views: 82

gbekris

Γεώργιος Μπεκρῆς
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα, καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρῶμα.
 

Attachments

 • _02-02 Ἑσπερινὸς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.pdf
  2 MB · Views: 31
 • _02-02 Ὄρθρος τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.pdf
  3.6 MB · Views: 63
 • _02-02 Θ.Λ. τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.pdf
  2.9 MB · Views: 45
 • _02-02 Ἑσπερινός τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.mel
  696 KB · Views: 2
 • _02-02 Ὄρθρος τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.mel
  977.7 KB · Views: 1
 • _02-02 Θ.Λ. τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.mel
  1,020.6 KB · Views: 2
Top