00. Ακολουθία Παναγίας Βουρλιώτισσας (πρώτη Κυριακή Οκτωβρίου)

#2
Εάν την έχει κάποιος συνάδελφος, θα βοηθούσε πολύ.
Χαίρετε! Εδώ είναι η ακολουθία και η παράκλησις της Παναγίας Βουρλιώτισσας, από την ιστοσελίδα του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ν.Φιλαδελφείας.
 

Attachments

Last edited by a moderator:

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#3
Iδοὺ τῶν σῶν θαυμασίων Ἁγνή· ἀενάως πλεῖστα, ἡμεῖς εὐφραι-
νόμενοι, Εἰκόνος σου τῆς σεπτῆς, πάντες πρεσβεύουσι,
ἀγάλλονται δὲ λαμπρῶς, τὰ τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης συστήματα,
καὶ ἄδου πνευματικῶς, χείλη ᾠδαῖς εὐηκόους γεραίροντες, Σὲ
τὴν σωτηρίαν τοῦ κόσμου καὶ θερμὴν ἀντίληψιν, διὸ πάντες
πρεσβεύουν, τῶν πταισμάτων τὴν συγχώρησιν :eek:

Tῆς Ἑλλάδος ἁπάσης Σὺ προΐστασαι φύλακας....:eek::eek:

Kατεπλάγη ἡ πατρίς, τῇ θεωρείᾳ ἐπὶ σοὶ Θεοχαρίτωτε Ἁγνή,
ὁρῶσα θεῖα καὶ φρικτά, τὰ Σὰ θαυμάσια ἰάματα
δυσωποῦσα, πάντες Βουρλιώτισσα ἔχομεν, μόνην βοηθὸν τὴν
Εἰκόνα σου, καὶ προστασίαν Δέσποινα, σὺν πᾶσι τοὺς εὐσεβῶς
προσιόντας Σου· ἐξ’ ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων, ἀπειλῶν μοι
διέσωσες. :confused::eek::eek:


Αντί άλλου σχολίου, θα ζητήσω από τον συγγραφέα και τους υπεύθυνους έγκρισης να ξεκινήσoυν εντατικά μαθήματα γραμματικής και συντακτικού αρχαίων ελληνικών! :rolleyes:
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#5
Iδοὺ τῶν σῶν θαυμασίων Ἁγνή· ἀενάως πλεῖστα, ἡμεῖς εὐφραινόμενοι,
Εἰκόνος σου τῆς σεπτῆς, πάντες πρεσβεύουσι,
ἀγάλλονται δὲ λαμπρῶς, τὰ τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης συστήματα,
καὶ ἄδου πνευματικῶς, χείλη ᾠδαῖς εὐηκόους γεραίροντες, Σὲ
τὴν σωτηρίαν τοῦ κόσμου καὶ θερμὴν ἀντίληψιν, διὸ πάντες
πρεσβεύουν, τῶν πταισμάτων τὴν συγχώρησιν :eek:
Προυσιωτίσσης: Βαβαὶ τῶν σῶν θαυμασίων Ἁγνή῾ ἀενάως χύδην, καὶ γὰρ προχεόμενα, Εἰκόνος σου τῆς σεπτῆς, πάντας ἀρδεύουσιν, εὐφραίνονται δὲ λαμπρῶς, τὰ τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης συστήματα, κροτοῦσι πνευματικῶς, χεῖρας ᾠδαῖς πανυχίοις γεραίροντες, σὲ τὴν σωτηρίαν κόσμου καὶ θερμὴν ἀντίληψιν, δι᾿ ἧς πᾶσι δωρεῖται, τῶν πταισμάτων, ἡ συγχώρησις

Tῆς Ἑλλάδος ἁπάσης Σὺ προΐστασαι φύλακας....:eek::eek:
Συμπληρώνω: Βουρλιωτίσσης: ...καὶ δημιουργὸς θαυμασίων τῇ ἐκ Βούρλων Εἰκόνι σου, Θεόνυμφε Παρθένε Μαριάμ, Σὺ γὰρ φωτίζεις ταχέως τοῦς τυφλούς, παντοίους ἀπελαύνεις δαίμονας, καὶ παραλύτους Σὺ ἐγείρεις Ἀγαθή· κρημνῶν τε σώζεις καὶ πάσης νόσου τοὺς σοὶ προστρέχοντας· δὀξα τῷ Σε δοξάσαντι Θεῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσι ἰάματα.

Προυσιωτίσσης: Τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης σὺ προΐστασαι πρόμαχος, καὶ τερατουργὸς ἐξαισίων τῇ ἐκ Προύσης Εἰκόνι σου, Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ καὶ γὰρ φωτίζεις ἐν τάχει τοὺς τυφλούς, δεινούς τε ἀπελαύνεις δαίμονας, καὶ παραλύτους δὲ συσφίγγεις ἀγαθή· κρημνῶν τε σώζεις καὶ πάσης βλάβης τοὺς σοὶ προστρέχοντας· δόξα τῷ σῷ ἀσπόρῳ τοκετῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ τοιαῦτα τέρατα.


Kατεπλάγη ἡ πατρίς, τῇ θεωρείᾳ ἐπὶ σοὶ Θεοχαρίτωτε Ἁγνή,
ὁρῶσα θεῖα καὶ φρικτά, τὰ Σὰ θαυμάσια ἰάματα
δυσωποῦσα, πάντες Βουρλιώτισσα ἔχομεν, μόνην βοηθὸν τὴν
Εἰκόνα σου, καὶ προστασίαν Δέσποινα, σὺν πᾶσι τοὺς εὐσεβῶς
προσιόντας Σου· ἐξ’ ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων, ἀπειλῶν μοι
διέσωσες. :confused::eek::eek:
Προυσιωτίσσης: Κατεπλάγη ἡ Ἑλλάς, καὶ Αἰτωλία ἐπὶ σοί, Θεογεννῆτορ Μαριάμ, ὁρῶσα ξένα καὶ φρικτά, καὶ γὰρ αἱρέσεως κακόνοιαν μυσαχθεῖσα, Προύσης ἐκ τῆς πόλεως ἤγαγες, ταύταις βοηθὸν τὴν Εἰκόνα σου, ἃς διατήρει Δέσποινα, σὺν πάσῃ τῇ εὐσεβεῖ πολιτείᾳ σου· ἐξ ὁρατῶν τε, καὶ ἀοράτων, δυσμενῶν ἱκεσίαις σου.

Αυτά είναι ένα δείγμα μόνο. Ολόκληρη η ακολουθία αποτελεί όπως ανέφερε και ο π. Μάξιμος «κακοποιημένη αντιγραφή/παραλλαγή». Ακόμη και οι διατάξεις που υπάρχουν εντός της φυλλάδος είναι αντιγραφή π.χ. «Εἰς δὲ τὸ, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχους η΄ καὶ ψάλλομεν Τροπάρια τῆς ἑορτῆς δ΄, ἦχος α΄, καὶ τῆς Εἰκόνος δ΄, ἦχος ὁ αὐτός». Ποιάς εορτής τροπάρια;; Η ακολουθία της Προυσιωτίσσης καλώς τα αναφέρει διότι ψάλλεται 22 ή 23 Αυγούστου, άρα δικαιολογεί μεθέορτα ή κυρίας ημέρας της Κοιμήσεως. Την α΄ Κυριακή Οκτωβρίου ποιά μεθέορτα διανύουμε;;
 
Last edited:

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#6
Ο Παρακλητικός Κανών αποτελεί και πάλιν μεταποίηση-αντιγραφή του Παρακλητικού Κανόνος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την «Ελευθερώτριαν» ποίημα Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, βλ. εδώ.

Υ.Γ.: Βγάζει κανείς αυτή την ακροστιχίδα στα τροπάρια;; «Θεόνυμφε Μῆτερ εὔφρανον χαρᾷ ἁγίᾳ, Εὐάγγελον πλέξαντα τάδε σοὶ μέλη.»
 
Last edited:
Top