Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς...ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι/κραυγάζων σοι

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


«Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς...ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι...»

(χφφ. Σινὰ 790 παρακλητικὴ ια’ αἰ. φ. 115v, Μ. Λαύρας Β-25 ὡρολόγιο ιγ’ αἰ. φ. 235v, Rubenstein (Duke University) 34 ἀκάθιστος ιγ’ αἰ. φ. 74v, British Library Additional 16184 ἀκάθιστος ιγ’ αἰ. φ. 2r, Paris. gr. 263 τριῴδιο ιδ’ αἰ. φ. 64r, Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 132v, British Library Additional 22507 ὡρολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 104r).«Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς...ἐξίσταμαι κραυγάζων σοι...»

(τυπικὸ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 224, χφφ. Paris. gr. 244 τριῴδιο ιβ’ αἰ. φ. 69v, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 642 παρακλητικὴ ιγ’ αἰ. φ. 11r, Paris. gr. 250 τριῴδιο ιδ’ αἰ. φ. 198r).
Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καὶ ἡ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ ἀκαθίστου ὕμνου, ἄν κάποιος τὴν ἔχει:
http://www.politeianet.gr/index.php?category_id=&page=shop.browse&option=com_virtuemart&Itemid=89&limitstart=0&advanced=1&keyword1=&keyword1method=0&keyword2=&keyword2method=0&writerid=33783&edWriter=%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%93%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3&epimid=-1&edEpimelitis=&metfid=-1&edMetafrastis=&illustratorid=-1&edIllustrator=&publisherid=-1&edPublisher=&isbn=&pcode=&langFilter=-1,

ἤ ἄν διαθέτει κάποια ἄλλη.
 
Top