Ἀπολυτίκιο Καὶ τρόπων μέτοχος

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Καὶ τρόπων μέτοχος...τὴν πράξιν εὕρες θεόπνευστε τῆς θεωρίας ἐπίβασιν...»

(χφ. Πάτμου 266 τυπικὸ μεγάλης ἐκκλησίας μεταξὺ τῶν ἐτῶν 878-944 φ. 198r, J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise τ. 1 σ. 14, χφφ. Paris. gr. 1590 κανονάριο τοῦ ἔτους 1063 φ. 3v, Barb. gr. 478 ἐκλογάδιο ια’ αἰ. φ. 231r, Moscow State Historical Museum Vladimir 21/Savva 4 πραξαπόστολος β’ ἥμισυ ια’ αἰ. φ. 214v, Vat. gr. 2046 συναξάριο τέλη ια’-ἀρχὲς ιβ’ αἰ. φ. 4v, Paris. gr. 1591 τυπικὸ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ιβ’ αἰ. φ. 4v, Paris. gr. 1589 συναξάριο ιβ’ αἰ. φ. 16v, τυπικὸ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 15, Paris. gr. 1571 μηναῖα τοῦ ἔτους 1253 φ. 71v, Vat. gr. 1877 τυπικὸ Θεοτόκου Μήλι Σικελίας τοῦ ἔτους 1292 φ. 12r).
 
Last edited:
Top