Χερουβικόν της εβδομάδος Πέτρου Πελοποννησίου, ήχος βαρύς [ερμηνεία: Ιωάννης Καρασταμάτης]

Top