Τυπικόν Ἐνοριῶν (1) - Ὄρθρος καθημερινῶν ἐὰν τύχει Ἅγιος μὴ ἑορταζόμενος [β' έκδοση, pdf βιβλίου] (Π. Παπαδημητρίου)

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
[Νέα β' ἔκδοσις με pdf, παρακάτω]

Τυπικόν Ενοριών (1) - Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος
Ημερομηνία έκδοσης 2017 (και μικρές προσθήκες τό 2018).

Περιέχει τις ακολουθίες και τα στοιχεία:

- Καθημερινή (και Σάββατον με Θεός Κύριος)
- Σάββατον με Αλληλούια
- Καθημερινή Μ. Τεσσαρακοστής (εκτός Σαββάτου)
- Καθημερινή (και Σάββατον) με Προεόρτια ή Μεθέορτα
- Περιέχει στοιχεία θείας Λειτουργίας (απολυτίκια, κοντάκια, κοινωνικά, κτλ.) στο τέλος κάθε γενικής τυπικής διάταξης.
- Εκφωνήσεις ιερέων
- Τροπάρια σχετικά (Θεοτοκία, Κοινά απολυτίκια, Εξαποστειλάρια, Κοντάκια, Ειρμούς Νεκρωσίμων Κανόνων)
- Διάταξη Ψαλτηρίου
- Περί των Ακολουθιών των Αγίων, και Ημερομηνίες Αγίου μη εορταζομένου (με μικρή σχετική έρευνα)

Πρόκειται περί τυπικοεγκολπίου, δηλαδή συνδυάζει τυπικόν και εγκόλπιον μαζί.

Ακολουθεί την ροή της ακολουθίας αναλυτικά και διεξοδικά.

Οποιοσδήποτε ψάλτης των καθημερινών, ακόμη και μη έχων μεγάλη σχέση με το τυπικό των καθημερινών, μπορεί να βγάλει άνετα το τυπικόν της εκκλησίας, το τυπικόν των καθημερινών και με μικρή δοξολογία και απόστιχα αίνων, με μόνο το Τυπικόν Ενοριών, και φυσικά το Μηναίον και την Παρακλητική.

Το βιβλίο αυτό είναι γενικό, ισχύει για όλα τα χρόνια, δεν δεσμεύεται σε ένα συγκεκριμένο έτος.

Κάλλιστα δύναται οποιοσδήποτε ψάλτης χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε φυλλάδα, αν χρειαστεί, να την μετατρέψει σε ημιεορταζόμενη ή μη εορταζόμενη ακολουθία Αγίου, ώστε να ψαλλεί και η Παρακλητική, απλά ακολουθώντας την αντίστοιχη τυπική διάταξη.

Τυπικόν ενοριών - Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος
ISBN: 978-960-8034-63-1
Από τις εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος
 
Last edited:

[Νέα β' ἔκδοσις, ενσωματωμένο το PDF όλου του βιβλίου]


TypikonEnoriwn_A_v2_thumb.jpg

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, μᾶς παρέδωσαν τὰ Μηναῖα καὶ τὴν Παρακλητικήν (ὅπως καὶ τὸ Τριῴδιον καὶ τὸ Πεντηκοστάριον). Ἐθέσπισαν δέ τοὺς Ἁγίους εἰς τὰ Μηναῖα, ἄλλους νὰ εἶναι ἑορταζόμενοι εἰς η΄ (ἤτοι πλήρως ἑορταζόμενοι), ἄλλοι ἑορταζόμενοι εἰς ϛ΄ (ἤτοι ἡμιεορταζόμενοι), καὶ ἄλλοι μὴ ἑορταζόμενοι, καὶ αὐτὸ σοφὰ τὸ ἔπραξαν ὥστε τὶς καθημερινὲς νὰ ψάλλουμε καὶ ἐκ τῶν τροπαρίων / ἀκολουθιῶν τῆς Παρακλητικῆς τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ Θεόν μας, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τοὺς Ἀγγέλους, τὸν Τίμιον Πρόδρομον, τοὺς Ἀποστόλους, τὸν Τίμιον καὶ Ζωοποιὸν Σταυρόν, ὅλους τοὺς Ἁγίους, ὅλους τοὺς Μάρτυρας, τοὺς Κεκοιμημένους πατέρες καὶ ἀδερφούς μας κτλ., καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὴν δική μας πνευματική διόρθωση και κατάρτιση.

Εἰς αὐτὴν τὴν σειρὰν βιβλίων μὲ τίτλο «Τυπικὸν Ἐνοριῶν», καταγράφουμε μὲ πλήρη λεπτομέρεια τὸ τυπικὸν, μετ’ ἱκανῶν ἐπεξηγηματικῶν σχολίων, παρέχοντας συνάμα πλῆρες ἐγκόλπιον Ὄρθρου (καὶ μὲ στοιχεῖα τῆς Θείας Λειτουργίας), πρὸς διευκόλυνσιν τῶν κοπιώντων καὶ ψαλλόντων εἰς τοὺς ἱεροὺς Ναούς.

Εἰς τὸ παρὸν βιβλίον, ἑστιάζουμε εἰς τὸ τυπικὸν τοῦ Ὄρθρου ὅταν τύχει Ἅγιος μὴ ἑορταζόμενος, ἐν καθημερινῇ (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ Σαββάτου), καὶ παραθέτουμε τὶς σχετικὲς ἡμερομηνίες τοῦ ἐνιαυτοῦ. Χαρακτηριστικὸν τῆς τυπικῆς διατάξεως Ἁγίου μὴ ἑορταζομένου ἐν καθημερινῇ, εἶναι οἱ Εἱρμοὶ τῶν γ΄, ϛ΄, η΄ καί θ΄ ᾠδῶν ἀντὶ Καταβασιῶν, ἡ μικρὰ Δοξολογία καὶ τὰ Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων.

Τὸ παρὸν βιβλίον περιέχει τὶς ἐξῆς Ἀκολουθίες καὶ στοιχεῖα:

- Καθημερινή (και Σάββατον με Θεός Κύριος)

- Σάββατον με Αλληλούια

- Καθημερινή Μ. Τεσσαρακοστής (εκτός Σαββάτου)

- Καθημερινή (και Σάββατον) με Προεόρτια ή Μεθέορτα

- Στοιχεῖα θείας Λειτουργίας εἰς τὸ τέλος κάθε γενικῆς τυπικῆς διατάξεως.

- Συστηματοποίησις καὶ Κατανόησις τοῦ Τυπικοῦ, Διάκρισις τῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Ἁγίων μὲ παράθεσιν ἐκτενῶν Πινάκων καὶ σχετικῆς ἔρευνας

- Ἐκφωνήσεις ἱερέων

- Τροπάρια σχετικά (Θεοτοκία, Κοινὰ ἀπολυτίκια, Κοντάκια / Ἐξαποστειλάρια ἑβδομάδος)

- Εἱρμοὶ ᾠδῶν Νεκρωσίμων Κανόνων

- Διάταξις Ψαλτηρίου

- Στιχολογία τῶν Θʹ ᾨδῶνΠρόκειται περὶ τυπικοεγκολπίου, καθότι συνδυάζει τυπικὸν καὶ ἐγκόλπιον μαζί. Ἀκολουθεῖ τὴν ῥοὴ τῆς ἀκολουθίας ἀναλυτικὰ καὶ διεξοδικά.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι γενικό, ἰσχύει γιὰ ὅλα τὰ χρόνια, δὲν δεσμεύεται εἰς ἕνα συγκεκριμένο ἔτος.

Μὲ τὴν σειρὰ «Τυπικὸν Ἐνοριῶν», κάλλιστα καὶ εὔκολα δύναται ἕνας ἱεροψάλτης, χρησιμοποιώντας ὁποιαδήποτε φυλλάδα, ἂν χρειαστεῖ, νὰ τὴν μετατρέψει σὲ ἡμιεορτάσιμη (ἢ καὶ μὴ ἑορτάσιμη) Ἀκολουθία, ὥστε νὰ ψαλλεῖ καὶ ἡ Παρακλητική, ἁπλὰ ἀκολουθῶντας τὴν ἀντίστοιχη τυπικὴν διάταξιν.

Προτείνουμε πρώτα τὴν διατριβὴν εἰς τὸ κεφάλαιον «Συστηματοποίησις καὶ Κατανόησις τοῦ Τυπικοῦ», τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ βάσις τῶν τυπικῶν διατάξεων.

Εὐελπιστοῦμε νὰ φανεῖ χρήσιμον τὸ παρὸν βιβλίον εἰς τοὺς διακονοῦντας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ δὴ εἰς τὸ Ἀναλόγιον, καὶ παρακαλοῦμε συγχωρέσετε τὰ ὅποια ἀνθρώπινα λάθη ἢ παραλείψεις μας.
(ἀπαγορεύεται ἡ ἀνάρτηση τοῦ βιβλίου σὲ ἄλλον ἰστότοπο)


Καὶ ἐσὺ εὐλαβέστατε Ἀναγνῶστα, ποὺ τυχὸν ὠφελεῖσαι ἀπὸ τὸ παρὸν βιβλίον λέγε μετὰ κατανύξεως,

«Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον τὸν δοῦλόν Σου Παναγιώτη καὶ τὴν οἰκογένειά του»


Τέλος, καὶ

τῷ μόνῳ σοφῷ Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν,

δόξα καὶ μεγαλωσύνη, κράτος καὶ ἐξουσία

καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Ἀμήν.

- Νὰ ἐνημερώσω ὅτι αὐτή ἡ 2η ἔκδοσις δὲν πωλεῖται. Ἔγινε μὲ δικά μου ἔξοδα καὶ σὲ πολὺ λίγα ἀντίτυπα. Εὐελπιστῶ σὲ εὔλογο διάστημα νὰ ὑπάρξη ἄλλη ἔντυπη ἔκδοση πρὸς πώληση, γιὰ ὄποιον τυχὸν ἐνδιαφέρεται.
- Παροράματα τοῦ βιβλίου θὰ καταγράφονται εδώ.
 

Attachments

  • TypikonEnoriwn_A_v2_print.pdf
    27 MB · Views: 242
Last edited:
Συγχαρητήρια για τον κόπο και την προσπάθεια.
Δε μπορώ, όμως, να κρύψω την διαφωνία μου, μεταξύ των άλλων, για την αλλοίωση/ εξαφάνιση των συνηθισμένων αρχαίων αντιφώνων, όπως προβλέπονται από το ισχύον ΤΜΕ, την ΕΟΠ και τα ΔΙΠΤΥΧΑ.
 
Ευχαριστώ Δημήτρη για την κριτική.

Προφανώς αναφέρεσαι στις σελ. 68-69.

Από ότι βλέπεις τα Αντίφωνα δεν εξαφανιστήκανε, υπάρχουν συμπληρούμενα πλήρως στην υποσ. 103, και 105.

Αυτό που έκανα, όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τα φαινόμενα:

Α' αντίφωνον : καθ'όλα όμοιο με το Α' αντίφωνον των καθημερινών του ΤΜΕ.
Β' αντίφωνον : οι στίχοι καθ'όλα όμοιοι με το Β' αντίφωνον των καθημερινών του ΤΜΕ. Άλλαξα μόνο το εφύμνιον στο «Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις...».
Γ' αντίφωνον : ο α' (και μοναδικός) στίχος είναι όμοιος με τον του Γ' αντιφώνου του ΤΜΕ, και ως εφύμνιον έχω βάλει το Απολυτίκιον.

Στις υποσ. 103, 105, αναφέρω πλήρως τις αλλαγές από το ΤΜΕ.

Αυτή η αλλαγή δεν είναι αλλοίωση. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, και την ελάχιστή μου πείρα στις καθημερινές ενοριακές ακολουθίες, αυτή η αλλαγή θα «σώσει» το κατά δύναμιν τα συνήθη Αντίφωνα. Και αυτή η αλλαγή, δεν εμποδίζει κάποιον ενοριακό ναό βάσει των υποσημειώσεων 103, 105, να τηρήσει την ακρίβεια.
 
Δέν κατέβασα τό ἀρχεῖο γιατί ἔχω τό ἔντυπο τῆς α΄ ἔκδοσης, δῶρο κι εὐχαριστῶ!
Ἀπό τά συμφραζόμενα καταλαβαίνω ὄτι πρόκειται γι᾿ αὐτό πού ἀναφέρεται σέ σημείωση στά Δἰπτυχα καί τό ὑποστηρίζει κι ὁ Διονύσιος, ὄχι μόνον γιά τίς Κυριακές, ἀλλά καί γενικότερα.
Γιά νά πεῖς τά ἀρχαῖα ἀντίφωνα μέ τά ἐφύμνια τοῦ ΤΜΕ πρέπει νά ἔχεις παπᾶ πού νά καταλαβαίνει...
Τά ἔχουμε γράψει στό οἰκεῖο θέμα...
 
Δέν κατέβασα τό ἀρχεῖο γιατί ἔχω τό ἔντυπο τῆς α΄ ἔκδοσης, δῶρο κι εὐχαριστῶ!
Ἀπό τά συμφραζόμενα καταλαβαίνω ὄτι πρόκειται γι᾿ αὐτό πού ἀναφέρεται σέ σημείωση στά Δἰπτυχα καί τό ὑποστηρίζει κι ὁ Διονύσιος, ὄχι μόνον γιά τίς Κυριακές, ἀλλά καί γενικότερα.
Γιά νά πεῖς τά ἀρχαῖα ἀντίφωνα μέ τά ἐφύμνια τοῦ ΤΜΕ πρέπει νά ἔχεις παπᾶ πού νά καταλαβαίνει...
Τά ἔχουμε γράψει στό οἰκεῖο θέμα...

Αναφέρομαι στις διατάξεις της καθ᾽ ημέραν λειτουργίας όπου είναι σαφές πια είναι τα εφύμνια στα καθ᾽ημέραν αντίφωνα.
Κι εγώ ήμουν μάρτυρας - γνωρίζω γίνεται και αλλού- σε καθημερινό όρθρο έψαλλαν Δοξολογία Μεγάλη κάθε Παρασκευή.
Η συνήθεια δεν σημαίνει πως πρέπει να υιοθετείται αλλά να σημειώνεται το ορθό.

Με την λογική αυτή ας ισοπεδώσουμε και τις διατάξεις του όρθρου. Δεν πάει έτσι.
 

[Νέα β' ἔκδοσις, ενσωματωμένο το PDF όλου του βιβλίου]


View attachment 104674

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, μᾶς παρέδωσαν τὰ Μηναῖα καὶ τὴν Παρακλητικήν (ὅπως καὶ τὸ Τριῴδιον καὶ τὸ Πεντηκοστάριον). Ἐθέσπισαν δέ τοὺς Ἁγίους εἰς τὰ Μηναῖα, ἄλλους νὰ εἶναι ἑορταζόμενοι εἰς η΄ (ἤτοι πλήρως ἑορταζόμενοι), ἄλλοι ἑορταζόμενοι εἰς ϛ΄ (ἤτοι ἡμιεορταζόμενοι), καὶ ἄλλοι μὴ ἑορταζόμενοι, καὶ αὐτὸ σοφὰ τὸ ἔπραξαν ὥστε τὶς καθημερινὲς νὰ ψάλλουμε καὶ ἐκ τῶν τροπαρίων / ἀκολουθιῶν τῆς Παρακλητικῆς τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ Θεόν μας, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τοὺς Ἀγγέλους, τὸν Τίμιον Πρόδρομον, τοὺς Ἀποστόλους, τὸν Τίμιον καὶ Ζωοποιὸν Σταυρόν, ὅλους τοὺς Ἁγίους, ὅλους τοὺς Μάρτυρας, τοὺς Κεκοιμημένους πατέρες καὶ ἀδερφούς μας κτλ., καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὴν δική μας πνευματική διόρθωση και κατάρτιση.

Εἰς αὐτὴν τὴν σειρὰν βιβλίων μὲ τίτλο «Τυπικὸν Ἐνοριῶν», καταγράφουμε μὲ πλήρη λεπτομέρεια τὸ τυπικὸν, μετ’ ἱκανῶν ἐπεξηγηματικῶν σχολίων, παρέχοντας συνάμα πλῆρες ἐγκόλπιον Ὄρθρου (καὶ μὲ στοιχεῖα τῆς Θείας Λειτουργίας), πρὸς διευκόλυνσιν τῶν κοπιώντων καὶ ψαλλόντων εἰς τοὺς ἱεροὺς Ναούς.

Εἰς τὸ παρὸν βιβλίον, ἑστιάζουμε εἰς τὸ τυπικὸν τοῦ Ὄρθρου ὅταν τύχει Ἅγιος μὴ ἑορταζόμενος, ἐν καθημερινῇ (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ Σαββάτου), καὶ παραθέτουμε τὶς σχετικὲς ἡμερομηνίες τοῦ ἐνιαυτοῦ. Χαρακτηριστικὸν τῆς τυπικῆς διατάξεως Ἁγίου μὴ ἑορταζομένου ἐν καθημερινῇ, εἶναι οἱ Εἱρμοὶ τῶν γ΄, ϛ΄, η΄ καί θ΄ ᾠδῶν ἀντὶ Καταβασιῶν, ἡ μικρὰ Δοξολογία καὶ τὰ Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων.

Τὸ παρὸν βιβλίον περιέχει τὶς ἐξῆς Ἀκολουθίες καὶ στοιχεῖα:

- Καθημερινή (και Σάββατον με Θεός Κύριος)

- Σάββατον με Αλληλούια

- Καθημερινή Μ. Τεσσαρακοστής (εκτός Σαββάτου)

- Καθημερινή (και Σάββατον) με Προεόρτια ή Μεθέορτα

- Στοιχεῖα θείας Λειτουργίας εἰς τὸ τέλος κάθε γενικῆς τυπικῆς διατάξεως.

- Συστηματοποίησις καὶ Κατανόησις τοῦ Τυπικοῦ, Διάκρισις τῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Ἁγίων μὲ παράθεσιν ἐκτενῶν Πινάκων καὶ σχετικῆς ἔρευνας

- Ἐκφωνήσεις ἱερέων

- Τροπάρια σχετικά (Θεοτοκία, Κοινὰ ἀπολυτίκια, Κοντάκια / Ἐξαποστειλάρια ἑβδομάδος)

- Εἱρμοὶ ᾠδῶν Νεκρωσίμων Κανόνων

- Διάταξις Ψαλτηρίου

- Στιχολογία τῶν Θʹ ᾨδῶνΠρόκειται περὶ τυπικοεγκολπίου, καθότι συνδυάζει τυπικὸν καὶ ἐγκόλπιον μαζί. Ἀκολουθεῖ τὴν ῥοὴ τῆς ἀκολουθίας ἀναλυτικὰ καὶ διεξοδικά.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι γενικό, ἰσχύει γιὰ ὅλα τὰ χρόνια, δὲν δεσμεύεται εἰς ἕνα συγκεκριμένο ἔτος.

Μὲ τὴν σειρὰ «Τυπικὸν Ἐνοριῶν», κάλλιστα καὶ εὔκολα δύναται ἕνας ἱεροψάλτης, χρησιμοποιώντας ὁποιαδήποτε φυλλάδα, ἂν χρειαστεῖ, νὰ τὴν μετατρέψει σὲ ἡμιεορτάσιμη (ἢ καὶ μὴ ἑορτάσιμη) Ἀκολουθία, ὥστε νὰ ψαλλεῖ καὶ ἡ Παρακλητική, ἁπλὰ ἀκολουθῶντας τὴν ἀντίστοιχη τυπικὴν διάταξιν.

Προτείνουμε πρώτα τὴν διατριβὴν εἰς τὸ κεφάλαιον «Συστηματοποίησις καὶ Κατανόησις τοῦ Τυπικοῦ», τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ βάσις τῶν τυπικῶν διατάξεων.

Εὐελπιστοῦμε νὰ φανεῖ χρήσιμον τὸ παρὸν βιβλίον εἰς τοὺς διακονοῦντας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ δὴ εἰς τὸ Ἀναλόγιον, καὶ παρακαλοῦμε συγχωρέσετε τὰ ὅποια ἀνθρώπινα λάθη ἢ παραλείψεις μας.
(ἀπαγορεύεται ἡ ἀνάρτηση τοῦ βιβλίου σὲ ἄλλον ἰστότοπο)


Καὶ ἐσὺ εὐλαβέστατε Ἀναγνῶστα, ποὺ τυχὸν ὠφελεῖσαι ἀπὸ τὸ παρὸν βιβλίον λέγε μετὰ κατανύξεως,

«Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον τὸν δοῦλόν Σου Παναγιώτη καὶ τὴν οἰκογένειά του»


Τέλος, καὶ

τῷ μόνῳ σοφῷ Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν,

δόξα καὶ μεγαλωσύνη, κράτος καὶ ἐξουσία

καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Ἀμήν.

- Νὰ ἐνημερώσω ὅτι αὐτή ἡ 2η ἔκδοσις δὲν πωλεῖται. Ἔγινε μὲ δικά μου ἔξοδα καὶ σὲ πολὺ λίγα ἀντίτυπα. Εὐελπιστῶ σὲ εὔλογο διάστημα νὰ ὑπάρξη ἄλλη ἔντυπη ἔκδοση πρὸς πώληση, γιὰ ὄποιον τυχὸν ἐνδιαφέρεται.
- Παροράματα τοῦ βιβλίου θὰ καταγράφονται εδώ.

Ἡ τελευταῖα ἔκδοση (β') ἐκδόδηκε ἀσπρόμαυρη λόγῳ κόστους καὶ σὲ λίγα ἀντίτυπα (δὲν πωλεῖται).

Ἡ ἴδια ἔκδοση σὲ ἔγχρωμο pdf, ἐπισυνάπτεται σὲ αὐτὸ τὸ μήνυμα (ἀπαγορεύεται ἡ ἀνάρτηση τοῦ βιβλίου σὲ ἄλλον ἰστότοπο).

Οἱ διαστάσεις τοῦ βιβλίου εἶναι Α5 (τὸ μισὸ τοῦ A4).

Ἡ ἐπίσημη σελίδα τοῦ βιβλίου εἶναι αὐτή.
 

Attachments

  • TypikonEnoriwn_A_v2_color - psaltologion.pdf
    40 MB · Views: 169
Last edited:
Γιὰ τὰ συνηθισμένα αρχαία ἀντίφωνα,

να σημειώνεται το ορθό.

Tὸ ὀρθὸ τὸ σημειώνω. Ὑποσημειώσεις 103, 105.


Τώρα,

ἀπὸ τὸ Συλλειτουργικὸν (ἔκδ. 1997 σ. 137, καί ἔκδ. 2019, σ. 137) τὸ ὁποῖον "μετὰ πολλῆς ἐπιμελείας καὶ προσοχῆς καταρτισθέν", ὑπογραφὴ Ἰωάννης Μ. Φουντούλης, Καθηγητὴς Λειτουργικῆς Α.Π.Θ. (Πάσχα 1996).

Ἐν ταῖς Ἐνορίαις λέει, δὲν εἴθισται, ἀλλὰ ψάλλεται τὸ κάτωθι.

1609589582262.png
Ὑ.Γ. Πόσοι ἀπὸ τοὺς Πρωτοψάλτες ψάλλουν καθημερινά, καὶ ἔχουν λόγο ἐκ πείρας καὶ ὄχι ἁπλῶς θεωρητικό λόγο; Πόσοι ἄραγε τὰ ψάλλουν τὰ ἀρχαῖα ὡς ἔχουν καθημερινά; Ὅταν στὶς ἐνορίες, ξεκινᾶνε 7.30 Ὄρθρο, καὶ 9 πρέπει νὰ ἔχεις τελειώσει καὶ τὴν Θ. Λειτουργία (καὶ πρὸ κορονωϊού). Πόσοι ψάλλουν πέραν τοῦ ἑνὸς στίχου στὸ Γ' Ἀντίφωνον;

Ἦμουν πρὸ ~μηνὸς καθημερινὴ σὲ ἕνα Ἀναλόγιον, καὶ ὁ ψάλτης χρησιμοποιοῦσε ἔτοιμη μουσικὴ φυλλάδα. Λέει τὸ Β' Ἀντίφωνον, Πρεσβείαις τῶν Ἁγίων Σου. Πάει στὸ Γ' Ἀντίφωνο, καὶ (!) κόλλησε. Πουθενὰ Ἀπολυτίκιον! Ψάχνει πάνω-κάτω στὴν ταμπλέτα τίποτα. Πανικόβλητος τὸ βρῆκε τελικά, καὶ εἶπε Ἀπολυτίκιον. Καὶ καταλίμπανε τὸ Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ!
 
Last edited:
Γιὰ τὰ συνηθισμένα αρχαία ἀντίφωνα,Tὸ ὀρθὸ τὸ σημειώνω. Ὑποσημειώσεις 103, 105.


Τώρα,

ἀπὸ τὸ Συλλειτουργικὸν (ἔκδ. 1997 σ. 137, καί ἔκδ. 2019, σ. 137) τὸ ὁποῖον "μετὰ πολλῆς ἐπιμελείας καὶ προσοχῆς καταρτισθέν", ὑπογραφὴ Ἰωάννης Μ. Φουντούλης, Καθηγητὴς Λειτουργικῆς Α.Π.Θ. (Πάσχα 1996).

Ἐν ταῖς Ἐνορίαις λέει, δὲν εἴθισται, ἀλλὰ ψάλλεται τὸ κάτωθι.

Ὑ.Γ. Πόσοι ἀπὸ τοὺς Πρωτοψάλτες ψάλλουν καθημερινά, καὶ ἔχουν λόγο ἐκ πείρας καὶ ὄχι ἁπλῶς θεωρητικό λόγο; Πόσοι ἄραγε τὰ ψάλλουν τὰ ἀρχαῖα ὡς ἔχουν καθημερινά; Ὅταν στὶς ἐνορίες, ξεκινᾶνε 7.30 Ὄρθρο, καὶ 9 πρέπει νὰ ἔχεις τελειώσει καὶ τὴν Θ. Λειτουργία (καὶ πρὸ κορονωϊού). Πόσοι ψάλλουν πέραν τοῦ ἑνὸς στίχου στὸ Γ' Ἀντίφωνον;

Ἦμουν πρὸ ~μηνὸς καθημερινὴ σὲ ἕνα Ἀναλόγιον, καὶ ὁ ψάλτης χρησιμοποιοῦσε ἔτοιμη μουσικὴ φυλλάδα. Λέει τὸ Β' Ἀντίφωνον, Πρεσβείαις τῶν Ἁγίων Σου. Πάει στὸ Γ' Ἀντίφωνο, καὶ (!) κόλλησε. Πουθενὰ Ἀπολυτίκιον! Ψάχνει πάνω-κάτω στὴν ταμπλέτα τίποτα. Πανικόβλητος τὸ βρῆκε τελικά, καὶ εἶπε Ἀπολυτίκιον. Καὶ καταλίμπανε τὸ Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ!

Στο ΤΜΕ υπέρχουν σημειωμένα τα αντίφωνα όπως και στο Ωρολόγιο.
Το Συλλειτουργικό δεν είναι ούτε λειτουργικό βιβλίο επίσημο, ούτε το Τυπικό.
Θεωρώ πως εάν πρέπει να γνωρίζει ο ψάλτης σωστά να ψάλει (π.χ. κανόνες, στιχηρά κλπ. - και είναι ένα θέμα αυτό) πρέπει να γνωρίζει και Τυπικό.
Και στο κάτω κάτω πολλά "είθισται νυν" αλλά δεν είναι ορθά και αναζητούμε το ορθότερο. (π.χ. Εκτενής και Κατηχούμενα προ του Χερουβικού).

(Υπάρχει και άλλη σελίδα με το γ' αντίφωνο, θα μπορούσες να επισυνάψεις και εκείνη να δούμε τί λέει...)
 
Back
Top