Ἐξαποστειλάριο Πάσχα

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Εἰς τὸ ἅγιος» Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν

(χφ. Σινὰ ΜΓ 5 τροπολόγιο β’ ἥμισυ θ’ αἰ., τυπικὸ τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως Ἱεροσολύμων τοῦ ἔτους 1122 σ. 196)

«τὸ ἐξαποστειλάριον πρὸς ᾿Επεσκέψατο ἡμᾶς Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός»

(ΤΑΣ κεφ. μστ’, χφφ. πεντηκοστάρια Reg. gr. Pio. II. 30 ια’ αἰ. φ. 216r, Σινὰ 754 τοῦ ἔτους 1177 φ. 250v, Σινὰ 756 τοῦ ἔτους 1205 φ. 259r, Paris. gr. 248 ιδ’ αἰ. σσ. 91, 173, Ott. gr. 295 ιστ' αἰ. φ. 84v, Πεντηκοστάριον ἐκδ. 1525, 1544, Ἀ. Κουτεντάκη Λειτουργικὴ πράξις τῆς ἐν Κρήτῃ ἱερᾶς καὶ σεβασμίας μονῆς ἁγίου Ἀντωνίου τῶν Ἀπεζανῶν σ. 146 καὶ Ὡρολόγιον Κρυπτοφέῤῥης ἔκδ. 1772 σ. 593),

τὸ ὁποῖο κατὰ τὴν Δευτέρα ἕως τὸ Σάββατο τῆς διακαινησίμου ψάλλεται «ἐκ β’»

(ΤΑΣ κεφ. μστ’, Πεντηκοστάριον ἐκδ. 1525, 1544, τυπικὸ Μονῆς ἁγ. Παντελεήμονος Ἄθω τοῦ ἔτους 1841 (Dmitrievskij τ. 3 σ. 633) καὶ ΤΜΕ σ. 373).
 
Back
Top