[Ψάχνω] Ὁδήγησον ἡμᾶς...

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#1
Στήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου, ὅπως παρατίθεται ἐδῶ ὑπάρχει στό κάθισμα τῆς β΄ στιχολογίας τοῦ ὄρθρου θεοτοκίο πού ἀρχίζει "Ὁδήγησον ἡμᾶς..." καί ψάλλεται σύμφωνα μέ τό "Τόν τάφον Σου Σωτήρ...".
Ποῦ θά βροῦμε τό κείμενο τοῦ ὕμνου;
Ὅποιος μπορεῖ, ἀς βοηθήσει, παρακαλῶ.
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#2
Μεσώδιον Θεοτοκίον Κάθισμα του Όρθρου της Κυριακής του Θωμά.

Ὁδήγησον ἡμᾶς, ἐν ὁδῷ μετανοίας, ἐκκλίνοντας ἀεί, πρὸς κακῶν ἀνοδίας, καὶ τὸν ὑπεράγαθον, παροργίζοντας Κύριον ἀπειρόγαμε, εὐλογημένη Μαρία, καταφύγιον, ἀπεγνωσμένων ἀνθρώπων Θεοῦ ἐνδιαίτημα.
 
Last edited:
Top