Ω πως διάγω αμέριμνος

alexiosz

Αλέξιος Ζαρζάνης
#1
Στιχηρό Προσόμοιο Δεσποτικό,Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος Ἦχος πλ. δ'

Ὢ πῶς διάγω ἀμέριμνος, τὸν τῆς ζωῆς μου καιρόν, μετεώρως παρέρχομαι, μὴ εἰς νοῦν βαλλόμενος, τὰς πολλὰς ἁμαρτίας μου, μὴ τοῦθανάτου, τὴν φοβερὰν ἀπειλήν, καὶ τὸ ἀδέκαστον,τῆς ἐτάσεως! ὢ τίς με ῥύσεται, πυρὸς αἰωνίζοντος, εἰμὴ Θεέ, μόνε Πολυέλεε, σὺ οἰκτειρήσῃς με;
 

Attachments

Top