Ἀπόδειπνο Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἑσπέρας

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Τῇ Κυριακὴ τῆς ὀρθοδοξίας ἑσπέρας στὸ ἀπόδειπνο ψάλλομε τὸν κανόνα τῶν ἁγίων προφητῶν

(χφ. Μ. Λαύρας Γ-5 ΤΑΣ ιβ’ αἰῶνος φ. 119v, ΤΑΣ κεφ. λβ’, χφφ. τριῴδια ΕΒΕ 2032 β’ ἥμισυ ιδ’ αἰ., Κουτλουμουσίου 297 ιε’ αἰ., Μ. Μετεώρου 83 τυπικὸ τοῦ ἔτους 1580 φ. 184v)

ἀπὸ τὸ π. Κ. Παπαγιάννη Διορθώσεις καὶ παρατηρήσεις εἰς τὸ Τριῴδιον τ. 2 2008 σσ. 88-92.
 
Top