"Ἰλισιῶτες Ψάλτες"

gr_anastasiou

Παλαιό Μέλος
"Ἰλισιῶτες Ψάλτες" ὀνομάζεται γιὰ συντομία ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Ἐνοριακῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων.
Ἱδρύθηκε καὶ λειτούργησε γιὰ πρώτη φορὰ κατὰ τὸ διδακτικὸ ἔτος 1986-87, μὲ τὴν εἰσήγηση καὶ εὐλογία τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου π. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, ἐπικ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ. Ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της ὣς τὸ 2005 Διευθυντὴς τῆς Σχολῆς ἦταν ὁ Ἀθανάσιος Βουρλῆς, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν. Ἔκτοτε ἔχω τὴ χαρὰ νὰ διευθύνω τὴν Σχολὴ καὶ μαζί μου διδάσκουν σ' αὐτὴν οἱ ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ ἐξαίρετοι ἐκπαιδευτικοί, ὁ Γιῶργος Βασιλειάδης (λαμπαδάριος τῆς ἁγίας Μαρίνας)καὶ ἡ Δώρα Καρδαμάκη (πτυχιοῦχος τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν). Στὰ 23 χρόνια λειτουργίας τῆς Σχολῆς, ἔχουν ἐγγραφεῖ καὶ φοιτήσει σ' αὐτὴν περισσότεροι ἀπὸ 500 μαθητές, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους φοιτητὲς προερχόμενοι ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ἄλλες χῶρες.
Παράλληλα μὲ τὴν διδακτικὴ δραστηριότητα, κύρια φανέρωση τῆς Σχολῆς ἀποτελεῖ ὁ Χορὸς Ψαλτῶν ποὺ συγκροτεῖται ἀπὸ τοὺς μαθητές της καὶ ψάλλει τακτικὰ στὶς Κυριακάτικες ἀκολουθίες στὴν Ἁγία Μαρίνα. Ὁ ἴδιος χορὸς διευρυνόμενος καὶ μὲ ἀποφοίτους καὶ ἄλλους φίλους ψάλτες τῆς Σχολῆς πραγματοποιεῖ ἢ συμμετέχει συχνότατα σὲ ἐκδηλώσεις συναυλιακοῦ ἢ λατρευτικοῦ χαρακτήρα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς ἐνορίας. Ἀπό τὸ 1987 ὣς σήμερα μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀπαριθμήσει κοντὰ στὶς 70 τέτοιες ἐκδηλώσεις. Ἡ πιὸ πρόσφατη πραγματοποιήθηκε στὸν "Παρνασσὸ", στὶς 18 Ἰουνίου 2010, μὲ θέμα "Ἀλληλούια - Αἰνεῖτε τὸν Κύριον Ἀνατολὴ καὶ Δύση", ἀπ' ὅπου καὶ τὸ παρακάτω ἄκουσμα:

Ανενα-τεριρε, Ἀλληλούια, Κράτημα κατακλειόμενο μὲ τὸ Ἀλληλούια. Σύνθεση τοῦ περίφημου βυζαντινοῦ μαΐστορος Ἰωάννου Κουκουζέλη (α΄ μισὸ τοῦ 14ου αἰ.), ἦχος γ΄. Ἀκούγεται μέρος τοῦ νενανισμοῦ μονοφωνάρικα (Στέφανος Κουμεντάκης, Γιῶργος Βασιλειάδης) καὶ ὁ τερετισμὸς ἀπὸ χοροῦ.

Στὴν ἐν λόγῳ ἐκδήλωση, τοὺς "Ἰλισιῶτες Ψάλτες" συμμετεῖχαν οἱ:
Ψάλτες: Ἀνδρέας Ξυγκᾶς, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Γιάννης Γεωργακόπουλος, Γιάννης Λέκας, Γιῶργος Βασιλειάδης, Γιῶργος Σακελλάρης, Γρηγόριος Ἀναστασίου (χοράρχης), Δημήτρης Μπαλαγεῶργος, Δημήτρης Πολίτης, Εὐάγγελος Γεωργίου, Θεόδωρος Peci, Νεκτάριος Κατσιμάρδος, Πολύκαρπος Τύμπας, Σιλουανὸς Μπραζιτίκος, Στέφανος Κουμεντάκης, Τάσος Πετρίδης, Χάρης Παπανικολάου, Χρῆστος Γαβαλᾶς
Ἰσοκράτες: Βασίλης Σαλτερῆς, Γιῶργος Κτίστης, Γιῶργος Σμάνης, π. Ἰωάννης Zakhour, Κυριάκος Δερδελάκος, Νίκος Δημητρακόπουλος, Νίκος Μπούρης, Παῦλος Saliba, Χάρης Τρασάνης.

Παραθέτω καὶ τὸ Πρόγραμμα γιὰ πληρέστερη ἐνημέρωση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προλόγισμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου
Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδου,
ἐπικ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, μὲ θέμα: "Θεολογικὴ ἑρμηνεία τοῦ Ἀλληλούια".

Ἀνατολή·
Οἱ "Ἰλισιῶτες Ψάλτες", (ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Ἐνοριακῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων), μὲ χοράρχη τὸν Γρηγόριο Ἀναστασίου, ἔψαλε κατὰ σειρὰ τὰ ἀκόλουθα μέλη:

Ἀλληλούια, ἀλληλούια, ὸ γ΄ ἀντίφωνο τῆς Τριθέκτης (Ἀκολουθίας τοῦ βυζαντινοῦ κοσμικοῦ ἢ ἐνοριακοῦ Τυπικοῦ ποὺ τελοῦταν μέχρι τὸν 13ο αἰ.). Ψαλμὸς 109ος μὲ τὸ ὑπόψαλμα Ἀλληλούια, μέλος Γρηγορίου Θ. Στάθη, ἦχος πλ. δ΄ τρίφωνος.
Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, Ἀλληλούια, Κοινωνικὸν τῶν Κυριακῶν, μέλος Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν (17ος αἰ.), ἦχος πλ. α΄.
Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ [ἐφύμνιο: ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ, Ἀλληλούια], Ὁ Πολυέλεος [ψαλμὸς 135ος - τὸ μέγα Ἀλλὲλ τῶν Ἑβραίων] κατὰ τὴν ἁγιορειτικὴ προφορικὴ ψαλτικὴ παράδοση. Ἀκούγονται οἱ πρῶτοι ἐννέα στίχοι ποὺ ἀναφέρονται στὸν Θεὸ ὡς Δημιουργὸ καὶ κατακλείονται μὲ τὴν περισσὴ (Ἀλληλούια, Δόξα σοι ὁ Θεός) προσαρμοσμένη σὲ μέλος Ἀλληλουιαρίου τοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη, ἦχος πλ. β΄ (δ΄) νενανω.
Ἀλληλουιάριον τοῦ Νυμφίου, τὸ ἀργὸ "ἀρχαῖο" μέλος, σὲ ἦχο πλ. δ΄, καὶ τὸ σύντομο μέλος, στὴν τριφωνία τοῦ ἴδιου ἤχου.
Πάντα τὰ ἔθνη - Στέφανον δόξης, Δύο τροπάρια τῆς Λιτῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ποίημα τοῦ Ἀνατολίου. Σπάνιο δεῖγμα ἐνσωμάτωσης τοῦ ψαλμικοῦ Ἀλληλούια σὲ χριστιανικὴ ποίηση στιχηρῶν ἰδιομέλων. Μέλος -νέο ἀργὸ στιχηραρικό- Στεφάνου Λαμπαδαρίου (ϯ 1864), ἦχος δ΄ .
Ανενα-τεριρε, Ἀλληλούια, Κράτημα (μέλος ἔντεχνο -καλοφωνικὸ- θεμελιωμένο σὲ ἄσημες συλλαβές) κατακλειόμενο μὲ τὸ Ἀλληλούια. Σύνθεση τοῦ περίφημου βυζαντινοῦ μαΐστορος Ἰωάννου Κουκουζέλη (α΄ μισὸ τοῦ 14ου αἰ.), ἦχος γ΄. Ἀκούγεται μέρος τοῦ νενανισμοῦ μονοφωνάρικα καὶ ὁ τερετισμὸς ἀπὸ χοροῦ.
Ἀλληλουιάριον τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, μέλος Γρηγορίου Θ. Στάθη, ἦχος πλ. α΄ πεντάφωνος.Δύση·
Ἡ Χορωδία τοῦ Ἐθνικοῦ Ὠδείου, μὲ διευθυντὴ τὸν Σπυρίδωνα Κλάψη, ἑρμήνευσε τὶς ἀκόλουθες συνθέσεις:

Alle-psalite cum-luja, Ἀντίφωνο ἀνωνύμου συνθέτη τοῦ 13ου αἰώνα.
Alleluia, John Taverner (1490-1545, Ἀγγλία).
Alleluia, Andrea Gabrielli (1510-1586, Βενετία).
Alleluia, Giovanni P.L. da Palestrina (1525-1594, Ρώμη).
Alleluia, Κανόνας τοῦ Michael Praetorius (1571-1621, Γερμανία).
Alleluia, venite ad me, Johannes de Cleve (1529-1582, Κάτω Χῶρες - Φλάνδρα).
Halleluja, Philipp H Erlebach (1657-1714, Γερμανία).
Alleluja, Henry Purcell (1659-1695, Ἀγγλία).
Alleluja, gelobet sei Gott, Johann Kuhnau (1660-1722).
Hallelujah, for the Lord God Omnipotent reigneth, ἀπὸ τὸ ὁρατόριο "Μεσσίας" τοῦ Georg Friedr. Haendel (1685-1759, Ἀγγλία - γεννημένος στὴ Γερμανία).
Alleluia, William Boyce (1710-1779, Ἀγγλία).
Alleluia, Wolfgang Am. Mozart (1756-1791, Αὐστρία).
Hallelujah unto God's Son, ἀπὸ τὸ ὁρατόριο "Ὁ Χριστὸς στὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν" τοῦ Lud. van Beethoven (1770-1827, Γερμανία - Αὐστρία).
Alleluia, come adoring and confessing, Ed Harris (1945-2006, Ἡνωμένες Πολιτεῖες).
 

Attachments

  • 07 Track 07.mp3
    9.8 MB · Views: 131
Last edited:
Back
Top