01. Μουσικὰ Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

#1
Καλησπέρα σ'όλους θα ήθελα να ρωτήσω μήπως κάποιος έχει σε μουσικά το πρώτο ιδιόμελο της λιτής Μέγα καὶ παράδοξον θαῦμα σήμερον, ὁ θαυμαστὸς Ἀνδρέας.....καὶ ῥῦσαι κολάσεως τὰς ψυχὰς ἡμῶνκαι το ιδιόμελο του εωθινού Σημερον η πανύμνητος Δέσποινα την θείαν………….Μαριάμ ηλιόμορφε και σώσον τας ψυχάς ημών.Ευχαριστώ.
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#2
Μήπως υπάρχουν τα Δοξαστικά της παλαιάς Ακολουθίας της Αγίας Σκέπης που ψάλλεται τη 1η Οκτωβρίου; (βλ. εδώ).
 
Last edited by a moderator:
#3
Μήπως υπάρχουν τα Δοξαστικά της παλαιάς Ακολουθίας της Αγίας Σκέπης που ψάλλεται τη 1η Οκτωβρίου; (βλ. εδώ).
Από ό,τι βλέπω,
1) Το δοξαστικό του Κύριε εκέκραξα είναι προσόμοιο του δοξαστικού της Μυρτιδιώτισσας (24 Σεπτεμβρίου, Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου).
2) Το δοξαστικό των αποστίχων είναι προσόμοιο του δοξαστικού των αίνων του αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου).
3) Το δοξαστικό των αίνων φαίνεται να είναι προσόμοιο του δοξαστικού των αίνων των Αρχαγγέλων, όμως είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό (8 Νοεμβρίου).
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#4
Μήπως υπάρχουν τα Δοξαστικά της παλαιάς Ακολουθίας της Αγίας Σκέπης που ψάλλεται τη 1η Οκτωβρίου; (βλ. εδώ).
Γιατί να ψάλλεται αυτή σε ναούς της αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος; Η συνοδική εγκύκλιος περί μεταθέσεως της εορτής την 28η Οκτ κλπ κλπ έπαυσε μήπως να ισχύει; :rolleyes::eek:
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#5
Γιατί να ψάλλεται αυτή σε ναούς της αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος; Η συνοδική εγκύκλιος περί μεταθέσεως της εορτής την 28η Οκτ κλπ κλπ έπαυσε μήπως να ισχύει; :rolleyes::eek:
Βεβαίως και δεν έπαψε να ισχύει. Πρόκειται να ψαλλεί σε μονή επ' ονόματι της Αγίας Σκέπης η οποία πανηγυρίζει όμως την 1η Οκτωβρίου. Ίσως η πανήγυρις να θεσπίσθηκε τότε για να μην συμπίπτει με την επέτειο και ότι αυτό συνεπάγεται :p
 

chanendes

Ιωάννης Π. Αχιλλιάς
#6
να μια πολύ λογική εξήγηση...
δεν είναι ανάγκη να ειμαστε συνέχεια με το "καρφί" και τη "μπηχτή" στο στόμα....
 
#7
Μήπως υπάρχουν τα Δοξαστικά της παλαιάς Ακολουθίας της Αγίας Σκέπης που ψάλλεται τη 1η Οκτωβρίου; (βλ. εδώ).
Τα ανεβάζω από φυλλάδα του ιερού ησυχαστηρίου Αγίας Σκέπης (Βίγλα Μεγίστης Λαύρας, Άγιον Όρος, 1988).
 

Attachments

GabrielCremeens

Music Director at St. George, Albuquerque, NM
#9
Υπάρχουν μουσικά κείμενα για τα εξής τροπάρια της Λιτής;

Εἰς Τὴν Λιτὴν ἰδιόμελα Ἦχος α'

Μέγα καὶ παράδοξον θαῦμα σήμερον, ὁ θαυμαστὸς Ἀνδρέας τεθέαται, ἐν τῷ περιβλέπτῳ ναῷ τῶν Βλαχερνῶν· ἡ γὰρ Παντάνασσα Δέσποινα, λαμπροφανὴς ἐπιστᾶσα, ὑπ' Ἀγγέλων δορυφορούντων προπεμπομένη, μέσον δὲ τοῦ Βαπτιστοῦ, καὶ Θεολόγου Ἰωάννου χειροκρατουμένη, ἔνδον τῶν ἀδύτων εἰσελθοῦσα καὶ τὸ ἐκεῖσε φρουρούμενον μαφόριον αὐτῆς ἀναπτύξασα, τὸ τῆς παρθενίας φρικτὸν τεκμήριον, μεθ' οὗ τὴν ἄχραντον κεφαλὴν αὐτῆς περιέσκεπεν, ἐν κόσμῳ περιοῦσα, καὶ τοῦτο ἐφαπλώσασα, τὸν πιστὸν λαὸν περιέσκεπεν· ὃ καὶ κατιδὼν ὁ ἱερὸς Ἐπιφάνιος, φόβῳ καὶ χαρᾷ συσχεθεὶς τὸν διδάσκαλον ἐπηρώτα· ὢ τοῦ θαύματος, τὴν χάριν αὐτῆς ἡ Βασίλισσα, διὰ τοῦ μαφορίου αὐτῆς τοῖς πιστοῖς διένειμεν, οὗτινος θαύματος τὴν ἀνάμνησιν ἑορτάζοντες, τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν, σκέπασον καὶ ἡμᾶς ἐν τῇ Σκέπῃ σου Πανάχραντε, καὶ ῥῦσαι κολάσεως τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἠχος β'

Δεῦτε φιλεόρτων συστήματα, ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ, καὶ συνειδότι εὐστάθμῳ, τῇ Παρθένῳ τὸν ὕμνον προσοίσωμεν λέγοντες· σὺ ἡμῶν σκέπη καὶ βοήθεια Δέσποινα, καὶ τῇ σεπτῇ σου Σκέπῃ διασῴζεις ἀεί, τοὺς εἰς σὲ καταφεύγοντας, σκέπασον οὖν ἡμᾶς, τοὺς σὲ παρακαλοῦντας, καὶ πυρὸς γεέννης ἐξάρπασον ἐν ὥρᾳ τῆς δίκης, ὡς πάντα ἰσχύουσα μετὰ Θεόν, τῇ θερμῇ σου πρεσβείᾳ, Πανύμνητε, Θεοτόκε Παντάνασσα.

Ὁ αὐτὸς

Ἡ Σκέπη σου Θεοτόκε πανάχραντε πάντας πιστοὺς περισκέπουσα, διασῴζει ἀπήμονας παντοίας ἐκ βλάβης, καὶ φυλάττει ἀλωβήτους ἀπὸ πάσης νόσου καὶ θλίψεως, πᾶσαν ἀχλὺν τῶν δεινῶν ἀπελαύνουσα, καὶ ἐν αὐτῇ προσπεφευγότες οἱ δοῦλοί σου, ἐκλυτρούμεθα κινδύνων καὶ κακώσεων· σὺ γὰρ ἡμῶν ὑπάρχεις Σκέπη, καταφυγὴ καὶ ἀντίληψις, σωτηρία τε καὶ βοήθεια, καὶ διὰ σοῦ σωτηρίας τυχεῖν ἐλπίζομεν Θεοτόκε, οἱ πρὸς σὲ πιστῶς καταφεύγοντες.

Ἦχος δ'

ᾌσμα ᾀσμάτων, σὺ ὑπάρχεις Θεόνυμφε Δέσποινα νόων χαρμονή, καὶ βροτῶν παραμύθιον, πόλου τε καὶ γῆς Κυρία καὶ πρύτανις, ἀνάκτων πιστῶν δὲ διάδημα, εὐσεβοῦντος λαοῦ κέρας, γέφυρα πρὸς Ἐδέμ, καὶ κλῖμαξ πρὸς οὐρανοὺς ἀναφέρουσα· πόλις τοῦ Θεοῦ, καὶ θρόνος ἔμψυχος τοῦ Δεσπότου τῆς κτίσεως σκεῦος ζωῆς πανέντιμον, παράδεισος ἀκηράτου τρυφῆς, θυσιαστήριον πάγχρυσον, πνευματικοῦ πανευώδους θυμιάματος, λαμπὰς φωτοπάροχος, καὶ μάννα ἐπουράνιον, λαβὶς ἀνθρακοφόρος μυστική, καὶ ῥόδον ἡδύπνοον τράπεζα τοῦ οὐρανίου Ἄρτου, καὶ φωτὸς ἀδύτου λαμπηδών, ῥοδοδάκτυλος αὐγὴ τοῦ νοητοῦ ἠλίου, καὶ Σκέπη ἀναψυχῆς σωτηρίας, σκέπουσα ἡμᾶς καὶ πρός τὴν ἄνω Ἱερουσαλὴμ ὁδηγοῦσα καὶ σῴζουσα

Ἦχος πλ α'

Θαῦμα θαυμάτων πανθαύμαστον, καὶ τέρας φύσεως φρικτὸν καὶ ξενήκουστον, ὑπάρχεις Θεόνυμφε Δέσποινα, θυμηδία ποθεινή, ἡ πλημμυροῦσα χάρισι τὸν πιστὸν λαόν, ἀΰλου σου φωτὸς μαρμαρυγαῖς, ὡς οὖσα Μήτηρ τοῦ Φωτός, σκέπη τε ἀπόρων, ἡμᾶς περισκέπουσα, δωρεῶν δὲ ἐνθέων ζωοπάροχος χάρις βράβευσον οὖν ἡμῖν σὴν χάριν, λιτανεύουσι σὴν δόξαν, καὶ τὸ σὸν κεχαριτωμένον ὄνομα, πανευλαβῶς γεραίρουσιν, ὡς τέμενος τιμαλφέστατον τοῦ Δεσπότου ὑπάρχουσα, σκήνωμά τε θεοχώρητον, Θεοῦ τοῦ ἀχωρήτου, καὶ λυχνία ἑπτάφωτος, ἡ τὸ τῷ λαμπάδιον Χριστόν, κόσμῳ κυήσασα, Μαρία Μητροπάρθενε, τοῦ κόσμου μεσίτρια, καὶ ἡμῶν τῆς σῆς ποίμνης διάσωσμα μὴ οὖν ἐλλείπῃς ἡμᾶς περισκέπουσα, καὶ ὀξέως προφθάνουσα, ἐν συμφοραῖς καὶ κακώσεσι· σὲ γὰρ προστάτιν ἐν πᾶσιν ἀεὶ κεκτήμεθα, καὶ τῇ ἀμάχῳ σου Σκέπῃ περιφρουρούμεθα.

Δόξα... καὶ νῦν... Ὁ αὐτὸς

Σήμερον ἡ Παντάνασσα πανύμνητος, καὶ Θεοτόκος Μαρία, τὴν θείαν καὶ ὁλόφωτον αὐτῆς ἀστραπόμορφον Σκέπην ὑφαπλώσασα, τοὺς πιστοὺς πάντας ἐν οἴκῳ ἁγίῳ αὐτῆς ἐσκέπασεν, οἷα νεφέλη τὸ πάλαι, ἐν τῇ Σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, ἡ τὸν Ἰσραὴλ ὁδηγοῦσα καὶ θάλπουσα οὕτω τὴν Βασιλίδα τῶν πόλεων, σὺν τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι περισκέπουσα, τὴν ἄπειρον αὐτῆς χάριν παρεμφαίνουσα διένειμεν, εἰς ἅπαντα εὐσεβῶν τὰ σκηνώματα, ἧς περ νῦν τὴν ἀνάμνησιν, οἱ πιστοὶ αὐτῆς οἰκέται ποιούμενοι, χρεωστικῶς πρὸς αὐτὴν μετὰ πόθου βοήσωμεν· σκέπασον ἡμᾶς Πανύμνητε Δέσποινα, ὑπὸ τὴν σὴν Σκέπην, τὴν σωστικὴν καὶ ἁγίαν, τοὺς πιστῶς ἀνυμνοῦντάς σε, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 
Top