Χρόνια πολλά (Προφήτη ᾿Ηλία)

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Χρόνια Πολλὰ κι εὐλογημένα στὸν Ἡλία Νεκτάριο καὶ τὸν Ἡλία τὸν Παπαδόπουλο.

Συνάδελφοι, μὲ ὑγεία καὶ καλὰ ψαλσίματα, μὲ ζῆλο χωρὶς ζηλωτισμό.
 

ilias nektarios

Παλιο-μέλος... και μισό!
Χρόνια Πολλὰ κι εὐλογημένα στὸν Ἡλία Νεκτάριο καὶ τὸν Ἡλία τὸν Παπαδόπουλο.

Συνάδελφοι, μὲ ὑγεία καὶ καλὰ ψαλσίματα, μὲ ζῆλο χωρὶς ζηλωτισμό.

Ευχαριστούμε domesticus!

Υγεία και καλή δύναμη σε όλους! (και στους εντός Ψ και στους εκτός) :)
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
"Ὡς Προφήτης τοῦ ὄντως θείου φωτός, τοὺς προφήτας τοῦ ψεύδους καταβαλών, ἐν τούτῳ διήλεγξας, Ἀχαὰβ ἀνομήσαντα, μὴ προσκυνεῖν διδάξας, τῷ Βάαλ πανένδοξε, καὶ εὐχῇ αἰτήσας, ἐξ ὕψους τὰ νάματα, ὅθεν καὶ πυρίνῳ, ἀνελήφθης Ἠλία, ὀχήματι μετάρσιος, διφρηλάτης πρὸς Κύριον, διὰ τοῦτο βοῶμέν σοι΄ Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου."

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ με υγεία, ειρήνη & υπομονή!
Ο ένδοξος Προφήτης Ηλίας, ζήλω Κυρίου πυρούμενος, ας πρεσβεύει υπέρ πάντων ημών.
"Τῶν Προφητῶν τοὺς ἀκραίμονας, καὶ παμφαεῖς φωστῆρας τῆς οἰκουμένης, ἐν ὕμνοις τιμήσωμεν πιστοί, Ἠλίαν καὶ Ἐλισαῖον καὶ Χριστῷ ἐκβοήσωμεν χαρμονικῶς· Εὔσπλαγχνε Κύριε, παράσχου τῷ λαῷ σου, ἱκεσίαις τῶν Προφητῶν σου, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος."
Ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ας μεσιτεύει υπέρ ημών προς τον Κύριον.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους εορτάζοντες.
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
Ο Προφήτης Ηλίας.jpg

εῷ δι’ ἀρετῆς, ἀκραιφνοῦς ᾠκειώθης, οὐράνιον ζωήν, ἐπὶ γῆς βιωτεύσας, ζωὴν δὲ τῆς χάριτος, κεκτημένος μακάριε, σοῖς φυσήμασι, παῖδα θανόντα ἐγείρεις, μένεις δ’ ἄφθαρτος, κρείττων εἰσέτι θανάτου, Ἠλία θεόπνευστε."
  • Ἐπέσχεν ὄμβρον, πῦρ τρίτον φέρων κάτω, σχίζει δὲ ῥεῖθρον Ἠλίας τρέχων ἄνω.
  • Δίφρῳ ἀνηρπάγης περὶ εἰκάδα, Ἠλία ἱππεῦ.
ΈΤΗ ΠΟΛΛΆ, με ειρήνη, υγεία & δύναμη.
 
Top