Ως απαρχάς...

pransot

Πράντζος Σωτήρης
Στο εγκόλπιο του αναγνώστου της ΑΔ στο γνωστό τροπάριο "Ως απαρχάς της φύσεως..." προς το τέλος του η διατύπωση έχει ως εξής: "...εν ειρήνη βαθεία την Εκκλησίαν σου, την πολιτείαν σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον Πολυέλεε."
Επειδή με παραξένεψε πολύ η διπλή παράθεση εκκλησία και πολιτεία και νοηματικά και συντακτικά
εκπέμπω SOS
 

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
Έτσι το γνωρίζω και εγώ, κάπου το είχα δει παλιά και το "διαβάζω" με την προσθήκη αυτή.
Ε.Γ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Στό Ἱερατικόν, βέβαια, δέν ὑπάρχει αὐτή ἡ προσθήκη. Καί μάλιστα σήμερα τό ψάλλαμε σέ ἀρχιερατική λειτουργία πού εἴχαμε, ἀπό τήν καταχώρηση αὐτοῦ τοῦ Κοντακίου στό Ἱερατικόν, προβλεπόμενο ἐκεῖ γιά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων καί ὅπως τό ψάλλουμε χρόνια...
Τώρα τό πρόσεξα κι ἐγώ στό Ἐγκόλπιον. Δέν τό ἤξερα.
Καί στό Ὡρολόγιον χωρίς τήν προσθήκη τό βλέπω.
Κάποιος/οι ἴσως μᾶς ποῦν περισσότερα, ἀπό ἔρευνά τους.

 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Αυτό είναι το κείμενο και στη σλαβονική μετάφραση. Οπωσδήποτε από κάπου προήλθε αυτή η μετάφραση.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

ς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, τῷ φυτουργῷ τῆς κτίσεως
ἡ οἰκουμένη προσφέρει σοι, Κύριε, τοὺς θεοφόρους μάρτυρας·
ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ
τὴν Ἐκκλησίαν σου, τὴν πολιτείαν σου
διὰ τῆς Θεοτόκου συντήρησον, πολυέλεε.

[Σιναϊτικοί Ἑλληνικοί κώδικες 925 (f. 114r - ι΄ αἰ.), 926 (f. 59v - ια΄ αἰ.) καί 927 (f. 313r - ιδ΄ αἰ.), ἐν ΚΟΝΔΑΚΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΙΝΑ, ὑπό Νικολάου Α. Λιβαδάρα, Ἐν Ἀθήναις 1957.]

Σημ.: Στό προηγούμενο μήνυμά μου ἐλησμόνησα νά γράψω ὅτι δέν στασιάζεται νοηματικά καί συντακτικά μέ τό «τὴν πολιτείαν σου» τό ποίημα, ἁπλῶς ἐγώ ἔθεσα ὑπ᾿ ὄψιν τό Ἱερατικόν, ἐπιμελείᾳ καί αὐτό τοῦ π. Κ. Παπαγιάννη καί τήν ἀπορίαν μου διά τό πρωτόγνωρον καί δι᾿ ἐμέ. Ὄντως «γηράσκω» καί θά γηράσκω... «ἀεί διδασκόμενος».


 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ὑπὲρ τῆς ἀρχικῆς αὐτῆς μορφῆς τοῦ κοντακίου συνηγοροῦν τὰ χφφ. ὡρολόγια British library Add. 22507 ιδ' αἰ. φ. 108v, 9347 ιε' αἰ. φ. 64v, καὶ τὰ παλαιὰ κοντάκια τῶν: 31/10, 11/11, 14/11 μὲ τὴν φράση «καὶ πᾶσαν πόλιν σου» στὸ ὡρολόγιον ἐκδ. 1757 σ. 213, 26/11, 3/1, 20/1, 1/2, 6/5, Σαββάτου τυρινῆς, Μεγάλης Δευτέρας καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ ὡρολογίου ἐκδ. Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας.
 
Last edited:

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Νὰ προσθέσω σὲ ὅλα τὰ παραπάνω ὅτι τὸ συγκεκριμένο κοντάκιο οἱ Maas καὶ Trypanis τὸ ἀποδίδουν στὰ γνήσια ἔργα τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, μὲ τὴν φρασεολογία ποὺ πρότειναν οἱ προλαλήσαντες.

Παραθέτω καὶ τὴν πλήρη μορφὴ τοῦ κοντακίου, καθὼς τὸ περιεχόμενό του εἶναι θαυμάσιο
 

Attachments

  • Romanou Ws aparxas.pdf
    32.4 KB · Views: 192

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Σαφῶς, ἀφοῦ φέρει ἀκροστιχίδα «Ὁ αἶνος Ῥωμανοῦ δ».
Τό Ὡς ἐλεήμων ὑπάρχων, Χριστὲ ὁ Θεός εἶναι δεύτερο κοντάκιο.


 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Νὰ προσθέσω σὲ ὅλα τὰ παραπάνω ὅτι τὸ συγκεκριμένο κοντάκιο οἱ Maas καὶ Trypanis τὸ ἀποδίδουν στὰ γνήσια ἔργα τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, μὲ τὴν φρασεολογία ποὺ πρότειναν οἱ προλαλήσαντες.

Παραθέτω καὶ τὴν πλήρη μορφὴ τοῦ κοντακίου, καθὼς τὸ περιεχόμενό του εἶναι θαυμάσιο

... οι οποίοι αξίζει να σημανθεί ότι διαφοροποιούνται σε πάρα πολλά σημεία από τη φιλοσοφία της λεγόμενης Αθηναϊκής έκδοσης του Ρωμανού. Δεν κομίζω γλαύκας εις γνώστας...

ευχαριστίες κ στον Δομέστικον
Δ.
 

ixadin

Ηχάδιν
Να ρωτήσω: γιατί το εφύμνιο είναι σε παρένθεση στο κείμενο των Maas-Trypanis;

Μήπως είναι κριτική εικασία;

Σε εμένα το TLG εμφανίζει τις παρενθέσεις ως εξής
 

Attachments

  • χωρίς τίτλο.bmp
    138 KB · Views: 53

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Να ρωτήσω: γιατί το εφύμνιο είναι σε παρένθεση στο κείμενο των Maas-Trypanis;

Μήπως είναι κριτική εικασία;

Σε εμένα το TLG εμφανίζει τις παρενθέσεις ως εξής

Δεν είναι αποτέλεσμα κριτικής εικασίας, αλλά δείχνει και ξεχωρίζει το κάθε εφύμνιο. Αντιγράφω από την επεξήγηση του TLG online. Hymn Brackets |:
These brackets enclose hymnal refrains in Romanus Melodus Hymnograph., Cantica genuina (2881 002). Προέλευση.

Δ.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium

Σαφῶς, ἀφοῦ φέρει ἀκροστιχίδα «Ὁ αἶνος Ῥωμανοῦ δ».
Τό Ὡς ἐλεήμων ὑπάρχων, Χριστὲ ὁ Θεός εἶναι δεύτερο κοντάκιο.


Εὐχαριστῶ π. Μάξιμε, δὲν τὸ εἶχα προσέξει κι ἂς ἦταν μπροστά μου.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ὑπὲρ τῆς ἀρχικῆς αὐτῆς μορφῆς τοῦ κοντακίου συνηγοροῦν τὰ χφφ. ὡρολόγια British library Add. 22507 ιδ' αἰ. φ. 108v, 9347 ιε' αἰ. φ. 64v, καὶ τὰ παλαιὰ κοντάκια τῶν: 31/10, 11/11, 14/11 μὲ τὴν φράση «καὶ πᾶσαν πόλιν σου» στὸ ὡρολόγιον ἐκδ. 1757 σ. 213, 26/11, 3/1, 20/1, 1/2, 6/5, Σαββάτου τυρινῆς, Μεγάλης Δευτέρας καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ ὡρολογίου ἐκδ. Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας.


καὶ τὸ χφ. Bαλτιμόρης Walters Art Museum W. 534 ὡρολόγιο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1440-1460 φ. 130v.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἐπικαιροποίηση τοῦ παλαιοῦ αὐτοῦ θέματος καί μετακίνησή του μέ μόνιμη ἀνακατεύθυνση ἀπό τό Τριώδιον, πού εἶχε τεθεῖ προφανῶς μέ ἀφορμή κάποιο Σάββατον τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, στό Πεντηκοστάριον γιά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Πάντων.

 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως...ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ τὴν Ἐκκλησίαν σου, τὴν πολιτείαν σου, διὰ τῆς Θεοτόκου συντήρησον Πολυέλεε»

(Ῥωμανοῦ μελωδοῦ ὕμνοι ἐκδ. Ἁρμὸς 2003 σ. 1242, χφφ. Σινὰ 925 κοντακάριο ι’ αἰ. φ. 114r, 755 πεντηκοστάριο ι’ αἰ. φ. 207v, 779 παρακλητικὴ ι’ αἰ. φ. 42r, 736 τριῴδιο τοῦ ἔτους 1028 φ. 303v, Μ. Λαύρας Β-74 πραξαπόστολος ια’ αἰ. φ. 52v, Σινὰ 926 κοντακάριο ια’-ιβ’ αἰ. φ. 59v, 759 πεντηκοστάριο ια’ αἰ. φ. 183v, 778 παρακλητικὴ ια’ αἰ. φ. 53r, 2018 παρακλητικὴ ιβ’ αἰ. φ. 41v, Vat. gr. 788 πεντηκοστάριο τοῦ ἔτους 1170 φ. 128v, Paris. gr. 397 ψαλτικὸν ιγ' αἰ. φ. 113v, Σινὰ 866 ὡρολόγιο ιγ’ αἰ. φφ. 65v, 209v, 927 κοντακάριο τοῦ ἔτους 1285 φ. 313r, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Βουλγαρίας 56 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 203r, Paris. gr. 385 ΤΑΣ ὡρολόγιο-εὐχολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 262r, χφφ. ὡρολόγια Βritish Library Additional 22507 ιδ’ αἰ. φ. 108v, Paris. gr. 12 τοῦ ἔτους 1419 φ. 314v, Paris. gr. 387 ΤΑΣ ιε’ αἰ. φ. 164r, Βritish Library Additional 9347 ιε’ αἰ. φ. 64v, Paris. gr. 327 ἀνθολόγιο ιε’ αἰ. φ. 138v, Bαλτιμόρης Walters Art Museum W. 534 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1440-1460 φ. 130v, Harley (British Library) 5541 ὡρολόγιο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1485-1525 φ. 48r, Βritish Library Additional 41086 πεντηκοστάριο ιε' αἰ. φ. 320r, Βritish Library Additional 24370 ὡρολόγιο ιστ' αἰ. φ. 28v, Ὡρολόγιον ἐκδ. 1563, 1604, 1757, 1820, παλαιὰ κοντάκια τῶν: 31/10, 11/11, 14/11 (μὲ τὴν φράση «καὶ πᾶσαν πόλιν σου» στὸ Ὡρολόγιον ἐκδ. 1757 σ. 213), 26/11, 3/1, 20/1, 1/2, 6/5, Σαββάτου τυρινῆς, Μεγάλης Δευτέρας, κάθισμα Τρίτης δ’ ἑβδομάδος νηστειῶν καὶ εἰσαγωγὴ τοῦ Ὡρολογίου ἐκδ. Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Σημ.: Στό προηγούμενο μήνυμά μου ἐλησμόνησα νά γράψω ὅτι δέν στασιάζεται νοηματικά καί συντακτικά μέ τό «τὴν πολιτείαν σου» τό ποίημα, ἁπλῶς ἐγώ ἔθεσα ὑπ᾿ ὄψιν τό Ἱερατικόν, ἐπιμελείᾳ καί αὐτό τοῦ π. Κ. Παπαγιάννη καί τήν ἀπορίαν μου διά τό πρωτόγνωρον καί δι᾿ ἐμέ. Ὄντως «γηράσκω» καί θά γηράσκω... «ἀεί διδασκόμενος».
Στασιάζεται ὅμως τό τέλος τοῦ Οἴκου.

...καὶ Χριστῷ ἐκβοῶσαν· Θεός μου εἶ. Σύ με διὰ τῆς Θεοτόκου συντήρησον, Πολυέλεε.

ἐνῶ σωστό συντακτικά καί νοηματικά εἶναι (πρβλ.):

...καὶ Χριστῷ ἐκβοῶσαν· Θεός μου εἶ Σύ, Πολυέλεε.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Οἱ ἐν πάσῃ τῇ γῇ μαρτυρήσαντες...καὶ Χριστῷ ἐκβοῶσαν· Θεός μου εἶ σύ, πολυέλεε»

(χφφ. κοντακάρια Σινὰ 925 ι’ αἰ. φ. 114r, Βατοπαιδίου 1041 ι’-ια’ αἰ. φ. 274v, χφφ. πεντηκοστάρια Σινὰ 755 ι’ αἰ. φ. 207v, 736 τοῦ ἔτους 1028 φ. 303v, 759 ια’ αἰ. φ. 183v).
 
Top