Τυπικόν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας - Γεωργίου Βιολάκη, έκδοση 1888

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#21


Ἡ α' ἔκδοση τοῦ ἔτους 1888 στὴν διάταξη τοῦ ὄρθρου τῆς Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα (σ. 152) περιέχει τὶς ἐντὸς εἰσαγωγικῶν φράσεις:

ὁ α' τῆς ἑορτῆς μετὰ «στίχου Δόξα σοι ὁ Θεός, ἀπὸ γ' ᾠδῆς κάθισμα μεθέορτον, ἀφ' στ'» κοντάκιον καὶ οἶκος τὰ ἀναστάσιμα

οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐκπέσει ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ Σαλιβέρου (σ. 147).
 
Top