[Ψάχνω] Ὀπισθάμβωνος εὐχή τῆς Ἀναλήψεως

calanit

Νέο μέλος
#1
Χαίρετε καί Χρόνια Πολλά!

Ψάχνω τό κείμενο τῆς ὀπισθάμβωνου εὐχῆς τῆς Ἀναψλήσεως.

Στόν τυπικό τοῦ Δημητριέβσκυ (τ. 2, σελ.22, στήν περιγραφή τοῦ τυπικοῦ Sinait. gr. 598, φύλλο 39, "εὐχή ὀπισθάμβωνος τῆς Ἀναληψίμου"), δίδεται ἡ ἀρχή τῆς εὐχῆς:

"Ὕψωσον ἡμῶν, Δέσποτα, πρός οὐρανόν τό φρόνημα, τῶν ἐπί γῆς προσκυνούντων σου τό κράτος, καί τόν νοῦν ἡμῶν ὕψωσον ἀπό τῶν γηΐνων φροντίδων πρός ἑαυτόν"

Ποῦ μπορῶ νά βρῶ ὁλόκληρο τό κείμενο; Ἡ ἀκόμη καλύτερα, τό ἑλληνικό κείμενο ὅλου αὐτοῦ τοῦ κώδικος;

Ἐπίσης φαίνεται ὅτι ὑπάρχουν σχετικά κείμενα στό Google books, π.χ. "Les Prières de l'ambon du Barber. gr. 336 et du Vat. gr. 1833", ὅμως δέν βρίσκω τρόπο νά τό ἀνοίξω. Ἄν μπορεῖ κανείς νά βοηθήσῃ, θά ἤμουν εὐγνώμων.

Εὐχαριστῶ πολύ ἐκ τῶν προτέρων.
 
Top