Τυπική Διάταξις της Αγρυπνίας.

Το παρόν βοήθημα είχε δημιουργηθεί για προσωπική χρήση.
Μεγάλη βοήθεια στην τελική διαμόρφωση, μου πρόσφερε ο φίλος Ηλίας Παπαδόπουλος. Τον ευχαριστώ πολύ.
Είναι για Α5 εκτύπωση, ώστε να βολεύει το μέγεθος στο αναλόγιο.
Σας παρακαλώ πολύ, εάν βρείτε κάποιο λάθος, να μου το επισημάνετε με ΠΜ, ώστε να κάνω τις ανάλογες διορθώσεις.

(Διόρθωση 02-05-2012)
 

Attachments

  • ΑΓΡΥΠΝΙΑ.pdf
    815.5 KB · Views: 1,228
Last edited:

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
πολύ εὔχρηστο καί ἀναλυτικό τό τυπικό ἀγρυπνίας, πού μᾶς προσεφέρθη.

Νά ρωτήσω: μποροῦμε νά διαβάσουμε καί μεσονυκτικό; Ἄν ναί, πῶς θά διαμορφωθεῖ ἡ ἀγρυπνία;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Στίς ἀγρυπνίες τό μεσονυκτικό παραλείπεται. Δηλ. δέν ἔχει θέση, γιατί ἡ ἀγρυπνία φέρει παμπάλαιο τῦπο ἤ παράδοση τῆς ἀρχαίας παννυχίδος καί τοῦ ᾀσματικοῦ τυπικοῦ, ὅπου τό μεσονυκτικό ἦταν τό πρῶτο μέρος τοῦ σημερινοῦ ὄρθρου, ὁ ὁποῖος ἄρχιζε ἀπό τοῦ ν΄ ψαλμοῦ (πρβλ. Ἰω. Φουντούλη, Λειτουργική Α΄, σ. 161 καί Διάταξις Αγρυπνίας (Αρχιμ. Δοσιθέου), σ. 59).

Σημείωσαι, ὅτι ἀγρυπνίας τελούμενης τὸ μεσονυκτικόν, ὁ Τριαδικὸς κανὼν καὶ τὰ Τριαδικὰ μεγαλυνάρια καταλιμπάνονται. Τὰ ἀρχαία Τυπικὰ ἀγνοοῦσι παντάπασι τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεσονυκτικοῦ τῆς Κυριακῆς, ὡς οὖσαν κατάλοιπον τοῦ Ἀσματικοῦ Τυπικοῦ καὶ κυρίως τῆς Παννυχίδος. Ὡσαύτως καὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς ἡμέραις τῆς ἑβδομάδος τελουμένης Ἀγρυπνίας (ἢ καὶ βαθέος ὄρθρου) καταλιμπάνεται τὸ Μεσονυκτικόν. Μόνον τὸ ἐκ τῶν χειρογράφων νεώτερον, τὸ τῆς Κωνσταμονίτου τοῦ 1854 (αὐτόθι, σ. 693) ὁμιλεῖ περὶ Τριαδικοῦ κανόνος: "Ἐὰν δὲ ἀγρυπνία γίνεται ἐν Κυριακῇ, οὐ λέγομεν τὸν Ἑξάψαλμον εὐθὺς μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν, ἀλλὰ ψάλλομεν τὸν Τριαδικὸν κανόνα τοῦ τυχόντος ἤχου. Ἐὰν δὲ ἐν τοῖς λοιποῖς τυπικοῖς οὐχ εὑρίσκωμεν τοῦτο γινόμενον, ἀλλ’ ἡμεῖς ποιοῦμεν ἐν τῷ Κοινοβίῳ ἡμῶν ἐκ παραδόσεως. Τοῦ δὲ κανόνος πληρωθέντος, ψάλλομεν τὰ συνήθη Τριαδικά. Μετὰ δὲ ταῦτα τὸν Ἑξάψαλμον". Ὅμως τὸ ψάλλειν Τριαδικὸν κανόνα ἐν μέσῳ ἀγρυπνίας εἶναι παντάπασι ξένον πρὸς τὴν παλαιὰν καὶ πολιὰν πρᾶξιν.
 
Last edited:
Στην ιστοσελίδα μας, αναρτήθηκε η νέα έκδοση του βιβλίου. Κυρίως έγιναν ορθογραφικές και μορφολογικές διορθώσεις.
Σε περίπτωση εκτύπωσης, είναι για διάταξη Α5.

Θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον π. Μάξιμο και τον Μανόλη Θεοδωράκη για τις όποιες παρατηρήσεις και διορθώσεις, οι οποίες είχαν γίνει από την πρώτη έκδοση.

https://www.chorosaggelikos.com/copy-of-μουσικά-κείμενα
 

Β.Π

Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ ὁ ἁγιώνυμος Ἄθως.
Καλησπέρα κ. Γεώργιο θα ήθελα να ρωτήσω εσάς αλλά και τους λοιπούς γνώστες του αγιορείτικου τυπικού, σε πιο σημείο της αγρυπνίας ψάλλεται στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας έμπροσθεν της Παναγίας της Κουκουζέλισας το " Άνωθεν οι προφοίται" και εάν αυτό είναι παράδοση μόνον της οικίας μονής ή υπάρχει σε κάποιο Τυπικό.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Μετὰ τὶς δεήσεις τῆς λιτῆς εἰσέρχονται στὸν κυρίως ναὸ καὶ ψάλλεται τὸ Ἄνωθεν οἱ προφῆται ἐνώπιον τῆς Κουκουζέλισσας στὰ Εἰσόδια (Οἰκονόμισσα ἡ κυρία Κουκουζέλισσα 1956 σ. 32) καὶ στὴν μνήμη τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου καὶ στὴν Ἰβήρων στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου (πληροφορίες π. Χρυσοβαλάντη Θεοδώρου).
 
Last edited:

Β.Π

Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ ὁ ἁγιώνυμος Ἄθως.
Μετὰ τὶς δεήσεις τῆς λιτῆς εἰσέρχονται στὸν κυρίως ναὸ καὶ ψάλλεται τὸ Ἄνωθεν οἱ προφῆται ἐνώπιον τῆς Κουκουζέλισσας στὰ Εἰσόδια (Οἰκονόμισσα ἡ κυρία Κουκουζέλισσα 1956 σ. 32) καὶ σὴν μνήμη τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου καὶ στὴν Ἰβήρων στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου (πληροφορίες π. Χρυσοβαλάντη Θεοδώρου).
Άρα πριν από τα αποστιχα !!! Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Θεοδωράκη !!! Θα μπορούσαμε να μάθουμε για πιο λόγο γίνετε αυτή η πρόσθεση ας το πούμε έτσι;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Πρὸς τιμὴν τῆς ἑορταζούσης Κουκουζέλισσας στὰ εἰσόδια, τοῦ Λαυριώτου Κουκουζέλους καὶ ἐξ ἀφορμῆς τοῦ παρόμοιου ἐξαποστειλαρίου τῶν εἰσοδίων.
 
Top