Χρονολόγηση ἀπολυτικίων

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


«Εἰς τὸν στ' αἰῶνα, ἄν ὄχι καὶ εἰς τὸν προηγούμενον, ἀνήκουν προφανῶς τὰ ἀπολυτίκια τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν»

(Π. Χρήστου Ἑλληνικὴ Πατρολογία τ. ε' Θεσσαλονίκη 1992 σ. 640).


Τὰ ἀπολυτίκια τῶν θεομητορικῶν ἑορτῶν «φαίνεται ὅτι προέρχονται ἀπὸ τὸν ζ' αἰῶνα, ὅτε συνεπληρώθη τὸ βασικὸν θεομητορικὸν ἑορτολόγιον...Ἀξιόλογα εἶναι καὶ τὰ ἀποστολικὰ ἀπολυτίκια, προερχόμενα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐποχήν, ἤτοι τὸ γενικὸν῾῾Ἀπόστολε ἅγιε πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ᾿᾿· καὶ τὸ τῶν κορυφαίων Πέτρου καὶ Παύλου ῾῾Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι καὶ τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι᾿᾿»

(ὅπ. πρ. σ. 641).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


«Θεόδωρος ὁ ἀναγνώστης πληροφορεῖ ὅτι ἐπὶ αὐτοκράτορος Λέοντος» τοῦ Α' «(457-474) διέπρεπον οἱ ποιηταὶ τῶν τροπαρίων Ἄνθιμος καὶ Τιμοκλῆς, ἐξ ὧν ὁ πρῶτος ἧτο ὁπαδὸς τῆς ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ δὲ δεύτερος ἀντίπαλος αὐτῆς

(Ἀρχιμ. Καλλίστου Μηλιαρᾶ Ἱστορικὴ ἐπισκόπησις τοῦ Τριῳδίου ἔκδ. Νέα Σιὼν τ. κθ' (1934) σσ. 340-341).


«Τὰ πρῶτα τροπάρια ἀποδίδονται εἰς τὸν ἐκ Βιθυνίας ὅσιον Αὐξέντιον (+470)» (14 Φεβρουαρίου), «ὅστις συνέτασσε τροπάρια ἐκ δύο ἤ τριῶν ῥήσεων καὶ προέτρεπε νὰ ψάλλωσιν αὐτὰ διὰ φωνῆς ἁπλῆς καὶ ἀτέχνου»

(ὅπ. πρ. σ. 344 ὑποσ. 1).
 
Top