Ἀπολυτίκιο ἁγίων πάντων

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἀπολυτίκο Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

«Τοὺς χοροὺς τῶν ἁγίων σου Κύριε, ὡς πορφύραν ὁμοῦ καὶ διάδημα ἡ ἐκκλησία σου στολισαμένη, δι' αὐτῶν βοᾷ σοι Χριστὲ ὁ Θεός· τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος»

(χφ. Διονυσίου 448 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1547 σ. 389).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ μαρτύρων σου,

ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα,

ἡ ἐκκλησία σου στολισαμένη,

δι' αὐτῶν βοᾷ σοι Χριστὲ ὁ Θεός,

τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον,

καὶ εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι,

πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε»

(χφ. Σινὰ 1593 παρακλητικὴ θ’-ι’ αἰ. φ. 17v, J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise τ. 2 σ. 144, χφφ. Plutei 09.15 προφητολόγιο τοῦ ἔτους 964 φ. 105r, Σινὰ 781 παρακλητικὴ ι’-ια’ αἰ. φ. 200r, Barb. gr. 478 ἐκλογάδιο ια’ αἰ. φ. 50r, Μ. Λαύρας Β-74 πραξαπόστολος ια’ αἰ. φ. 52r, Σινὰ 780 παρακλητικὴ ια’ αἰ. φ. 19r, Δρέσδης Α 104 πραξαπόστολος-τυπικὸ Μεγάλης Ἐκκλησίας πρὸ τοῦ ἔτους 1080 ἔκδ. К.К. Акентьев Типикон Великой Церкви Cod. Dresde A 104 2009 σ. 57, Moscow State Historical Museum Vladimir 21/Savva 4 πραξαπόστολος β’ ἥμισυ ια’ αἰ. φ. 56r, ἁγ. Σάβα 312 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1201 φ. 123v).
 
Top