Χερουβικόν Μανουήλ Χρυσάφου, ήχος Α΄ (μεταγραφή Ιω. Αρβανίτη)

Top