Χερουβικό ήχος β΄ (εκτέλεση Β. Σπυριδόπουλου)

Top