Τυπικόν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας - Γεωργίου Βιολάκη, έκδοση 1888

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
[Σημείωμα συντονιστή] Διαγράφηκαν τά προηγούμενα μηνύματα μετά ἀπό διαμαρτυρία τοῦ κ. Διονυσίου Ἀνατολικιώτου, ὡς ἀποσπασματική καταχώρηση ἀπό μεγάλη ἀπαντητική ἐπιστολή πρό 10ετίας καί διαστρέβλωση τῶν προθέσεών του, πού δέν ἦταν διόλου μειωτική τοῦ ΤΜΕ.
Παραθέτω μέρος τῆς διαμαρτυρίας :
Σεβαστέ μοι πάτερ Μάξιμε, εὐλογεῖτε.
᾿Απευθύνομαι πρὸς τὴν πανοσιολογιότητά σας καὶ ὑπὸ τὴν ἰδιότητά σας ὡς γενικοῦ συντονιστοῦ τοῦ ἱστοτόπου ὅπου ἐδημοσιεύθησαν προσφάτως ἀποσπασματικῶς ὡρισμέναι ἐπισημάνσεις μου ἐπὶ τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας (Τ.Μ.Ε.), συνταχθέντος ὑπὸ τοῦ πρωτοψάλτου Γεωργίου Βιολάκη καὶ ἐκδοθέντος ἐκ τοῦ πατριαρχικοῦ τυπογραφείου τῷ 1888.
᾿Εν πρώτοις εὐχαριστῶ θερμῶς ὅσους μὲ ἐνημέρωσαν περὶ τοῦ παρόντος θέματος, τὸ ὁποῖον μὲ ἀφορᾷ προσωπικῶς ἀλλὰ καὶ θεσμικῶς.
᾿Εν συνεχείᾳ ἐπιθυμῶ διὰ τοῦ παρόντος νὰ διαμαρτυρηθῶ ἐντόνως διὰ τὴν ἄνευ τῆς συμφώνου γνώμης μου ἀποσπασματικὴν χρῆσιν τῶν κειμένων μου καὶ διὰ τὴν διαστρέβλωσιν αὐτῶν, παρέχω δὲ εἰς ὑμᾶς, τίμιε πάτερ, τὴν ἄδειαν νὰ δημοσιοποιήσητε τὴν παροῦσαν ὅπου καὶ ὅπως θεωρεῖτε καλλίτερον, εἴτε ὁλόκληρον εἴτε συντετμημένην κατὰ τὴν κρίσιν σας.
῾Η ἀποσπασματικὴ χρῆσις τῶν ἐν λόγῳ κειμένων μου ἐξυπηρετεῖ μόνον τὴν διαστρέβλωσιν τῆς ἐννοίας καὶ τοῦ σκοποῦ αὐτῶν. Πρόκειται διὰ παραγράφους γραφείσας τῷ 2011, ἤ τοι πρὸ μιᾶς ὁλοκλήρου δεκαετίας(!), εἰς τὰ πλαίσια διεξαχθείσης τότε ἀλληλογραφίας.
...............
[...] ἡ ὑπερεικοσαετὴς καὶ συνεχὴς ταπεινὴ προσπάθεια –λόγοις, ἔργοις καὶ πράξεσι– τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ κύρους τοῦ Τ.Μ.Ε., τῆς ἀναδείξεως τῆς σημασίας καὶ ἀναγκαιότητός του διὰ τὴν σύγχρονον ὀρθόδοξον λατρείαν, τῆς καθιερώσεώς του ὡς ὑποχρεωτικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἐγχειριδίου τῶν σπουδαζόντων τὴν ἐκκλησιαστικὴν μουσικήν, καὶ τῆς ἐπαναφορᾶς του ὡς ἀπαραιτήτου λειτουργικοῦ βιβλίου ἐπὶ τοῦ ψαλτικοῦ ἀναλογίου καὶ τοῦ ἱεροῦ βήματος.
.................
Πρόκειται δηλαδὴ δι᾿ ἐπισημάνσεις ποὺ καταδεινύουν τὸ ἄτοπον καὶ ἄστοχον τῶν ἀρνητικῶς προκατειλημένων κατὰ τοῦ Τ.Μ.Ε., [...], διότι ἀγνοοῦν τὴν ἀφετηρίαν, τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν ἐξέλιξιν τοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ. Καὶ οἱ ὁποῖοι μὲ θρασύτητα ἀλλὰ καὶ ἀφέλειαν ("κουτοπονηριά") ὑποκρίνονται ὅτι κόπτονται διὰ τὴν κατὰ γράμμα πιστὴν τήρησιν τοῦ τυπικοῦ, ἐνῷ ταυτοχρόνως ὑπερβαίνουν ἢ καὶ ὑποτιμοῦν τὸ τυπικὸν εἰς πλεῖστα ὅσα ἄλλα σημεῖα, ἄνευ μάλιστα οὐδενὸς δισταγμοῦ. Συχνάκις δὲ οἱ ἄνθρωποι αὐτῆς τῆς ἰδιοσυγκρασίας ὑποκρίνονται περιέργως ἀμνησίαν διὰ τὰς νεωτέρας ἁγιολογικὰς καὶ λατρευτικὰς προόδους, ὁσάκις θέλουν νὰ βάλουν κατὰ τοῦ Τ.Μ.Ε., ἀλλ᾿ ἀντιφάσκοντες ἑαυτοῖς ποιοῦνται περιπαθῶς καὶ ὑπερβαλλόντως χρῆσιν καὶ κατάχρησιν ὄχι μόνον τῶν νεωτέρων ἀκολουθιῶν ἀλλὰ καὶ πολλῶν καινοτομιῶν, παρὰ πᾶσαν λειτουργικὴν τάξιν καὶ παράδοσιν.
..............
Διαμαρτυρόμενος λοιπὸν ἐντόνως δι᾿ ὅλα τὰ ἀνωτέρω καὶ ζητῶν τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ ὀρθοῦ,...
Μετὰ σεβασμοῦ
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης


Αὐτά πρός ἀποκατάστασιν καί δέν ἐπιθυμοῦμε συνέχεια ἐπ᾿ αὐτῶν.
Εὐχαριστῶ
 
Καλησπέρα σας! Επιστέψτε μου, καθώς είναι η πρώτη μου δημοσίευση στο analogion, να συγχαρώ όλους τους συντελεστές και συμμετέχοντες του παρόντος ιστότοπου για την αξιέπαινη προσπάθειά σας!

Επίσης, να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον κ. @Emmanouil Giannopoulos για την πολύτιμη ανάρτηση του παρόντος Τυπικού!

Αν μου επιτρέπουν και οι διαχειριστές, θα μπορούσα να συνεισφέρω, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του κ. @xrysafis και όσων επιθυμούν για διαχωρισμό των δισέλιδων σε μονοσέλιδα.

Με εκτίμηση, Καζαντζίδης Δημήτριος.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Καλησπέρα σας! Επιστέψτε μου, καθώς είναι η πρώτη μου δημοσίευση στο analogion, να συγχαρώ όλους τους συντελεστές και συμμετέχοντες του παρόντος ιστότοπου για την αξιέπαινη προσπάθειά σας!
Επίσης, να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον κ. @Emmanouil Giannopoulos για την πολύτιμη ανάρτηση του παρόντος Τυπικού!
Αν μου επιτρέπουν και οι διαχειριστές, θα μπορούσα να συνεισφέρω, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του κ. @xrysafis και όσων επιθυμούν για διαχωρισμό των δισέλιδων σε μονοσέλιδα.
Με εκτίμηση, Καζαντζίδης Δημήτριος.
Εὐχαριστοῦμε γιά τά καλά σας λόγια!
Ὄντως εἶναι πολύτιμη αὐτή ἡ ἀνἀρτηση τῆς ἔκδοσης τοῦ 1888, καθόσον στήν ἐπανατύπωση τοῦ Σαλιβέρου εἶναι περικομμένη ἡ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Ὁπωσδήποτε ἐπαναλαμβάνονται οἱ εὐχαριστίες στόν κ. Γιαννόπουλον!
Οἱ κατέχοντες αὐτή τήν ἔκδοση, ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι πρέπει νά λάβουν ὑπόψη τους τά παροράματα στό τέλος.
Βέβαια καί στήν ἐπανέκδοση ἔχουμε λάθη, ὅπως ἐπισημάνθηκε προηγουμένως.

Σαφῶς μπορεῖτε νά προχωρήσετε στό διαχωρισμό τῶν σελίδων.
 
Ολοκληρώθηκε ο διαχωρισμός των δισέλιδων σε μονοσέλιδα.
Να τονίσω ότι πραγματοποίησα το διαχωρισμό με μηχανικό και όχι με αυτόματο τρόπο, προκειμένου να συμπέσω με το μέσο των σελίδων όπως φωτογραφήθηκαν.
Επίσης, δεν πραγματοποίησα οποιαδήποτε περικοπή, προκειμένου να διατηρηθούν όλα τα στοιχεία των σελίδων αναλοίωτα (ακόμα και τα δάκτυλα!).
Επομένως θα παρατηρήσετε και μια σχετική διαφορά στο πλάτος μεταξύ των σελίδων.
Σας παραθέτω το link από το Dropbox μου, από το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο , καθώς το μέγεθός του είναι 196 ΜΒ και κατά την προσπάθεια να "ανεβάσω" το αρχείο στο forum μου έβγαλε το μήνυμα "The uploaded file is too large.".
Θα προσπαθήσω να περιορίσω την ανάλυση των εικόνων, προκειμένου να μειωθεί το μέγεθος, χωρίς σημαντική έκπτωση στην ποιότητα απεικόνισης και θα αναρτήσω το νέο αρχείο.
Αναμένω οποιαδήποτε παρατήρησή σας.
 

tzark

Μέλος
Ολοκληρώθηκε ο διαχωρισμός των δισέλιδων σε μονοσέλιδα.
Να τονίσω ότι πραγματοποίησα το διαχωρισμό με μηχανικό και όχι με αυτόματο τρόπο, προκειμένου να συμπέσω με το μέσο των σελίδων όπως φωτογραφήθηκαν.
Επίσης, δεν πραγματοποίησα οποιαδήποτε περικοπή, προκειμένου να διατηρηθούν όλα τα στοιχεία των σελίδων αναλοίωτα (ακόμα και τα δάκτυλα!).
Επομένως θα παρατηρήσετε και μια σχετική διαφορά στο πλάτος μεταξύ των σελίδων.
Σας παραθέτω το link από το Dropbox μου, από το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο , καθώς το μέγεθός του είναι 196 ΜΒ και κατά την προσπάθεια να "ανεβάσω" το αρχείο στο forum μου έβγαλε το μήνυμα "The uploaded file is too large.".
Θα προσπαθήσω να περιορίσω την ανάλυση των εικόνων, προκειμένου να μειωθεί το μέγεθος, χωρίς σημαντική έκπτωση στην ποιότητα απεικόνισης και θα αναρτήσω το νέο αρχείο.
Αναμένω οποιαδήποτε παρατήρησή σας.
Τέλειο αλλά αυτά τα δάχτυλα δεν μπορούν να φύγουν απο τη μέση???
 
Σας ευχαριστώ! Θα μπορούσε να γίνει και αυτό με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα:
1) αντιγράφοντας τμήμα από τη διπλανή περιοχή και επικολλώντας το στα σημεία όπου φαίνονται τα δάκτυλα
2) πραγματοποιώντας περικοπή των εικόνων έστω μόνο στο κάτω ή στα πλάγια σημεία όπου εμφανίζονται τα δάκτυλα, που δε θα πρότεινα, καθώς σε ορισμένες σελίδες, όπως στην 353 τα δάκτυλα είναι πολύ κοντά στο κείμενο

Απλά αυτό θα σημαίνει ότι θα παρέμβω αλοιώνοντας την αρχική απεικόνιση των φωτογραφιών. Όπως είπε και παραπάνω ο κ. @haris1963 "(έλεγα να βγάλω και τα δάκτυλα του Μανώλη, αλλά τελικά τα άφησα ...χαριτωμένα είναι :D:D). "

Σαφώς, υπάρχει και ο 3ος τρόπος του εκ νέου σκαναρίσματος αντί της φωτογράφησης, κάτι που θα ήταν πολύτιμο δώρο εκ μέρους του κατόχου κ. @Emmanouil Giannopoulos . Ωστόσο, δεν ξέρω εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εάν πάντως υπάρχει δυνατότητα, θα χαρώ να προσφέρω τη βοήθειά μου με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ
 
Top