Χερουβικό πλ. δ' / ψάλλει ο Δημήτριος Μαγούρης (1959)

Top