Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
«Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ. Ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι· χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν κόσμον»


(χφ. Σινὰ 863 ὡρολόγιο θ’ αἰ. φ. 74r, χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 779 ι’ αἰ. φ. 30v, Σινὰ 781 ι’-ια’ αἰ. φ. 41r, Σινὰ 778 ια’ αἰ. φ. 13r, Σινὰ 790 ια’ αἰ. φφ. 28v-29r «βοήσωμεν», Σινὰ 792 ια’ αἰ. φφ. 39v-40r, Σινὰ 799 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 6r «κόσμον σου», Μ. Λαύρας Δ-45 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 348v «ἐκ τῆς δουλείας», τυπικὰ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 213, Κασούλων τοῦ ἔτους 1173 σ. 181, χφφ. Σινὰ 784 παρακλητικὴ ιβ’ αἰ. φ. 14r-v, Σινὰ 865 ὡρολόγιο ιβ’ αἰ. φ. 123r-v, Λειμῶνος 295 ὡρολόγιο β’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. σ. 146, ἁγ. Σάβα 362 παρακλητικὴ ἀρχὲς ιγ’ αἰ. φ. 35v).
 
Top