Τροπάρια Ωρών ή απολυτίκια Σαββάτου;

Το Ωρολόγιον το Μέγα στην ακολουθία της α΄ Ώρας αναφέρει: " Εἰ μεν ἔψαλτο «Θεὸς Κύριος…» ψάλλομεν τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἡμέρας . Εἰ δὲ «ἀλληλούϊα» τὸ παρόν «Τὸ πρωῒ εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου…».". Παρομοίως και στις λοιπές Ώρες.

Η ίδια τάξις ισχύει και για τα Σάββατα , δηλαδή όταν ψάλλεται «Αλληλούια» λέγονται τα τροπάρια των Ωρών ή τα Απολυτίκια του Σαββάτου «Ἀπόστολοι, Μάρτυρες καὶ Προφῆται…» , «Μνήσθητι Κύριε, ὡς Ἀγαθὸς τῶν δούλων σου…»;

Ομιλούμε πάντα για τις προβλέψεις των Παλαιών Τυπικών.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Κύριε ἐλέησον γ'. Ἀπόστολοι, μάρτυρες καὶ προφῆται, Δόξα, Μνήσθητι Κύριε, ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων σου, Καὶ νῦν, θεοτοκίο τῆς ὥρας. Μετὰ τὸ τρισάγιο λέγονται τὰ συνήθη τροπάρια τῶν ὡρῶν

(χφ. Βατοπαιδίου 1202 ΤΑΣ καὶ Ἀπορούμενα ΤΑΣ ιγ' αἰ. φ. 207r, Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. 94).
 

Rethymno force 33

Active member
Κύριε ἐλέησον γ'. Ἀπόστολοι, μάρτυρες καὶ προφῆται, Δόξα, Μνήσθητι Κύριε, ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων σου, Καὶ νῦν, θεοτοκίο τῆς ὥρας. Μετὰ τὸ τρισάγιο λέγονται τὰ συνήθη τροπάρια τῶν ὡρῶν

(χφ. Βατοπαιδίου 1202 ΤΑΣ καὶ Ἀπορούμενα ΤΑΣ ιγ' αἰ. φ. 207r, Ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. 94).
Ως κοντάκιο δε λέμε το "Ως απαρχάς τής φύσεως";
 
Last edited:
Top