[Ερώτηση] Τυπικό για ειδική περίπτωση 14 Ιουλίου 2013: Κυριακή Πατέρων και πανήγυρις Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Kostas Tsig

Μαθητευόμενος Ιεροψάλτης
#1
Την επομενη Κυριακη 14 Ιουλιου...είναι των Αγίων Πατέρων και του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και πανηγυριζει ο ναος που ψελνω και θα ψαλλουμε απο φυλλαδα τα του Αγιου...μηπως μπορει καποιος να μου πει πως και τι θα πρωτοπουμε (εσπερινος,αινοι,δοξαστικα)...... :eek:
 

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣG7

Αναγνώστης Αναστάσιος Φετάνης
#2
Μπορείτε να πείτε στο Κύριε εκέκραξα 4 αναστάσιμα , 3 των Αγίων Πατέρων , 3 του Αγίου Νικοδήμου και δοξαστικό των Πατέρων , αναγνώσματα μεικτά (2 και 1 ) , δοξαστικό αποστοίχων του Αγίου και τέλος το απολυτίκιο του Αγίου θα το πείτε πριν το δόξα που θα βάλετε των Πατέρων . Στον όρθρο τα απολυτίκια ίδια , καθίσματα και κανόνες μεικτά , κοντάκιο και οίκος των Πατέρων , εξαποστειλάριο του Αγίου πριν των Πατέρων , αίνοι 4-3-3 όπως και στον εσπερινό και τέλος αναγνώσματα στη Θεία Λειτουργία των Πατέρων . Στα δίπτυχα έχει ειδική σημείωση για τους εορτάζοντες ναούς , αλλά δεν προλαβαίνω να την δω τώρα . Καλή πανήγυρη !
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Τά Δίπτυχα σημειώνουν:

Σημείωσις. Ἔνθα τυχὸν τιμᾶται ἰδιαιτέρως ὁ ὅσιος Νικόδημος, ἡ ἑορτάσιμος αὐτοῦ ἀκολουθία (ἐκ τῆς οἰκείας φυλλάδος) συμψάλλεται σήμερον κατὰ τὰς συναφεῖς διατάξεις τοῦ Τυπικοῦ (Τ.Μ.Ε., τῇ 17ῃ ᾿Ιουλίου).
Ἡ ἀνάλογος περίπτωσις τῆς Ἁγίας Μαρίνης κατά τό ΤΜΕ (σ. 290) ἐπισυνάπτεται
View attachment TME_Saliveros_p.290.pdf ,
πλήν ὅμως ἐπειδή εἶναι ἐλλιπής ἄς δοῦμε τήν 17ην Ἰουλίου 2011
http://www.ecclesia.gr/tipikon/2011/7.pdf
καί ὅπου γράφει «μάρτυρος ἤ ἁγίας» ἄς ἐννοοῦμε «τοῦ ἁγίου».​
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5

Καί γιά τούς περισσότερο ἐνδιαφερομένους, ἐπειδή ἠ ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Μαρίνας δέν ἔχει ἀναγνώσματα ἑσπερινοῦ καί καθίσματα ὄρθρου, ἀπό ἀνάλογες περιπτώσεις θά μποροῦσαν νά τεθοῦν ἀναγνώσματα ἑσπερινοῦ 2 τῶν Πατέρων καί 1 τοῦ ἁγίου καί στά καθίσματα ὄρθρου μόνον τά τῆς γ΄ στιχολογίας (μετά τόν πολυέλεον) τοῦ ἁγίου.
Οἱ αἶνοι δέν μπορεῖ νά εἶναι 10 σύμφωνα μέ τό ἰσχῦον, ἀλλά 8, ὅπως στήν ὑποσημ. τῶν Διπτύχων τοῦ 2011, μέ στίχους στά δύο τελευταῖα γιά τόν ἅγιο τῶν ἀποστίχων τοῦ ἑσπερινοῦ ἐκ τῆς φυλλάδος.

 
Last edited:

kakofonix78

Δημήτριος Παπάνης
#6
Την ευχή σας πάτερ.
Μία ερώτηση!
Επειδη εδώ στη Νάξο ο Άγιος Νικόδημος πανηγυρίζει, πάλι Δοξαστικό του Εσπερινού και του Όρθρου θα πούμε των Αγίων Πατέρων;;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
Την ευχή σας πάτερ.
Μία ερώτηση!
Επειδη εδώ στη Νάξο ο Άγιος Νικόδημος πανηγυρίζει, πάλι Δοξαστικό του Εσπερινού και του Όρθρου θα πούμε των Αγίων Πατέρων;;
Ὅ,τι καί νά ποῦμε ἐμεῖς ἐδῶ, ἀγαπητέ κ. Παπάνη, γιά τό τυπικό ὑπάρχει ἰσχυρότερος παράγοντας, τό «ὡς δόξει τῷ Προεστῶτι», πού δέν εἶναι αὐθαιρεσία,
... μέ τήν ἔννοιαν ὅτι ὁ Προεστώς «ἔχει ἐπί πλέον καί ρυθμιστικόν τινα ρόλον ἐν τῇ ἀκολουθίᾳ ἐπ᾿ οὐδενί ὑπερκείμενον τοῦ Τυπικοῦ ἤ καταλυτικόν αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ἀντιθέτως ἐνδεικτικόν τῆς ἐπί τό εὐτακτότερον εὐελιξίας καί προσαρμοστικότητος τῶν σημείων ἐκείνων εἰς τά ὁποῖα ἐπιβάλλεται διευθέτησίς τις ... διά τήν εὔρυθμον καί ἀπρόσκοπτον διεξαγωγήν τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ» (Ἰω. Φουντούλης, Εἰσαγωγικόν Σημείωμα εἰς τό προαναφερθέν Προεστωτικόν).
Καί τό τυπικό πού προηγουμένως ὑποδείχθηκε, ἐπιδέχεται ἀλλαγῶν, σύμφωνα πάντα μέ ἀνάλογες περιπτώσεις τοῦ ἰσχύοντος ΤΜΕ.
Τό ἰσχῦον ΤΜΕ ἔχει παράγραφο (σελ. 27) γιά ἐξαιρέσεις ψαλμωδίας δοξαστικοῦ αἴνων «Ἁγίων, εἰς τό ὄνομα τῶν ὁποίων τετίμηται ὁ Ναός ἤ πανηγυρίζεται ἐπισήμως ἡ μνήμη αὐτῶν».
Τό τυπικό εἶναι εὐέλικτο καί δέν εἶναι δόγμα (καί δέν χωροῦν ἀπόλυτες μονολεκτικές ἀπαντήσεις), γι᾿ αὐτό σέ διάφορα τυπικά συναντᾶμε διαφορετικές διατάξεις γιά τίς ἴδιες μέρες καί ἑορτές καί συμπτώσεις.
Πολλές διατάξεις τοῦ ΤΜΕ φαντάζουν «παράτυπες», ὅπως στήν προαναφερομένη τῆς Ἁγίας Μαρίνας γιά τά δοξαστικά τῶν ἀποστίχων τοῦ ἑσπερινοῦ, μέ τήν ἐντός ἀγκυλῶν σημείωση τοῦ ἐπιμελητοῦ «[κατ᾿ ἀπαίτησιν τοῦ Τ.Μ.Ε.]».
Ἄν λάβουμε ὑπόψει τήν διαφορετικότητα τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων ᾿Ιουλίου (13 - 19) ἀπό τήν τῶν Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς (τοῦ Πεντηκοσταρίου) καί συγχρόνως δοῦμε καί τήν διάταξη τῆς συμπτώσεως τῆς μνήμης τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τήν Κυριακή τῶν Πατέρων τῆς Α΄ (σελ. 264-265), ὅλα οἰκονομοῦνται μέ τήν ἔγκριση τοῦ Προεστῶτος (ἤ τοῦ Τυπικάρη ὑπερκειμένου).


 
Top