Τὸ γ' στιχηρὸ προσόμοιο τῇ Τετάρτῃ μετὰ τὴν τῶν Πατέρων ἑσπέρας

romios1

Member
Ὑπάρχει στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Πέμπτης (Τετάρτη βράδυ) πρὸ Πεντηκοστῆς μία ἐλλείπουσα φράσι στὸ τρίτο προσόμοιο.
Ἦχος δ. Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθείς.​
Τελεωτάτην παρέχων εὐλογίαν, τοῖς φίλοις σου Δέσποτα, ἐμυσταγώγεις αὐτούς, ὀράτε φίλοι πορεύομαι, πρὸς τὸν Πατέρα, ὑμῖν δὲ πέμψω ἄλλον Παράκλητον, οὐ καταλείψω γὰρ πρόβατα, ἅπερ συνήξα, οὐκ ἐπιλήσομαι οὓς ἠγάπησα, θείαν ἐξ ὕψους ἐνδυσάμενοι, δυναστείαν, πορεύεσθαι λέγοντες, ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη, σωτηρίας εὐαγγέλια.

Ἔχει κανεὶς ὑπ’ ὄψιν του γι’ αὐτὸ τὸ θέμα; Εὐχαριστῶ.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Ἀπὸ τὸ γ' στιχηρὸ προσόμοιο τῇ Τετάρτῃ μετὰ τὴν τῶν Πατέρων ἑσπέρας ἔχει ἐκπέσει ἡ ὑπογραμμισμένη φράση:

«Τελεωτάτην παρέχων εὐλογίαν, τοῖς φίλοις σου Δέσποτα, ἐμυσταγώγεις αὐτούς, ὁρᾶτε φίλοι πορεύομαι, πρὸς τὸν Πατέρα, ὑμῖν δὲ πέμψω ἄλλον Παράκλητον· ὑμεῖς δὲ κατήφειαν πᾶσαν ἀπώσασθε· οὐ καταλείψω γὰρ πρόβατα, ἅπερ συνῆξα, οὐκ ἐπιλήσομαι οὓς ἠγάπησα, θείαν ἐξ ὕψους ἐνδυσάμενοι, δυναστείαν, πορεύεσθαι λέγοντες, ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη, σωτηρίας εὐαγγέλια»

(Πεντηκοστάριον ἐκδ. 1738 (Κρυπτοφέρρης), 1778 καὶ 1837).

Από εδώ.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Τελεωτάτην παρέχων εὐλογίαν, τοῖς φίλοις σου Δέσποτα, ἐμυσταγώγεις αὐτούς, ὁρᾶτε φίλοι πορεύομαι, πρὸς τὸν Πατέρα, ὑμῖν δὲ πέμψω ἄλλον Παράκλητον· ὑμεῖς δὲ κατήφειαν πᾶσαν ἀπώσασθε· οὐ καταλείψω γὰρ πρόβατα, ἅπερ συνῆξα, οὐκ ἐπιλήσομαι οὓς ἠγάπησα, θείαν ἐξ ὕψους ἐνδυσάμενοι, δυναστείαν, πορεύεσθαι λέγοντες, ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη, σωτηρίας εὐαγγέλια»

(Πεντηκοστάριον ἐκδ. Βενετίας 1575, 1778, 1837 καὶ Κρυπτοφέῤῥης 1738).


«ὑμεῖς δὲ κατήφειαν πᾶσαν ἐκρίψασθε»

(χφ. Σινὰ 775 πεντηκοστάριο ιβ'—ιγ' αἰ. φ. 132v),


«ὑμεῖς δὲ κατήφειαν πᾶσαν ἐκνίψασθε»

(χφ. Barb. gr. 519 πεντηκοστάριο ιδ’-ιε’ αἰ. φ. 181v).
 
Top