Τὸ Σάββατο διακαινησίμου κατὰ μαρτυρία ια΄ αἰ.

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
«Σύναξιν ἐπιτελοῦμεν τῆς Θεοτόκου, συναγόμεθα δὲ ἐν τῷ σεβασμίῳ οἴκῳ αὐτῆς τῷ ὄντι ἐν τῇ μονῇ τῶν ὀδηγῶν»

(χφ. Marcian. gr. Z 13 προφητολόγιο ἀρχὲς ια’ αἰ.).
 

Attachments

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
«Εἰς δὲ τοὺς ὁδηγοὺς ἥγουν εἰς τὰ Προτασίου ἀπερχομένης τῆς λιτῆς λέγει Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου...»

(χφ. Ἁγ. Παντελεήμονος Ἄθω (πρώην ἀριθμὸς) 252 πραξαπόστολος ιβ' αἰ. (Dmitrievskij τ. 1 σ. 140 ὑποσ. 1)).
 
Top