"Χορός ιεροψαλτών - Αντιφωνικό Μέλος" (Χοράρχης: Γιώργος Καμαριάρης)

#1
Από τη χορωδία, "Αντιφωνικό Μέλος" ακούμε "Ἄστρον ἤδη ἀνατέταλκεν..."


Ἄστρον ἤδη ἀνατέταλκεν, ἐκ φυλῆς, Ἰούδα, ὅπερ ἐπιγνόντες, Βασιλεῖς κινήσεις, ἀνατολῶν ποιοῦνται, καὶ φθάσαι ἐπείγονται, ὅπως θεάσωνται Χριστόν, ἐν Βηθλεέμ σαρκὶ τικτόμενον.
 
#3

Ἐξεπλήττετο ὁ Ἡρῴδης, ὁρῶν τῶν Μάγων τὴν εὐσέβειαν καὶ τῶ θυμῶ vικώμενος, τοῦ ἔτους ἠκριβολόγει τὸ διάστημα. Μητέρες ἠτεκvοῦντο, καὶ ἡ ἄωρος ἡλικία τώv βρεφώv, πικρῶς κατεθερίζετο, μαζοὶ ἐξηραίvοντο, καὶ πόροι γάλακτος συνεστέλλοντο. Μέγα ἢv τὸ δεινόν! διὸ εὐσεβῶς πιστοὶ συνελθοvτες, προσκυνήσωμεv τοῦ Χριστοῦ τὴν γέvνησιν.[/MEDIA]
 
#4

ΥΓ: Με αφορμή την πιο πάνω ηχογράφηση, καλοπροαίρετα, θα 'λεγα, ότι εξ' αιτίας του πένθιμου και κατανυκτικού χαρακτήρα της Μ. Εβδομάδας, καλό θα ήταν το ύφος και το ήθος, κατά την ερμηνεία και εκτέλεση των μαθημάτων, να είναι συσταλτικό, με πιο χαμηλή ένταση, προκαλώντας, έτσι, συναισθήματα συστολής & κατάνυξης.
 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Φωτορεπόρτερ - Οπερατέρ Films Producer
#11

Ταις εξ έργων καυχήσεσι - Δοξαστικό Αίνων Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου, Πέτρου Πελοποννήσου (1730-1778) Ήχος Πλάγιος του τετάρτου. Αντιφωνικό Μέλος #antifonikomelos
Ψάλλουν οι : Διαμαντόπουλος Παναγιώτης
Καλαπανίδας Χαράλαμπος
Καστελιώτης Ευστάθιος
Πλευρίτης Ιωάννης
Τσάρας Στέφανος
Τανάγρας Δημήτρης
Χαντζης Κωνσταντίνος

Ισοκρατούν οι:
Κοσσένας Γεώργιος
Παπαϊωάννου Βασίλης
Ορφανάκος Νεκτάριος
Χαντζηγεωργίου Παναγιώτης
Διεύθυνση χορού ψαλτών :Καμαριάρης Γεώργιος.

Η live ηχογράφηση έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ομωνύμου Δήμου Αττικής.

Επεξεργασία ήχου και εικόνας: Ηχοληψία Αλέξιος Νικολουτσόπουλος
Mastering. Engineer Φωτορεπόρτερ - Οπερατέρ Films Producer
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Μια παραγωγή της Studio A PCM Video production WebTV (Copyright © 2020, All Rights Reserved)
 

Diogenes

Νέο μέλος
#12

«Σήμερον συγκαλείται ημάς». Δοξαστικό του Εσπερινού του Αγίου Δημητρίου. Ήχος πλάγιος του δεύτερου. Σύνθεση του Άρχοντα Λαμπαδαρίου της ΜτΧΕ Ελευθερίου Γεωργιάδη. Live ερμηνεία από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου ομωνύμου Δήμου Αττικής.
 
#13
ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥἈκατάληπτόν ἐστι, τό τελούμενον ἐν σοί
καί Ἀγγέλοις καί βροτοῖς, Μητροπάρθενε ἁγνή.

Ἀγκαλίζεται χερσίν, ὁ Πρεσβύτης Συμεών,
τόν τοῦ νόμου Ποιητήν, καί Δεσπότην τοῦ παντός.

Βουληθείς ὁ Πλαστουργός, ίνα σώση τόν Ἀδάμ,
μήτραν ὤκησε τήν σήν, τῆς Παρθένου καί ἁγνῆς.

Γένος ἅπαν τῶν βροτῶν, μακαρίζεί σε Ἁγνή,
καί δοξάζεί σε πιστῶς, ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ.

Δεῦτε ἴδετε Χριστόν, τόν Δεσπότην τοῦ παντός,
ὅν βαστάζει Συμεών, σήμερον ἐν τῷ ναῷ.

Ἐπιβλέπεις πρός τήν γῆν, καί ποιεῖς τρέμειν αὐτήν,
καί πῶς γέρων κεκμηκώς, σέ κατέχει ἐν χερσί;

Ζήσας ἔτη Συμεών, ἕως εἶδε τόν Χριστόν,
καί ἐβόα πρός αὐτόν, Νῦν ἀπόλυσιν ζητῶ.

Ἡ λαβίς ἡ μυστική, ἡ τόν ἄνθρακα Χριστόν,
συλλαβοῦσα ἐν γαστρί, σύ ὑπάρχεις Μαριάμ.

Θέλων ἐνηνθρώπησας, ὁ προάναρχος Θεός,
καί ναῷ προσφέρεσαι, τεσσαρακονθήμερος.

Κατελθόντ’ ἐξ οὐρανοῦ, τόν Δεσπότην τοῦ παντός,
ὑπεδέξατο αὐτόν, Συμεών ὁ Ἱερεύς.

Λάμπρυνόν μου τήν ψυχήν, καί τό φῶς τό αἰσθητόν,
ὅπως ἴδω καθαρῶς, καί κηρύξω σέ Θεόν.

Μητροπάρθενε ἁγνή, τί προσφέρεις τῷ ναῷ,
νέον βρέφος ἀποδούς, ἐν ἀγκάλαις Συμεών;

Νῦν ἀπόλυσιν ζητῶ, ἀπό σοῦ τοῦ Πλαστουργοῦ,
ὅτι εἶδον σέ Χριστέ, τό σωτήριόν μου φῶς.

Ὅν οἱ ἄνω λειτουργοί, τρόμῳ λιτανεύουσι,
κάτω νῦν ὁ Συμεών, ἀγκαλίζεται χερσί.

Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι
Ἡ τῇ φύσει μέν Μονάς, τοῖς προσώποις δέ Τριάς,
φύλαττε τούς δούλους σου, τούς πιστεύοντας εἰς σέ.

Καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν
Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, πάντων τῶν Χριστιανῶν,
Σκέπε, φρούρει, φύλαττε, τούς ἐλπίζοντας εἰς σέ.

Ὁ Εἱρμός
Ἐν νόμῳ σκιά καί γράμματι, τύπον κατίδωμεν οἱ πιστοί, πᾶν ἄρσεν τό τήν μήτραν διανοῖγον, ἅγιον Θεῷ, διό πρωτότοκον Λόγον, Πατρός Ἀνάρχου Υἱόν, πρωτοτοκούμενον Μητρί, ἀπειράνδρῳ μεγαλύνωμεν.
 
Top