01. Προεόρτιον (της Υπαπαντής) απολυτίκιον και κοντάκιον

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Τό προεόρτιον τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἀπολυτίκιον παρουσιάζει διαφοράς μεταξύ τῶν Μηναίων καί τῶν Ὡρολογίων. Καταγράφονται οἱ σημαντικότερες.

Ἀπολυτίκιον προεόρτιον. Ἦχος α'. Χορὸς Ἀγγελικὸς.​
Οὐράνιος χορός, οὐρανίων ἁψίδων, προκύψας ἐπὶ γῆς, καὶ φερόμενον βλέπων, ὡς βρέφος ὑπομάζιον, πρὸς ναὸν τὸν πρωτότοκον, πάσης κτίσεως, ὑπὸ Μητρὸς ἀπειράνδρου, προεόρτιον, νῦν σὺν ἡμῖν μελῳδοῦσι, φρικτῶς ἐξιστάμενοι.

Οὐράνιος χορός, οὐρανίων ἁψίδων, προκύψας ἐπὶ γῆς, ἀφικόμενον βλέπει, ὡς βρέφος βασταζόμενον, πρὸς ναὸν τὸν πρωτότοκον, πάσης κτίσεως, ὑπὸ Μητρὸς ἀπειράνδρου· προεόρτιον οὖν σὺν ἡμῖν μελῳδοῦσι, φρικτῶς ἐξιστάμενοι.

Τό προεόρτιον κοντάκιον μόνον στό Μηναῖον Κωνσταντινουπόλεως 1843 ὑπάρχει, ἀλλ᾿ αὐτό προβλέπεται ἀπό τά Δίπτυχα, ὡς προβλεπόμενο καί ἀπό τήν προθεωρία τοῦ ΤΜΕ (§ 40) –ἄν καί τυπώνεται λάθος ἡ ἔναρξή του–.

Κοντάκιον προεόρτιον. Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.​
ς ἀγκάλας σήμερον, πιστοί καρδίας, ἐφαπλοῦντες δέξασθε, καθαρωτάτῳ λογισμῷ, ἐπιδημοῦντα τόν Κύριον, προεορτίους, αἰνέσεις προσᾴδοντες.

 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Ἁπὸ τὸ Μουσικὸν Μηνολόγιον Φεβρουαρίου τοῦ μακαριστοῦ π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη.
 

Attachments

  • 001.jpg
    001.jpg
    115.8 KB · Views: 37

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


«Οὐράνιος χορὸς οὐρανίων ἀγγέλων, προκύψας ἐπὶ γῆς ἀφικόμενον βλέπει, ὡς βρέφος βασταζόμενον πρὸς ναὸν τὸν πρωτότοκον, πάσης κτίσεως ὑπὸ μητρὸς ἀπειράνδρου, προεότριον οὖν σὺν ἡμῖν μελωδοῦσι, τὸν ὕμνον γηθόμενοι»

(χφφ. ΤΑΣ Μ. Λαύρας Γ-5 ιβ' αἰ. φφ. 64v-65r, Βατοπεδίου 1202 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φφ. 60v-61r, χφφ. Ῥουμανικῆς Ἀκαδημίας (Βουκουρέστι) 257 μηναῖο Φεβρουαρίου ιγ' αἰ. φ. 3r, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Βουλγαρίας 56 ΤΑΣ ιδ' αἰ. φ. 99r-v, Λειμῶνος 134 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1428-1429 φ. 66r, British Library Additional 9347 ὡρολόγιο ιε' αἰ. φ. 32v, 5541 ὡρολόγιο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1485-1525 φ. 103r, Μηναῖον Φεβρουαρίου ἐκδ. 1551, 1596).«Οὐράνιος χορὸς οὐρανίων ἀγγέλων, προκύψας ἐπὶ γῆς ἀφικόμενον βλέπει, ὡς βρέφος βασταζόμενον πρὸς ναὸν τὸν πρωτότοκον, πάσης κτίσεως ὑπὸ μητρὸς ἀπειράνδρου, προεότριον νῦν σὺν ἡμῖν μελωδοῦσι, τὸν ὕμνον γηθόμενοι»

(χφφ. ΤΑΣ Σινὰ 1095 ιβ' αἰ. φ. 78v, 1096 φ. 86r, 1097 σιναϊτικὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους 1214 φ. 114v-115r, Μ. Λαύρας Β-25 ὡρολόγιο ιγ' αἰ. φ. 230v, Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ' αἰ. φ. 66v, Ὡρολόγιον ἔκδ. 1535).


«Οὐράνιος χορὸς οὐρανίων ἀψίδων, προκύψας ἐπὶ γῆς ἀφικόμενον βλέπει, ὡς βρέφος βασταζόμενον πρὸς ναὸν τὸν πρωτότοκον, πάσης κτίσεως ὑπὸ μητρὸς ἀπειράνδρου, προεότριον νῦν σὺν ἡμῖν μελωδοῦσι, τὸν ὕμνον γηθόμενοι»

(χφ. British Library Additional 22507 ὡρολόγιο ιδ' αἰ. φφ. 88v-89r).

«Οὐράνιος χορὸς οὐρανίων ἀψίδων, προκύψας ἐπὶ γῆς καὶ φερόμενον βλέπει, ὡς βρέφος βασταζόμενον πρὸς ναὸν τὸν πρωτότοκον, πάσης κτίσεως ὑπὸ μητρὸς ἀπειράνδρου, προεότριον νῦν σὺν ἡμῖν μελωδοῦσι, φρικτῶς ἐξιστάμενοι»

(Ὡρολόγιον ἔκδ. 1509).

«Οὐράνιος χορὸς οὐρανίων ἀψίδων, προκύψας ἐπὶ γῆς καὶ φερόμενον βλέπων, ὡς βρέφος ὑπομάζιον πρὸς ναὸν τὸν πρωτότοκον, πάσης κτίσεως ὑπὸ μητρὸς ἀπειράνδρου, προεότριον νῦν σὺν ἡμῖν μελωδοῦσι, φρικτῶς ἐξιστάμενοι»
(Ὡρολόγιον ἔκδ. 1563).


«Οὐράνιος χορὸς οὐρανίων ἀγγέλων, προκύψας ἐπὶ γῆς ἀφικόμενον βλέπων, ὡς βρέφος βασταζόμενον πρὸς ναὸν τὸν πρωτότοκον, πάσης κτίσεως ὑπὸ μητρὸς ἀπειράνδρου, προεότριον οὖν σὺν ἡμῖν μελωδοῦσι, τὸν ὕμνον γηθόμενοι»

(χφ. British Library Additional 5546 ΤΑΣ ιε' αἰ. φ. 95v).

«Οὐράνιος χορὸς οὐρανίων ἀγγέλων, προκύψας ἐπὶ γῆς ἀφικόμενον βλέπει, ὡς βρέφος βασταζόμενον εἰς ναὸν τὸν πρωτότοκον, πάσης κτίσεως ὑπὸ μητρὸς ἀπειράνδρου, προεότριον νῦν ἡμῖν μελωδοῦσι, τὸν ὕμνον γηθόμενοι»

(χφ. Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζης/Πέζαρου 31 ὡρολόγιο τέλη ιε' αἰ. φ. 175v).


«Οὐράνιος χορὸς οὐρανίων ἀγγέλων, προκύψας ἐπὶ γῆς ἀφικόμενον βλέπει, ὡς βρέφος βασταζόμενον πρὸς ναὸν τὸν πρωτότοκον, πάσης κτίσεως ὑπὸ μητρὸς ἀπειράνδρου, προεότριον νῦν ἡμῖν μελωδοῦσι, φρικτῶς ἐξιστάμενοι»

(Ὡρολόγιον ἐκδ. 1604, 1757).

Προεόρτιο κοντάκιο δὲν συναντῶ.
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
Προεόρτιον Κοντάκιον συναντώ (ίδιον με το του 1ου μηνύματος) στο Ανθολόγιον έτους 1776 παρά Δημητρίω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων.
 
Top