Τυπικόν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας - Γεωργίου Βιολάκη, έκδοση 1888

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#21


Ἡ α' ἔκδοση τοῦ ἔτους 1888 στὴν διάταξη τοῦ ὄρθρου τῆς Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα (σ. 152) περιέχει τὶς ἐντὸς εἰσαγωγικῶν φράσεις:

ὁ α' τῆς ἑορτῆς μετὰ «στίχου Δόξα σοι ὁ Θεός, ἀπὸ γ' ᾠδῆς κάθισμα μεθέορτον, ἀφ' στ'» κοντάκιον καὶ οἶκος τὰ ἀναστάσιμα

οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐκπέσει ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ Σαλιβέρου (σ. 147).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#24
[Σημείωμα συντονιστή] Διαγράφηκαν τά προηγούμενα μηνύματα μετά ἀπό διαμαρτυρία τοῦ κ. Διονυσίου Ἀνατολικιώτου, ὡς ἀποσπασματική καταχώρηση ἀπό μεγάλη ἀπαντητική ἐπιστολή πρό 10ετίας καί διαστρέβλωση τῶν προθέσεών του, πού δέν ἦταν διόλου μειωτική τοῦ ΤΜΕ.
Παραθέτω μέρος τῆς διαμαρτυρίας :
Σεβαστέ μοι πάτερ Μάξιμε, εὐλογεῖτε.
᾿Απευθύνομαι πρὸς τὴν πανοσιολογιότητά σας καὶ ὑπὸ τὴν ἰδιότητά σας ὡς γενικοῦ συντονιστοῦ τοῦ ἱστοτόπου ὅπου ἐδημοσιεύθησαν προσφάτως ἀποσπασματικῶς ὡρισμέναι ἐπισημάνσεις μου ἐπὶ τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας (Τ.Μ.Ε.), συνταχθέντος ὑπὸ τοῦ πρωτοψάλτου Γεωργίου Βιολάκη καὶ ἐκδοθέντος ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου τῷ 1888.
᾿Εν πρώτοις εὐχαριστῶ θερμῶς ὅσους μὲ ἐνημέρωσαν περὶ τοῦ παρόντος θέματος, τὸ ὁποῖον μὲ ἀφορᾷ προσωπικῶς ἀλλὰ καὶ θεσμικῶς.
᾿Εν συνεχείᾳ ἐπιθυμῶ διὰ τοῦ παρόντος νὰ διαμαρτυρηθῶ ἐντόνως διὰ τὴν ἄνευ τῆς συμφώνου γνώμης μου ἀποσπασματικὴν χρῆσιν τῶν κειμένων μου καὶ διὰ τὴν διαστρέβλωσιν αὐτῶν, παρέχω δὲ εἰς ὑμᾶς, τίμιε πάτερ, τὴν ἄδειαν νὰ δημοσιοποιήσητε τὴν παροῦσαν ὅπου καὶ ὅπως θεωρεῖτε καλλίτερον, εἴτε ὁλόκληρον εἴτε συντετμημένην κατὰ τὴν κρίσιν σας.
῾Η ἀποσπασματικὴ χρῆσις τῶν ἐν λόγῳ κειμένων μου ἐξυπηρετεῖ μόνον τὴν διαστρέβλωσιν τῆς ἐννοίας καὶ τοῦ σκοποῦ αὐτῶν. Πρόκειται διὰ παραγράφους γραφείσας τῷ 2011, ἤ τοι πρὸ μιᾶς ὁλοκλήρου δεκαετίας(!), εἰς τὰ πλαίσια διεξαχθείσης τότε ἀλληλογραφίας.
...............
[...] ἡ ὑπερεικοσαετὴς καὶ συνεχὴς ταπεινὴ προσπάθεια –λόγοις, ἔργοις καὶ πράξεσι– τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ κύρους τοῦ Τ.Μ.Ε., τῆς ἀναδείξεως τῆς σημασίας καὶ ἀναγκαιότητός του διὰ τὴν σύγχρονον ὀρθόδοξον λατρείαν, τῆς καθιερώσεώς του ὡς ὑποχρεωτικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἐγχειριδίου τῶν σπουδαζόντων τὴν ἐκκλησιαστικὴν μουσικήν, καὶ τῆς ἐπαναφορᾶς του ὡς ἀπαραιτήτου λειτουργικοῦ βιβλίου ἐπὶ τοῦ ψαλτικοῦ ἀναλογίου καὶ τοῦ ἱεροῦ βήματος.
.................
Πρόκειται δηλαδὴ δι᾿ ἐπισημάνσεις ποὺ καταδεινύουν τὸ ἄτοπον καὶ ἄστοχον τῶν ἀρνητικῶς προκατειλημένων κατὰ τοῦ Τ.Μ.Ε., [...], διότι ἀγνοοῦν τὴν ἀφετηρίαν, τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν ἐξέλιξιν τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ. Καὶ οἱ ὁποῖοι μὲ θρασύτητα ἀλλὰ καὶ ἀφέλειαν ("κουτοπονηριά") ὑποκρίνονται ὅτι κόπτονται διὰ τὴν κατὰ γράμμα πιστὴν τήρησιν τοῦ τυπικοῦ, ἐνῷ ταυτοχρόνως ὑπερβαίνουν ἢ καὶ ὑποτιμοῦν τὸ τυπικὸν εἰς πλεῖστα ὅσα ἄλλα σημεῖα, ἄνευ μάλιστα οὐδενὸς δισταγμοῦ. Συχνάκις δὲ οἱ ἄνθρωποι αὐτῆς τῆς ἰδιοσυγκρασίας ὑποκρίνονται περιέργως ἀμνησίαν διὰ τὰς νεωτέρας ἁγιολογικὰς καὶ λατρευτικὰς προόδους, ὁσάκις θέλουν νὰ βάλουν κατὰ τοῦ Τ.Μ.Ε., ἀλλ᾿ ἀντιφάσκοντες ἑαυτοῖς ποιοῦνται περιπαθῶς καὶ ὑπερβαλλόντως χρῆσιν καὶ κατάχρησιν ὄχι μόνον τῶν νεωτέρων ἀκολουθιῶν ἀλλὰ καὶ πολλῶν καινοτομιῶν, παρὰ πᾶσαν λειτουργικὴν τάξιν καὶ παράδοσιν.
..............
Διαμαρτυρόμενος λοιπὸν ἐντόνως δι᾿ ὅλα τὰ ἀνωτέρω καὶ ζητῶν τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ ὀρθοῦ,...
Μετὰ σεβασμοῦ
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης


Αὐτά πρός ἀποκατάστασιν καί δέν ἐπιθυμοῦμε συνέχεια ἐπ᾿ αὐτῶν.
Εὐχαριστῶ
 
Top