Ἀρχιερατικὴ ὕψωση

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Ὁ ἐπίσκοπος βγάζει τὸ ὠμοφόριο

(Dmitrievskij τ. 1 σ. 5, J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise τ. 1 σ. 30, χφ. Δρέσδης Α 104 πραξαπόστολος-τυπικὸ Μεγάλης Ἐκκλησίας α’ ἥμισυ ια’ αἰ. ἔκδ. K. Akentiev 2007 σ. 91, χφφ. τυπικὰ Μεγάλης Ἐκκλησίας Vat. gr. 2046 τέλη ια’-ἀρχὲς ιβ’ αἰ. φ. 16r, Paris. gr. 1591 ιβ’ αἰ. φ. 12r).
 
Top