Ἄγγελος πρωτοστάτης

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Στὸν πρῶτο οἶκο, ἀντὶ τοῦ «Χαῖρε δι’ ἦς βρεφουργεῖται ὁ κτίστης», λέγεται


«δι’ ἧς προσκυνεῖται ὁ πλάστης»

(χφφ. κοντακάρια Σινὰ 925 ι’ αἰ. φ. 80v, Μ. Λαύρας Γ-27 ι’-ια’ αἰ., Πάτμου 212 ἀρχὲς ια’ αἰ. φ. 209r, Μ. Λαύρας Γ-28 ια’ αἰ. φ. 137v, χφφ. τριῴδια Reg. gr. Pio. II. 30 ια’ αἰ. φ. 140r, ἁγ. Σάβα 609 ιβ’ αἰ. φ. 288v, Σινὰ 737 ιβ’ αἰ. φ. 283v, Βατοπαιδίου 1190 ιβ’ αἰ. φ. 56r, Κιτίου 9 ιβ’ αἰ. φ. 96v, ΛΜ 31 φ. 69r, χφφ. τριῴδια Τ. Σταυροῦ 15 ιβ’ αἰ. φ. 91r, Βritish Library Additional 39588 ιβ’ αἰ. φ. 25v, χφφ. κοντακάρια Vindob. Suppl. gr. 96 ια'-ιβ’ αἰ., Ἱστορικοῦ Μουσείου Μόσχας Synod. gr. 437 ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 155r, Σινὰ 927 τοῦ ἔτους 1285 φ. 165v, Σινὰ 928 ιδ’ αἰ. φ. 26r, Σινὰ 698 ιδ’ αἰ. φ. 176r).
 
Last edited:
Back
Top