Τροπάριο Ἁγίου Ἀνδρέα στήν θ΄ τοῦ Μ. Κανόνος

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Παρακολουθῶντας τόν Μ. Κανόνα ἀπό τό κινητό μου καί τήν ἐφαρμογή τῶν λειτουργικῶν κειμένων, διεπίστωσα ὄτι εἶχε ἄλλο τροπάριο Ἁγίου Ἀνδρέα στήν θ΄ ᾠδή.

δείξας ἐράσμιον τὸ Νύμφης Κάλλος ἄριστον, Ῥουβῆν, Ἀνδρέας, ζήτω ψάλτης κράτιστος, Χριστὸν ἱλασκόμενος, καὶ μὴ ἀποθανέτω, ἀλλ' ὥσπερ στόμα Θεοῦ, πολλούς ἀδελφούς, Χριστῷ προσάγοι, ἐπὶ τράχηλον Ἐχθροῦ ἀτελεύτητον.

ἐνῶ τό Τριῴδιο ἔχει

νδρέα σεβάσμιε, καὶ Πάτερ τρισμακάριστε, Ποιμὴν τῆς Κρήτης, μὴ παύσῃ δεόμενος, ὑπὲρ τῶν σὲ ὑμνούντων· ἵνα ῥυσθῶμεν πάσης, ὀργῆς καὶ θλίψεως καὶ φθορᾶς, καὶ πταισμάτων [ἀνεικάστων / καὶ κινδύνων], οἱ τιμῶντές σου τὴν μνήμην πιστῶς.

Βέβαια αὐτό προέρχεται, ἀπ᾿ ὅ τι εἶδα ἀπό τά κείμενα τοῦ π. Λέοντος καί προφανῶς ἀπό Τριῴδιον ἐκδόσεως ΦΩΣ ( ; )

Τί γνωρίζουμε περί τούτου ;;
 

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Μια παρατήρηση μόνο. Όπως μπορούν να βεβαιώσουν πολλοί αρμοδιότεροι από εμένα, το πρώτο τροπάριο τεχνικά δεν παραπέμπει καθολου στο οικείο υμνογραφικό ύφος της εποχής.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Το σχολιάζει και ο π. Γεώργιος Ρήγας στα Ζητήματα Τυπικού (Σφάλματα ανεύθυνων διορθωτών) 38, σ 169.
Εὐχαριστοῦμε! Κάτι θυμώμουν, ἀλλ᾿ ἔψαξα τό πρωί -ἀναποτελεσματικῶς- μόνον στό Ψ, καί τό δίκτυο βέβαια, πού μοῦ ἔβγαζε μόνον τίς σελίδες τῶν λειτουργικῶν κειμένων, ὅπως τοῦ π. Λέοντος.
Ἐπισυνάπτονται οἱ σελ. ἀπό ΖΤ.
 

Attachments

  • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΙΚΟΥ Γ ΡΗΓΑ 169.pdf
    510.1 KB · Views: 16
Top