Ἀπολυτίκιο ἁγίων πάντων

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Ἀπολυτίκο Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

«Τοὺς χοροὺς τῶν ἁγίων σου Κύριε, ὡς πορφύραν ὁμοῦ καὶ διάδημα ἡ ἐκκλησία σου στολισαμένη, δι' αὐτῶν βοᾷ σοι Χριστὲ ὁ Θεός· τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος»

(χφ. Διονυσίου 448 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1547 σ. 389).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
«Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ μαρτύρων σου,

ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα,

ἡ ἐκκλησία σου στολισαμένη,

δι' αὐτῶν βοᾷ σοι Χριστὲ ὁ Θεός,

τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον,

καὶ εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι,

πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε»

(χφ. Σινὰ 1593 παρακλητικὴ θ’-ι’ αἰ. φ. 17v, J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise τ. 2 σ. 144, χφφ. Plutei 09.15 προφητολόγιο τοῦ ἔτους 964 φ. 105r, Σινὰ 781 παρακλητικὴ ι’-ια’ αἰ. φ. 200r, Barb. gr. 478 ἐκλογάδιο ια’ αἰ. φ. 50r, Μ. Λαύρας Β-74 πραξαπόστολος ια’ αἰ. φ. 52r, Σινὰ 780 παρακλητικὴ ια’ αἰ. φ. 19r, Δρέσδης Α 104 πραξαπόστολος-τυπικὸ Μεγάλης Ἐκκλησίας πρὸ τοῦ ἔτους 1080 ἔκδ. К.К. Акентьев Типикон Великой Церкви Cod. Dresde A 104 2009 σ. 57, Moscow State Historical Museum Vladimir 21/Savva 4 πραξαπόστολος β’ ἥμισυ ια’ αἰ. φ. 56r, ἁγ. Σάβα 312 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1201 φ. 123v).
 
Top