Ὁ εἱρμὸς "Τῷ ἐκτινάξαντι" ψάλλεται σὲ βαρὺν ἢ σὲ πλ. δ΄;

#1
[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Μετακίνηση μηνυμάτων από εδώ (2 Σεπτεμβρίου).

Ὁ εἱρμὸς "Τῷ ἐκτινάξαντι" ψάλλεται σὲ βαρὺν ἢ σὲ πλ. δ´ κατὰ τριφωνίαν; Στὰ λειτουργικὰ κείμενα συνήθως ὑπάρχει σὲ βαρὺν ἦχον, ἀλλὰ στὶς 2 Σεπτεμβρίου ἀναγράφεται ὡς ψαλλόμενος σὲ πλ. δ´.
 
Last edited by a moderator:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#2
Ὁ εἱρμὸς "Τῷ ἐκτινάξαντι" ψάλλεται σὲ βαρὺν ἢ σὲ πλ. δ΄ κατὰ τριφωνίαν; Στὰ λειτουργικὰ κείμενα συνήθως ὑπάρχει σὲ βαρὺν ἦχον, ἀλλὰ στὶς 2 Σεπτεμβρίου ἀναγράφεται ὡς ψαλλόμενος σὲ πλ. δ΄.
Πρόκειται για διαφορετικά κείμενα:

ᾨδὴ α'. Ἦχος βαρὺς.
«Τῷ ἐκτινάξαντι Θεῷ, τὸν Φαραὼ ἐν θαλάσσῃ Ἐρυθρᾷ, ἐπινίκιον ᾠδὴν ᾄσωμεν, ὅτι δεδόξασται». (ηχητικό)

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄(εκ του Νη).
«Τῷ ἐκτινάξαντι ἐν θαλάσσῃ τὴν τυραννίδα Φαραὼ καὶ τὸν Ἰσραὴλ διὰ ξηρᾶς ὁδηγήσαντι, ᾄσωμεν τῷ Χριστῷ ὅτι δεδόξασται εἰς τοὺς αἰῶνας.» (ηχητικό)
 
Last edited by a moderator:

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#3
Ὁ εἱρμὸς "Τῷ ἐκτινάξαντι" ψάλλεται σὲ βαρὺν ἢ σὲ πλ. δ΄ κατὰ τριφωνίαν; Στὰ λειτουργικὰ κείμενα συνήθως ὑπάρχει σὲ βαρὺν ἦχον, ἀλλὰ στὶς 2 Σεπτεμβρίου ἀναγράφεται ὡς ψαλλόμενος σὲ πλ. δ΄.
Στο νέο ειρμολόγιο του κ. Απόστολου Παπαχρήστου υπάρχει σε βαρύ αλλά και σε πλ. δ΄εκ του Νη.
 

Τσακιτζής

Παλαιό Μέλος
#4
Στο νέο ειρμολόγιο του κ. Απόστολου Παπαχρήστου υπάρχει σε βαρύ αλλά και σε πλ. δ΄εκ του Νη.
Ναί Βασίλη. Ο Φίλος μου ο Απόστολος Παπαχρήστου, έχει και τους δύο Ειρμούς, αλλά όπως και πολλοί άλλοι, τόσο από το Ειρμολόγιο του Ιωάννου, όσο και από το "Νέο Ειρμολόγιο" ΔΕΝ ψάλλονται έτσι όπως είναι γραμμένοι.
Στο Ειρμολόγιο που ετοιμάζω και που είναι σχεδόν έτοιμο, θα βρεί ο καθένας όλους τους Ειρμούς των Κανόνων που υπάρχουνε σε όλα τα Λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας ( 685 τον αριθμό ), Αργές και Σύντομες Καταβασίες καθώς επίσης και τις Θ΄. Ωδές που ψάλλονται όταν ορίζει το Τυπικό ( με τους στίχους ή Μεγαλυνάρια ), τις Τιμιωτέρες, όλα τα Προσομοιακά Απολυτίκια, αργά και Σύντομα Προσόμοια και τα Φωταγωγικά των Ήχων, ψαλλόμενα όπως πρέπει να ψάλλονται και κυρίως, χωρίς να καταστρέφεται η έννοια, λόγω του ποιητικού μέτρου.
Όσο για τους δύο Ειρμούς, παρατίθενται :
 

Attachments

Top