Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου καί ἡ Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα (27-5-2009)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Γενομένης ἀναφορᾶς στήν (ἀπό σήμερα τό ἑσπέρας λειτουργικῶς) αὐριανή μνήμη τοῦ ἁγ. ᾿Ιωάννου τοῦ ῾Ρώσου, θά ἤθελα νά ἐπιστήσω τήν προσοχήν τῶν ἐνδιαφερομένων, στήν διεξαγωγή τῶν ἀκολουθιῶν στήν περίπτωση πού ἤθελε τιμηθεῖ ἡ μνήμη τοῦ θαυματουργοῦ ὁσίου, καθ᾿ ὅσον συμπίπτει ἡ «᾿Απόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα». Καλόν θά εἶναι –παρά τήν εὐλάβεια– νά περιοριστοῦμε σέ μόνη τήν ἀκολουθία τοῦ Πεντηκοσταρίου καί τήν ὑπό τοῦ ΤΜΕ προβλεπομένη διάταξη.
Ἄν συντρέχουν ὄντως εἰδικοί λόγοι, τότε ἡ Σημείωσις τῶν Διπτύχων 2009 (σελ. 157)
῎Ενθα τιμᾶται πανηγυρικῶς ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ ῾Ρώσου, ἡ ἀκολουθία αὐτοῦ δύναται νὰ συμψαλῇ ἐκ τῆς οἰκείας φυλλάδος μετὰ τῆς ἀναστασίμου, κατ᾿ ἀναλογίαν πρὸς τὰς τυπικὰς διατάξεις τοῦ Τ.Μ.Ε. διὰ τὴν 2αν Μαΐου (περίπτωσις ϛ΄ §§ 8-9) καὶ τὴν 8ην Μαΐου (περίπτωσις δ΄ §§ 10-12). ᾿Απόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου. Κοινωνικὸν «Σῶμα Χριστοῦ».
νά προσεχθεῖ.

Παραθέτω καί τήν σχετική σελίδα ἀπό τήν ἔκδοση τοῦ 1888 τοῦ ΤΜΕ. Ὅπου λέει «εὐαγγελιστοῦ» ἐννοεῖται τοῦ ὁσίου.
View attachment 27-5-2009.doc

 
Last edited:
Top