Τυπική διάταξη πανηγύρεως αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης την Κυριακή αγίων Πατέρων

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
#1
Την st Κυριακής Μτθ. τρέχοντος έτους (15-7-2012) ποιά η τυπική διάταξη σε πανυγηρίζοντα ιερό ναό Αγίων Κυρίκου και Ιουλλιτης που συμπήπτει με την κυριακή των Αγ. Πατέρων.
Υπάρχει υποσημείωση στην Ακολουθία παρακάτω της ιζ Ιουλίου αλλά όχι αναλυτική.
Αν κάποιος μπρούσε να παρουσιάσει ένα διαάγραμμα όρθρου-εσπερινού.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2
Την st Κυριακής Μτθ. τρέχοντος έτους (15-7-2012) ποιά η τυπική διάταξη σε πανυγηρίζοντα ιερό ναό Αγίων Κυρίκου και Ιουλλιτης που συμπήπτει με την κυριακή των Αγ. Πατέρων.
Υπάρχει υποσημείωση στην Ακολουθία παρακάτω της ιζ Ιουλίου αλλά όχι αναλυτική.
Αν κάποιος μπρούσε να παρουσιάσει ένα διαάγραμμα όρθρου-εσπερινού.
Απλά μια πληροφορία πρίν δώσουμε κάποια βοήθεια.
Όταν λέτε πανηγυρίζει ο Ναός είναι επ' ονόματι των Αγίων;
ή απλά συνηθίζει να πανηγυρίζει την μνήμη τους η συγκεκριμένη ενορία;
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#4
Σημ. για συντομία ακολουθίες:
Αναστάσιμα,
(Αγίων) Πατέρων
Αγίων (Κηρύκου και Ιουλίττης)

Σύμφωνα με το ΤΜΕ και συμπληρωματικά από τις συναφείς διατάξεις της προθεωρίας:

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ


Αναστάσιμα 4
Πατέρων 3
Αγίων 3
Δόξα των Πατέρων
Και νυν "Εν τη ερυθρά"
Αναγνώσματα των Πατέρων.
(Ίσως θα μπορούσατε να πείτε 2 των Πατέρων και ένα Ανάγνωσμα Μαρτυρικό)
Απόστιχα Αναστάσιμα.
Δόξα των Αγίων
Και νυν (κατ' απαίτησιν του ΤΜΕ) των Πατέρων
(κατ' ακρίβειαν) το θεοτοκίο σύμφωνα με τον ήχο του Δοξαστικού των Αγίων
Απολυτίκια:
"Τον συνάναρχον Λόγον"
"Υπερδεδοξασμένος ει"
Δόξα, των Αγίων
Και νυν, το θεοτοκίο σύμφωνα με τον ήχο του Απολυτικίου των Αγίων.

ΟΡΘΡΟΣ
Απολυτίκια ως άνω.
Καθίσματα αναστάσιμα αλλά στην α' Στιχολογία θεοτοκίο "Χαίρε πύλη Κυρίου"
Τα καθίσματα του Πολυελέου των Αγίων.
Τα αναστάσιμα Ευλογητάρια. Η Υπακοή, οι Αναβαθμοί και το Προκείμενον.
Η τάξις του Εωθινού Στ' Ευαγγελίου.
Κανόνες Αναστάσιμα 4, των Πατέρων (ο ένας κανόνας) 4, και των Αγίων 4.
Από γ' ωδής Κοντάκιον, Οίκος των Πατέρων*. Κάθισμα των Πατέρων. Δόξα των Αγίων Και νυν το όμοιον θεοτοκίον. Αφ' στ' Κοντάκιον Οίκος των Αγίων*, το Συναξάριον και το Υπόμνημα της Κυριακής των Πατέρων. Καταβασίαι: "Ανοίξω το στόμα μου", η Τιμιωτέρα κλπ. "Άγιος Κύριος", το Στ' αναστάσιμο εξαποστειλάριο, των Πατέρων, των Αγίων μετά του Θεοτοκίου.
Εις τους Αίνους (σύμφωνα με παρόμοιες περιπτώσεις του ΤΜΕ) Αναστάσιμα 2, των Πατέρων 3 και των Αγίων 3. Δόξα (κατά την ερμηνεία της προθεωρίας περί πανηγυρίζοντος Ναού) των Αγίων. Και νυν "Υπερευλογημένη". Δοξολογία Μεγάλη. "Αναστάς εκ του μνήματος" (ή "Σήμερον σωτηρία")

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Απολυτίκια:
"Τον συνάναρχον Λόγον"
"Υπερδεδοξασμένος ει"
των Αγίων, Κοντάκιον "Προστασία" Απόστολος και Ευαγγέλιον των Πατέρων.
"Άξιον εστίν". Κοινωνικόν "Αινείτε" (και "Εις μνημόσυνον"). "Είδομεν το φώς", "Πληρωθήτω", "Είη, το όνομα Κυρίου"* Το ΤΜΕ προβλέπει από γ' τα Αναστάσιμα και αφ' στ' των Πατέρων. Εφόσον όμως πανηγυρίζει ο Ναός θεωρώ ότι μπορούν να λεχθούν με την παραπάνω σειρά.
 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#6
Και στα "Δίπτυχα" σημειώνεται
Ἔνθα τυχὸν τιμῶνται ἰδιαιτέρως οἱ ἅγιοι μάρτυρες, ἡ ἑορτάσιμος αὐτῶν ἀκολουθία (ἐν τέλει τοῦ Μηναίου ἢ ἐκ τῆς οἰκείας φυλλάδος) συμψάλλεται σήμερον κατὰ τὰς συναφεῖς διατάξεις τοῦ Τυπικοῦ (Τ.Μ.Ε., τῇ 17ῃ ᾿Ιουλίου).
 
Top