01-15 Ὁσίου Παύλου τοῦ Θηβαίου & Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου.

1. Η ακολουθία έχει ένα ιδιόμελο στα εσπέρια για τον Καλυβίτη, ένα ιδιόμελο στα απόστιχα των αίνων για τον Θηβαίο και ένα ιδιόμελο στα απόστιχα κοινό για οσίους. Σε ποιόν ανήκει το κοινό ιδιόμελο; (μάλλον στον Καλυβίτη).

2. Αφού ο Θηβαίος έχει ιδιόμελο, θα πρέπει να δικαιούται και αυτός απολυτίκιο. Ποιό; Μήπως πρέπει το κοινό «Ο Θεός των πατέρων ημών...»; Στα μηναία δεν υπάρχει απολυτίκιο του Θηβαίου, παρά μόνο του Καλυβίτου.

3. Η ακολουθία εν Κυριακή (15/01/2017) έχει την αξία εις στ΄, γι αυτό και τα δίπτυχα θέλουν απολυτίκιο και εξαποστειλάριο μετά τα αναστάσιμα (χωρίς όμως απολυτίκιο του Θηβαίου). Δεν έχει όμως κοντάκιο μετά την γ΄ (Καλυβίτου). Ο Θηβαίος δεν έχει κοντάκιο στο μηναίο.

4. Οι όσιοι όμως έχουν ξεχωριστό βίο και δεν έχουν κοινό κανόνα, ούτε και τρία ιδιόμελα τουλάχιστον ο ένας, ώστε να αξίζει η ακολουθία τους σε εις στ΄.

Γνωρίζουμε από πότε δημιουργήθηκε αυτή η ακολουθία με την υπάρχουσα δομή;

*Μηναίο 1595 & Ανθολόγιον 1738. Το ιδιόμελο στα απόστιχα του όρθρου δεν έχει το όνομα «Παύλε», άρα είναι κοινό. Εάν όμως το αποδώσουμε στον Καλυβίτη, δικαιολογείται η ακολουθία του εις στ΄ με 3 ιδιόμελα... (άρα μένει για Κυριακή, το κοντάκιο με τον οίκο μετά την γ΄, χωρίς εξαποστειλάριο ο Θηβαίος και για την ορθή τυπική τάξη, όπως λέει ο φίλτατος Παναγιώτης στο ΤΟΕ, ο κανών του Καλυβίτου εις στ΄).
 

Attachments

  • Μηναίο 1595.png
    2 MB · Views: 7
  • Ανθολόγιον 1738.jpg
    139.7 KB · Views: 10

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
2. Αφού ο Θηβαίος έχει ιδιόμελο, θα πρέπει να δικαιούται και αυτός απολυτίκιο. Ποιό; Μήπως πρέπει το κοινό «Ο Θεός των πατέρων ημών...»;
Αὐτό προβλέπει τό ΤΜ.

Στα μηναία δεν υπάρχει απολυτίκιο του Θηβαίου, παρά μόνο του Καλυβίτου.
Ἐμεῖς καί τό 2012 καί φέτος εἴπαμε δύο.

Τοῦ Ὁσίου Παύλου. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείου Πνεύματος, τῇ ἐπινεύσει, πρῶτος ᾤκησας, ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἠλιοὺ τὸν ζηλωτὴν μιμησάμενος· καὶ δι᾿ ὀρνέου τραφεὶς ὡς ἰσάγγελος, ὑπ᾿ Ἀντωνίου τῷ κόσμῳ ἐγνώρισαι. Παῦλε Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
Δόξα... Τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου. Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ἐκ βρέφους τὸν Κύριον, ἐπιποθήσας θερμῶς, τὸν κόσμον κατέλιπες, καὶ τὰ ἐν κόσμῳ τερπνά, καὶ ἤσκησας ἄριστα· ἔπηξας τὴν καλύβην, πρὸ πυλῶν σῶν γονέων, ἔθραυσας τῶν δαιμόνων, τὰς ἐνέδρας Παμμάκαρ· διὸ σε Ἰωάννη Χριστός, ἀξίως ἐδόξασεν.
 
Top