Ἡ ἀήττητος καὶ ἀκατάληπτος καὶ θεία δύναμις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυρου...

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Στοὺς ἱκετήριους στίχους τοῦ μεγάλου ἀποδείπνου

«Παναγία Δέσοινα Θεοτόκε πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν...»

ὁ προτελευταῖος στίχος ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἡ ἀήττητος καὶ ἀκατάληπτος καὶ θεία δύναμις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ...»

(χφφ. Erlangen A 2 ὡρολόγιο τοῦ ἔτους 1025 φ. 56v, Κρυπτοφέρρης Ζ. δ. ΙΙ εὐχολόγιο τοῦ ἔτους 1090 φ. 100v, Φλωρεντίας Plut. 05.05 ὡρολόγιο ια' αἰ. φ. 337r, Vaticanus gr. 1966 ψαλτήριο ιβ' αἰ. φ. 185r, Μονάχου Bayerische Staatsbibliothek gr. 320 ὡρολόγιο ιβ’ αἰ. φ. 106r, Barb. gr. 428 εὐχολόγιο ιστ' αἰ. φ. 167v, Ταμεῖον ἀνθολογίας Χουρμουζίου 1824 τ. 2 σ. 318).

 
Last edited:
Top