Τυπικόν Εορτής Αγίου Αντωνίου [1η Αυγούστου]

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Το παρακάτω "ΤΥΠΙΚΟΝ" αφορά πρόταση, αποκλειστικά στον Εορτασμό του Αγίου Αντωνίου του Νέου πολιούχου Βερροίας στον ομώνυμο Ναό.
Η ακολουθία των Αγίων Μακκαβαίων και της Μητρός αυτών καταλιμπάνεται.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Εις το "Κύριε εκέκραξα" του Τιμίου Σταυρού 3 και του Αγίου Αντωνίου του Νέου 3.
[Δεν γίνεται, δεν είναι ορθόν να προηγηθούν του Αγίου με την δικαιολογία ότι είναι πανήγυρις]
Δόξα του Αγίου, Και νυν του Σταυρού.
Αναγνώσματα του Αγίου.
Απόστιχα του Αγίου [εδώ είναι ορθή (όχι επιβεβλημένη) η αντικατάστασις]
Δόξα του Αγίου, Και νυν του Σταυρού.
Απολυτίκιον του Αγίου
Δόξα, Και νυν του Σταυρού.

ΟΡΘΡΟΣ
Απολυτίκιον του Αγίου
Δόξα, το αυτό
Και νυν του Σταυρού.
Καθίσματα των Στιχολογιών του Αγίου
[προσοχή, θυμάμαι κάθισμα που αναφέρει τον εορτασμό "εν καιρώ του χειμώνος"! ας παραληφθεί!!!]
Δόξα, Και νυν του Σταυρού
Τάξις του Ευαγγελίου του Αγίου κλπ.
Κανόνες [βάση του ΤΜΕ]:
ο του Σταυρού μετά των Ειρμών εις 4 και του Αγίου εις 4.
Μετά την Γ' Ωδήν: Κοντάκιον "Ο υψωθείς"
Κάθισμα του Αγίου. Δόξα, Και νυν του Σταυρού.
Μετά την Στ' Ωδήν: Κοντάκιον, Οίκος του Αγίου και το Συναξάριον.
Καταβασίαι: "Σταυρόν χαράξας Μωσής".
Η Τιμιωτέρα Στιχολογείται.
"Μυστικώς εί Θεοτόκε"
Εξαποστειλάρια:
του Αγίου και του Σταυρού.
Εις τους Αίνους, του Σταυρού 3 και του Αγίου 3.
Δόξα του Αγίου. Και νυν του Σταυρού.
Δοξολογία Μεγάλη και η τάξις της Σταυροπροσκυνήσεως.
Απολυτίκια [του Αγίου και] του Σταυρού.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

[Εάν ψαλλούν Τυπικά, στους Μακαρισμούς:
η γ' ωδή του Σταυρού εις 4 άνευ ειρμών και η στ' ωδή του Αγίου εις 4]
Αντίφωνα [τα αρχαία ή]
τα της Σταυροπροσκυνήσεως με "ο σαρκί σταυρωθείς" εις το β'
και "Σώσον Κύριε" στο γ'.
Εισοδικόν: "Δεύτε προσκυνήσωμεν... ο σαρκί σταυρωθείς".
Απολυτίκια: του Σταυρού [εδώ προηγείται!] και του Αγίου.
Κοντάκιον: "Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ"
"Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν..."
Απόστολος Οσιακός. Ευαγγέλιον Γ' Κυριακής Νηστειών [Σύστημα Τυπικού].
[Ανάλογα με τα αναγνώσματα ορίζονται Προκείμενον και Αλληλουιάριον].
Εις το Εξαιρέτως "Άξιον εστίν".
Κοινωνικόν: "Εσημειώθη εφ´ ημάς..." και "Εις μνημόσυνον".
"Είδομεν το φώς". "Πληρωθήτω". "Είη, το όνομα Κυρίου".
 
Last edited:
Τρισάγιον λέγεται εφ' όσον δεν τελεσθεί η τάξις της προσκυνήσεως του Σταυρού.
Εφ' όσον τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου κι όπου αλλού τελείται τότε ψάλλεται το "Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν".
Ορθώς!!! Όπως σημειώνουν και τα ΔΙΠΤΥΧΑ 2008 σημ. 174
 
Last edited:

Τί ἔγινε φίλε Χαράλαμπε;

1) Δές συνημμένο ἀπό ΤΜΕ.
2) Παλαιότερη ἔκδοση τοῦ ΗΟΠ· παρόμοια ὑπῆρχε καί στά προηγούμενα Δίπτυχα· ἀλλ᾿ ὡς γνωστά πλέον παραλείπονται.


 

Attachments

  • ΤΜΕ 1-8.doc
    862.5 KB · Views: 56
Back
Top