Ψαλτικὴ Ἐκδήλωση "Φῶς ἱλαρόν"

gr_anastasiou

Παλαιό Μέλος
Στὶς 25 Μαΐου οἱ "Ἰλισιῶτες Ψάλτες" πραγματοποίησαν ψαλτικὴ ἐκδήλωση ὑπὸ τὸν τίτλο Φῶς ἱλαρὸν στὴν ἁγία Μαρίνα Ἄνω Ἰλισίων. Κοινοποιοῦμε ἐδῶ τὸ πρόγραμμα καὶ κάποια ἠχογραφήματα ποὺ ἀνέβηκαν στὸ youtube γιὰ ἐνημέρωση ὅσων ἐνδεχομένως ἐνδιαφέροντα:

ΤΑ ΨΑΛΜΑΤΑ

1. Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα: στίχοι τῶν Ἀνοιξανταρίων (ἤτοι τοῦ 103ου Προοιμιακοῦ ψαλμοῦ) κατὰ μέλος Νικολάου Πουλάκη τοῦ Χίου (†1889)· σύντμηση τῶν παλαιῶν βυζαντινῶν Ἀνοιξανταρίων (κατὰ τὴν διατύπωση τοῦ γραφέα τοῦ μουσικοῦ χειρογράφου ὅπου ἐντοπίστηκαν, σὲ ἰδιωτικὴ συλλογὴ στὴ Χαλκίδα). Ἦχος πλ. δ΄.
http://www.youtube.com/watch?v=1cFxX69VhPA&list=UU5ZSmpZMaMyCyPtVd-gpVAg&index=5&feature=plcp

2. Μακάριος ἀνήρ: στίχοι τοῦ 1ου ψαλμοῦ. Μέλος Γερμανοῦ ἀρχιερέ-ως Νέων Πατρῶν (β΄ μισὸ 17ου αἰώνα) σὲ πρόσφατη ἐξήγηση ἀπὸ τὴν πρωτότυπη σημειογραφία στὴν ἐν χρήσει τῆς Νέας Μεθόδου ἀ-πὸ τὸν ἀναπλ. Καθηγητὴ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὸ Παν/μιο Ἀθηνῶν Ἀχιλλέα Χαλδαιάκη. Ἦχος β΄.
http://www.youtube.com/watch?v=PLdy7mUNhIE&list=UU5ZSmpZMaMyCyPtVd-gpVAg&index=3&feature=plcp

3. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σὲ εἰσάκουσόν μου: ἡ ἑνότητα τῶν κεκραγαρίων (δλδ στίχοι τῶν ἐπιλύχνιων ψαλμῶν 140, 141, 129 & 116) στοὺς ὁποίους συνάπτονται κατ’ ἦχον ἀναστάσιμα στιχηρὰ ἰδιόμελα τῆς Ὀκτωήχου. Μέλη κατὰ σειρὰ τῶν μελοποιῶν:
Κύριε ἐκέκραξα (ἦχος α΄) - Δημητρίου Κουτσαρδάκη (†1952)
Κατευθυνθήτω (ἦχος α΄) – Θεοδώρου Φωκαέως (†1851)
Θοῦ Κύριε (ἦχος α΄) – κατὰ ἁγιορειτικὴ ψαλτικὴ παράδοση
Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχάς (ἦχος α΄) – Πέτρου Πελοποννη-σίου (†1778)
Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν (ἦχος β΄) – Κωνσταντίνου Πρίγγου (†1964)
Ὑμνοῦμεν τὸν Σωτῆρα (ἦχος γ΄) – Χουρμουζίου Χαρτοφύ-λακος (†1840)
Πύλας Ἄδου συνέτριψας (ἦχος δ΄) – Κωνσταντίνου Πρωτο-ψάλτου (†1862)
Ἑσπερινὴν προσκύνησιν (ἦχος πλ. α΄ δ΄φωνος) – Νικολάου Σμύρνης (†1887)
Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸ Κύριον (ἦχος πλ. β΄) - Ἰωάννου Πρωτοψάλτου (†1866)
Κατῆλθες ἐν τῷ Ἄδῃ (ἦχος πλ. γ΄ βαρύς) - Ἰωάννου Σακελ-λαρίδου (†1938)
Δόξα σοι Χριστέ (ἦχος πλ. δ΄)– Ζαφειρίου Ζαφειροπούλου
http://www.youtube.com/watch?v=sUvUhif_Dfk&list=UU5ZSmpZMaMyCyPtVd-gpVAg&index=4&feature=plcp

4. Φῶς ἱλαρόν: ἡ ἀρχαία ἐπιλύχνιος εὐχαριστία σὲ μέλος Γρηγορίου Θ. Στάθη, ὁμοτ. Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὸ Παν/μιο Ἀθηνῶν (ὑπὸ δημοσίευση, μὲ τὴν εὐγενῆ παραχώρηση τοῦ μελοποιοῦ). Ἦχος δ΄.
http://www.youtube.com/watch?v=CvVm8jH2p7I&list=UU5ZSmpZMaMyCyPtVd-gpVAg&index=1&feature=plcp

5. Τίς Θεὸς μέγας: τὸ μέγα προκείμενο τοῦ Πάσχα. Μέλος ἀρχαῖον (τῆς ἀνωνύμου βυζαντινῆς παραδόσεως) σὲ ἐξήγηση τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (ΕΒΕ-ΜΠΤ 703). Ἦχος βαρύς.
http://www.youtube.com/watch?v=iBG65X0iEpk&list=UU5ZSmpZMaMyCyPtVd-gpVAg&index=2&feature=plcp

6. Χαῖρε καὶ πάλιν χαῖρε: τὸ τελευταῖο τμῆμα θεοτοκίου μαθήματος τοῦ Παναγιώτου Χρυσάφου τοῦ Νέου (β΄ μισὸ 17ου αἰώνα) σὲ ἐξήγηση τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (ΕΒΕ-ΜΠΤ 706). Ἦχος α΄.
 
Last edited:
Top