Ὁ συνάναρχος καὶ συναΐδιος Υἱός (των Βαΐων)

Shota

Παλαιό Μέλος
#1
Στα έντυπα στο τέλος λείπει ίσως μια φράση (λέω ίσως, γιατί υπάρχει σε ένα γεωργιανό χφ. του ιγ’ αι. που έχω δει).

Ὁ συνάναρχος καὶ συναΐδιος Υἱός, καὶ Λόγος τοῦ Πατρός, ἐπὶ πώλου ἀλόγου, ἦλθε σήμερον καθεζόμενος, ἐπὶ τὴν πόλιν Ἱερουσαλήμ, ὃν τὰ Χερουβὶμ μετὰ δέους ἀτενίσαι οὐ δύνανται. Παῖδες ἀνευφήμησαν, μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, τὸν αἶνον μυστικῶς ἀναμέλποντες. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, ωσαννά τώ υιώ Δαβίδ, τῷ ἐλθόντι σῶσαι ἐκ πλάνης, ἄπαν τὸ γένος ἡμῶν.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Ἔχει ἐκπέσει ἀπὸ τὰ ἔντυπα, ὑπάρχει στὰ χφφ. στιχηράρια Μ. Λαύρας Γ-67 τέλη ι'-ἀρχὲς ια' αἰ. φ. 18v, Βατοπαιδίου 1488 περὶ τὸ 1050 φφ. 60v-61r καὶ τὰ τριῴδια Σινὰ 760 ια' αἰ. φ. 5r, Βατοπαιδίου 1190 ια' αἰ. φ. 71v, Reginensis gr. Pio II 30 ια' αἰ. φ. 171r.
 
Top