Τροπάρια μεγάλου ἀποδείπνου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Γιὰ τὰ τροπάρια τῆς ἡμέρας στὸ μεγάλο ἀπόδειπνο βλ. ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. ζ’, ιβ’, πβ’ καὶ τυπικὸ Εὐεργέτιδος σσ. 601-602. Κατὰ τὴν Τετάρτη τῆς μεσονηστησίμου ἑβδομάδος, δηλαδὴ τῆς δ’ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν καὶ τὴν Πέμπτη τοῦ μεγάλου κανόνος ἀντὶ τῶν τροπαρίων «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς…», λέγεται τὸ κοντάκιο τῆς ἡμέρας.
 
Top