Ἱεροτελεστικὸν 1948

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Μήπως ὑπάρχει ψηφιακὰ τὸ

Ἱεροτελεστικόν, καταρτισθέν ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Νεαπόλεως Χρυσοστόμου, Ἐκδόσεις Σαλιβέρου, Ἀθῆναι 1948;

Εὐχαριστῶ πολύ!
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
Τὰ ἀναγνώσματα τῆς παλαιᾶς διαθήκης ἀνήκουν στὸν ἀναγνώστη καὶ ὄχι στὸν ἐπίσκοπο

(τυπικὸ ναοῦ Ἀναστάσεως τοῦ ἔτους 1122 σ. 182, Ἱεροτελεστικὸν 1948 σ. 241, Ἁγιορειτικὸν τυπικὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας ἐκδ. Καστανιώτη 1995 σ. 122, Ἀ. Βουδούρη Χρονικὰ τυπικὰ σσ. 221, 264, 289, 308, 311, 410, Σύστημα τυπικοῦ σ. 701).

῾Η προαναγγελία κάθε Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος εἶναι

«... τὸ ἀνάγνωσμα. -Δόξα σοι, Κύριε, ἤ Δόξα σοι Κύριε δόξα σοι -Πρόσσχωμεν»

(J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise τ. 1 σ. 46, χφ. Δρέσδης Α 104 πραξαπόστολος-τυπικὸ Μεγάλης Ἐκκλησίας α’ ἥμισυ ια’ αἰ. ἔκδ. K. Akentiev 2007 σ. 22, Εὐχολόγιον μονῆς Σωτῆρος Μεσσήνης μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1121-1132 ἔκδ. A. Jacob Un eucologe du Saint-Sauveur ‘’in Lingua Phari’’ de Messine, Le Bodleianus Auct. E. 5.13 στὸ Bulletin de l’ Institut historique belge de Rome 50 (1980) σ. 301, χφφ. εὐχολόγια Vat. gr. 1811 τοῦ ἔτους 1147 φ. 76v, 1863 ιβ’ αἰ. φ. 16r, Ἀ. Ἀποστολίδη Il Typikon di s. Nicola di Casole Scondoil codice Taur. gr. C III. 17 τοῦ ἔτους 1173 σ. 239, Dmitrievskij τ. 2 σσ. 137, 699, χφφ. Clark 90 λειτουργίες ιε’ αἰ. φ. 10r, Paris. gr. 327 λειτουργίες ιε’ αἰ. φ. 31r, Paris. Suppl. gr. 239 λειτουργία Χρυσοστόμου ιε’ αἰ. φ. 9r, Harley 5669 λειτουργίες μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1485-1500 φφ. 13r, 61r, Burney (BL) 54 εὐχολόγιο τοῦ ἔτους 1573 φ. 181r, Εὐχολόγιον J. Goar σ. 92, Βritish Library Additional 8221 ὡρολόγιο ιη’ αἰ. φ. 61r, Αἱ θεῖαι λειτουργίαι ἔκδ. 1528, Λειτουργικὸν Κρυπτοφέῤῥης ἔκδ. 1683 σ. 274, Ὡρολόγιον Κρυπτοφέῤῥης ἔκδ. 1772 σ. 58, Ἱεροδιακονικὸν ἔκδ. 1780 σ. 20, Εὐχολόγιον τὸ Μέγα, ἐκδ. Ἀστὴρ 1986, φωτοαναστατικὴ ἀνατύπωση τῆς ἐκδόσεως Βενετίας 1862 σ. 9, τυπικὸ Ρήγα σ. 144, Ἱεροτελεστικὸν 1948 σσ. 118, 168).
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#9
Ο Τρεμπέλας για το Ιεροτελεστικόν του Βογιατζή. Τα βιβλία του Καρυοφύλλη υπάρχουν εδώ και εδώ. Αυτά έχουν όντως πολλές (καινοφανείς) προσθήκες• μερικά επεβίωσαν μέχρι σήμερα (δια των διαφόρων εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας).
 

Attachments

Top