Τυπικόν Όρθρου 18 Οκτωβρίου (Ευαγγελιστού Λουκά) ει τύχοι εν Σαββάτω

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#1
[...]
Θεός Κύριος
Απολυτίκιον του Ευαγγελιστού, Δόξα, το αυτό, Και νυν το α’ Θεοτοκίον του αυτού ήχου
Αίτησις
Καθίσματα (Παρακλητική, α’ στιχολογίας)
Καθίσματα (Παρακλητική, β’ στιχολογίας)
Ν’ Ψαλμός (χύμα)
Κανόνες:
- ο α’ Κανών της Παρακλητικής εις δ’ μετά των ειρμών
- [ο β’ Κανών (νεκρώσιμος) της Παρακλητικής εις δ’]
- του Ευαγγελιστού εις δ’
Από γ’ ωδής: Ειρμός της γ’ ωδής του Ευαγγελιστού, Αίτησις, Μεσώδια Καθίσματα (εκ του Μηναίου)
Αφ’ ς’ ωδής: Ειρμός της ς’ ωδής του Ευαγγελιστού, Αίτησις, Κοντάκιον και Οίκος του Ευαγγελιστού
Συναξάριον
[Ωδες ζ’ και η’ των Κανόνων]
Ειρμός της η’ ωδής του Ευαγγελιστού
Η Τιμιωτέρα
[Ωδή θ’ των Κανόνων]
Ειρμός της θ’ ωδής του Ευαγγελιστού, Άξιον εστιν, Αίτησις
Εξαποστειλάρια ως εν τω Μηναίω
Αίνοι: ιστώμεν στίχους δ’ και ψάλλομεν τα γ’ στιχηρά προσόμοια και το Ιδιόμελον
Δόξα, Δαυιτικώς συνελθόντες
Και νυν, Δέσποινα πρόσδεξαι
Δοξολογία Μεγάλη
Απολυτίκιον του Ευαγγελιστού

---Σύμφωνα με την γνώμη μερικών καταλιμπάνεται το νεκρώσιμον κάθισμα της β' στιχολογίας, και ο νεκρώσιμος κανών, λόγω επισημοτέρου εορτασμού του Ευαγγελιστού [ΤΟΕ, σ. 113, υποσ. 79].
 
Last edited:
Top