π. Χρῖστος Κυριακόπουλος

mmamais

Μαμάης Μιχάλης
#1
(ίσως πρέπει να ανοίξουμε νέο θέμα με τίτλο "Ιερείς-ψάλτες" ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω πως γίνεται αυτό)

Αναφορά στον π.Χρήστο έχει γίνει στο analogion, δε μπόρεσα να τη βρώ...

Επισυνάπτω μια ηχογράφηση μαθήματος και μια ηχογράφηση για λογαριασμό της Ελληνικής ραδιοφωνίας
 

Attachments

nektar

νεοαρχάριος
#2
Πρωτοψάλτης Κωνσταντῖνος Τασόπουλος & πρωτοπρεσβύτερος Χρῖστος Κυριακόπουλος
Κυριακὴ 27 Ἰουλίου 1986, Πανήγυρις Ἁγίου Παντελεήμονος στὸ Μεθύδριον Γορτυνίας

Α (Ὄρθρος) έδῶ.
Β (Θεία Λειτουργία) ἐδῶ.

Ἀμφότεροι διδάσκαλοι ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστου,
ἐπὶ πενταετίαν ὁ μακαριστὸς Κώστας, ἰσόβιος ὁ ἀειφόρος π.Χρῖστος.
 
Last edited:

nektar

νεοαρχάριος
#3
Ἐκτενὲς ἀφιέρωμα στὸν παπα-Χρῖστο Κυριακόπουλο ἐδῶ.

Ἐπισυνάπτεται ἡ δισκογραφικὴ ἐργασία Αἶνοι, καθὼς τὸ ἐζήτησαν πολλοί.

Ἐμβριθὴς ἀξιολόγησις καὶ ἐμπεριστατωμένη δισκοκριτική, εὐπρόσδεκτες.

Μαρκ. δ´ 21 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ; 22 οὐ γὰρ ἐστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ᾿ ἵνα ἔλθη εἰς φανερόν. 23 εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
 

Attachments

Last edited:

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#4
Νά'σαι καλά Νεκτάριε και εσύ και ο μερακλής παπά-Χρίστος!
 

nektar

νεοαρχάριος
#5
Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ δικτύου ὁ ὑπεράνω νεφῶν ᾄδων τὰ θεῖα μέλη. (ἐκ γ´)

Συνημμένως, μία παπα-Χριστέϊκη ἠχογράφησις (ἀπὸ πρῴην κασσέττα τοῦ 1983) μὲ ὕμνους πρὸς τὸν Ἅγιο Δημήτριο. Ὁ π. Χρῖστος ὑπηρετεῖ ἀπὸ τὸ 1978 στὸν ὁμώνυμο Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κηφισιᾶς.

Περιεχόμενα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ
Εἰς τὸν Ἅγιον Δημήτριον τὸν Μυροβλύτην
Ἐκ τῶν Ἀκολουθιῶν Ἑσπερινοῦ & Ὄρθρου


Ψάλλει ὁ παπα-Χρῖστος Κυριακόπουλος
Ἐφημέριος Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς

01 Κύριε ἐκέκραξα, Κατευθυνθήτω (Ἦχος πλ. δ´)
02 Στιχηρὰ Προσόμοια (Ἦχος πλ. δ´)
03 Δόξα, Σήμερον συγκαλεῖται ἡμᾶς (Ἦχος πλ. β´)
04 Καὶ νῦν, Παναγία Δέσποινα (ὁμόηχον)
05 Τῆς γῆς συνταρασσομένης (Ἦχος β´)
06 Δόξα ἀποστίχων, Ἔχει μὲν ἡ θειοτάτη σου (Ἦχος πλ. δ´)
07 Ἀπολυτίκια Ἁγίου Δημητρίου καὶ σεισμοῦ
08 Ἰδιόμελον Λιτῆς, Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ (Ἦχος α´)
09 Θεοτόκε Παρθένε (8ηχον μονόχορον)
10 Καθίσματα Ὄρθρου
11 Ἰδιόμελον Ὄρθρου, Εἰς τὰ ὑπερκόσμια (Ἦχος β´)
12 Ἐξαποστειλάριον, Μάρτυς Χριστοῦ (Ἦχος β´)
13 Αἶνοι καὶ Στιχηρὰ Προσόμοια (Ἦχος πλ. α´)
14 Δόξα Αἴνων, Τὸν λόγχαις κληρωσάμενον (Ἦχος δ´)

* * *

Τὶς πρεσβεῖες τοῦ Μυροβλύτη νἄχουμε· πολὺ μεγάλος Ἅγιος.
Ἀφιεροῦται ἡ ἀνάρτησις στὸν ἄγοντα τὰ ὀνομαστήριά του σήμερα, Δημήτριο Κουμπαρούλη, βασίλισσα-μέλισσα τούτης τῆς ἀνθολογούσης τὰ εὔγεστα ἠχήματα ψαλτοκυψέλης.
 

Attachments

Last edited:

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#6
Νεκτάριε, αφού ευχαριστήσω για τα εκλεκτά ακούσματα και για αυτό

Κ.Τασόπουλος & π.Χρ.Κυριακόπουλος
Κυριακή, 27 Ιουλίου 1986
Πανήγυρις Αγίου Παντελεήμονος
Μεθύδριον Γορτυνίας.
ακολουθία στην οποία παραβρέθηκα ο ίδιος (παιδί) στο Μεθύδριο και έχει χαραχθεί στη μνήμη μου από τότε (όπως και οι ωραίοι άρτοι κάτω από τα δέντρα στο προαύλιο της εκκλησίας!).

Τὶς πρεσβεῖες τοῦ Μυροβλύτη νἄχουμε· πολὺ μεγάλος Ἅγιος.

Αμήν.

Ἀφιεροῦται ἡ προηγουμένη ἀνάρτηση στὸν ἄγοντα τὰ ὀνομαστήριά του σήμερα Δημήτριο Κουμπαρούλη, βασίλισσα-μέλισσα τούτης τῆς ἀνθολογούσης τὰ εὔγεστα ἠχήματα ψαλτοκυψέλης (ἡ ἀφιέρωση ἀναρτᾶται γιὰ νὰ παραμείνει).
Ευχαριστώ πολύ.

Μικρὰ παράκληση στὸν Διαχειριστή, ὥστε τὸ θέμα αὐτό, νὰ ἐνσωματωθεῖ στὸ τρέχον, καθὼς καὶ νὰ μεταβληθῇ ἡ ὀρθογραφία ἀπὸ «Χρῆστος» σὲ «Χρῖστος», ὅπως ὑπογράφει καὶ ὁ ἴδιος.
Έγιναν και τα δύο.
 
#7
http://www.agiazoni.gr/audios.php?audioid=58048478080345203674

Ψάλλει ὁ π. Χρῆστος Κυριακόπουλος
Δόξα... Ἦχος πλ. β'
Βυζαντίου
Σήμερον συγκαλεῖται ἡμᾶς, τοῦ Ἀθλοφόρου ἡ παγκόσμιος πανήγυρις. Δεῦτε οὖν φιλέορτοι, φαιδρῶς ἐκτελέσωμεν, τὴν μνήμην αὐτοῦ λέγοντες. Χαίροις ὁ τὸν χιτῶνα τῆς ἀσεβείας διαρρήξας, διὰ τῆς πίστεως, τὴν δὲ ἀνδρείαν τοῦ Πνεύματος σεαυτῷ περιθέμενος. Χαίροις, ὁ καταργήσας τὰς ἐπινοίας τῶν παρανόμων, τῇ ἰσχὺϊ τῇ δοθείσῃ σοι, παρὰ τοῦ Θεοῦ. Χαίροις, ὁ λογχευθέντων τῶν μελῶν, τὸ μακάριον πάθος πνευματικῶς ἡμῖν ἀναζωγραφήσας τοῦ Χριστοῦ. Ὃν καθικέτευε, Ἀθλητῶν ἐγκαλλώπισμα Δημήτριε, λυτρωθῆναι ἡμᾶς ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν, καὶ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#8
Ἀναρτῶ τρεῖς ὕμνους μέ τόν καλλίφωνο παπα-Χρῖστο Κυριακόπουλο. Τό δοξαστικό "Τάς μυστικάς..." εἶναι μέλος τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Πανᾶ. Ὅπως θυμᾶμαι, οἱ ἠχογραφήσεις προέρχονται ἀπό παλαιές ἐκπομπές τοῦ κυρ-Λυκούργου Ἀγγελοπούλου στήν ἑλληνική ραδιοφωνία.
 

Attachments

Top