Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς...ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι/κραυγάζων σοι

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


«Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς...ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι...»

(χφφ. Σινὰ 790 παρακλητικὴ ια’ αἰ. φ. 115v, Μ. Λαύρας Β-25 ὡρολόγιο ιγ’ αἰ. φ. 235v, Rubenstein (Duke University) 34 ἀκάθιστος ιγ’ αἰ. φ. 74v, British Library Additional 16184 ἀκάθιστος ιγ’ αἰ. φ. 2r, Paris. gr. 263 τριῴδιο ιδ’ αἰ. φ. 64r, Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 132v, British Library Additional 22507 ὡρολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 104r).«Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς...ἐξίσταμαι κραυγάζων σοι...»

(τυπικὸ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 224, χφφ. Paris. gr. 244 τριῴδιο ιβ’ αἰ. φ. 69v, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 642 παρακλητικὴ ιγ’ αἰ. φ. 11r, Paris. gr. 250 τριῴδιο ιδ’ αἰ. φ. 198r).
Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καὶ ἡ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ ἀκαθίστου ὕμνου, ἄν κάποιος τὴν ἔχει:
http://www.politeianet.gr/index.php?category_id=&page=shop.browse&option=com_virtuemart&Itemid=89&limitstart=0&advanced=1&keyword1=&keyword1method=0&keyword2=&keyword2method=0&writerid=33783&edWriter=%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3+%CE%93%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3&epimid=-1&edEpimelitis=&metfid=-1&edMetafrastis=&illustratorid=-1&edIllustrator=&publisherid=-1&edPublisher=&isbn=&pcode=&langFilter=-1,

ἤ ἄν διαθέτει κάποια ἄλλη.
 
Αγαπητοί φίλοι, Χριστός Ανέστη!

Και οι δυο παραπάνω γραφές από το γνωστό αυτόμελο «Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς» απαντούν ήδη σε έντυπες εκδόσεις προ του 20ου αιώνα.
Θα μπορούσε κάποιος να εισφέρει μαρτυρία από χειρόγραφα ή όποια άλλη μαρτυρία για το ποια είναι η ορθότερη γραφή;

ΣΗΜ Στο μεν Μ. Ωρολόγιο της Α.Δ. απαντούν και οι δύο γραφές, ενώ στο Τριώδιο (επιμ. π. Κ. Παπαγιάννη) απαντά η γραφή «κραυγάζων».

Ευχαριστώ πολύ!

ΥΓ Τώρα είδα ότι έχει ασχοληθεί με το θέμα ο κ. Θεοδωράκης και τον ευχαριστώ. Ας μείνει το θέμα, κατά την κρίση των συντονιστών, για κάποια πρόσθετη μαρτυρία.
 
«Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς...ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι...»

(χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 782 ι’ αἰ. φ. 199v, Σινὰ 790 ια’ αἰ. φ. 115v, Σινὰ 787 ιβ’ αἰ. φ. 145r, Σινὰ 784 ιβ’ αἰ. φ. 75v, Σινὰ 795 ιβ’ αἰ. φ. 73r, Vat. gr. 772 τοῦ ἔτους 1220 φ. 110r, Μ. Λαύρας Β-25 ὡρολόγιο ιγ’ αἰ. φ. 235v, Βατοπαιδίου 1202 ΤΑΣ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φ. 220r, Clark (Duke University) 34 ἀκάθιστος ιγ’ αἰ. φ. 74v, Βritish Library Additional 16184 ἀκάθιστος ιγ’ αἰ. φ. 2r, Paris. gr. 263 τριῴδιο ιδ’ αἰ. φ. 64r, Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 132v, Βritish Library Additional 22507 ὡρολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 104r, χφ. Vat. gr. 773 παρακλητικὴ ιε’ αἰ. φ. 104r, Ὡρολόγιον Κρυπτοφέῤῥης 1950 σ. 523).«Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς...ἐξίσταμαι κραυγάζων σοι...»

(χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 780 ια’ αἰ. φ. 40r, Σινὰ 778 ια’ αἰ. φ. 54r, Σινὰ 792 ια' αἰ. φ. 175r, Σινὰ 2018 ιβ’ αἰ. φ. 42v, τυπικὸ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 224, χφφ. Paris. gr. 244 τριῴδιο ιβ’ αἰ. φ. 69v, ΕΒΕ 642 παρακλητικὴ ιγ’ αἰ. φ. 11r, Paris. gr. 250 τριῴδιο ιδ’ αἰ. φ. 198r).
 
Back
Top