Ἀπορίες τυπικοῦ περιόδου Τριῳδίου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ὁ κ. Καραογλὰν Βασίλειος μοῦ ἔστειλε κάποιες ἀπορίες στὶς ὁποῖες ἀπαντῶ κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ ἐν συντομίᾳ, λόγῳ ἔλλειψης χρόνου.


1.Με τι επισφραγίζεται στο τέλος του Εσπερινού εντός πενθημέρου της μεγάλης Τεσσαρακοστής το απολυτίκιο εορταζομένου αγίου π.χ Τεσσαράκοντα Μαρτύρων;
α. με το ομόηχο α΄θεοτοκίο των απολυτικίων του ήχου;
β. με ομόηχο θεοτοκίο των καθημερινών; ή
γ. με τα «Θεοτόκε Παρθένε…» του καθημερινού εσπερινού της Σαρακοστής;
Με ομόηχο θεοτοκίο ή σταυροθεοτοκίο των καθημερινών.2. Τι ψάλλεται στο «και νυν» των εσπερίων πανηγυριζομένου αγίου εντός πενθημέρου της μεγάλης Τεσσαρακοστής;
α. το ομόηχο του δοξαστικού α΄θεοτοκίο των εσπερίων του ήχου;
β. ομόηχο του δοξαστικού θεοτοκίο σε οποιαδήποτε ημέρα; ή
γ. ομόηχο του δοξαστικού θεοτοκίο ή σταυροθεοτοκίο;
Το γ.3. Πώς δικαιολογείται η έλλειψη απολυτικίου στις τέσσερεις Κυριακές του Τριωδίου προ της ενάρξεως της μεγάλης Τεσσαρακοστής , ενώ η ακολουθία τους είναι σχεδόν πλήρης;
Κατὰ τοὺς αἰῶνες ε’-ζ’, ποὺ συνετέθησαν τὰ ἀπολυτίκια, δὲν ὑπῆρχαν οἱ ἀκολουθίες αὐτές.4. Για ποιο λόγο στους αίνους κάποιων Κυριακών του Τριωδίου παραμένουν οι συνήθεις δύο τελευταίοι στίχοι των Κυριακών, αν και δε συνοδεύονται από αναστάσιμα στιχηρά;
Εἶναι λείψανο τοῦ παλαιοῦ προκειμένου τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ ἀναγινωσκόταν μετὰ τὴν μεγάλη δοξολογία.5. Για ποιο λόγο δεν προβλέπεται στιχολογία των βιβλικών ωδών κατά τη μεγάλη Εβδομάδα και γιατί δεν συμψάλλεται ακολουθία αγίου κατά τις πρώτες ημέρες αυτής;
Ἡ στιχολογία τῶν ᾠδῶν σχολάζει μόνο τὴν διακαινήσιμο. Ἡ διαμόρφωση τῆς μεγάλης ἑβδομάδας ὁλοκληρώθηκε κατὰ τὸ α’ ἥμισυ τοῦ η’ αἰῶνα, ὁπότε οὔ τε ὑπῆρχαν πλήρη μηναῖα, οὔ τε ἁρμόζει τιμὴ σὲ φίλο τοῦ Νυμφίου, τοῦ ἰδίου ἐγγίζοντος στὸ πάθος.
6. Οι όρθροι της μεγάλης Πέμπτης και μεγάλης Παρασκευής -που τελούνται συνήθως αφ΄εσπέρας -πώς ,ενώ ψάλλονται μετά του «αλληλούια» ,διαθέτουν απολυτίκιο , εξαποστειλάριο, αίνους, κτλ;
Διότι στὰ Πάθη δὲν ἁρμόζει τό ἐξ ἀρχῆς ἑορταστικό «Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος...».
 
Top