Τριαδικοὶ ὕμνοι

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ψάλλεται ἕνας τριαδικὸς ὕμνος τρίς

(χφφ. τριῴδια Σινὰ 735 ι’ αἰ. φ. 161v, Paris. gr. 244 ιβ’ αἰ. φ. 119v, Σινὰ 1096 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 157v, Κρατικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ῥωσίας 173.Ι 501=173.II 148 ΤΑΣ ιβ' αἰ. φ. 89r, Τριῴδιον, ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας 1960 σ. 73),

ὅπως τὸ φωταγωγικὸ καὶ τὸ τριαδικὸ «Ἰδοὺ ὁ νυμφίος...» κατὰ τὴν μεγάλη ἑβδομάδα. Οἱ τριαδικοὶ ὕμνοι ἐναλλάσονται κατὰ τὶς μὴ ἑορταστικὲς ἡμέρες, ὁπότε ψάλλεται Ἀλληλούια. Ὑπάρχουν ἕξι τριαδικοὶ ὕμνοι γιὰ ἕναν ἦχο στὶς χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 1593 θ’-ι’ αἰ. φφ. 94v-95v, Σινὰ 2018 ιβ’ αἰ. φφ. 43v-44r, πέντε στὶς χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 781 ι’-ια’ αἰ. φ. 102r-v, Σινὰ 784 ιβ’ αἰ. φ. 22r καὶ τέσσερεις σὲ πολὺ περισσότερες.

Βλ. καὶ https://analogion.com/forum/index.php?threads/Ἐπιπλέον-τριαδικοὶ-ὔμνοι.48871/
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Οἱ τριαδικοὶ ὕμνοι ἀρχικὰ ἀνῆκαν στὸ μεσονυκτικό, τὸ ὁποῖο πρωτογενῶς ἦταν τὸ πρῶτο μέρος τοῦ σύγχρονου ὄρθρου πρὸ τοῦ Ν’ ψαλμοῦ, δηλαδὴ ὁ ἑξάψαλμος καὶ ἡ στιχολογία τοῦ ψαλτηρίου, ἡ παλαιὰ νυκτερινὴ μοναχικὴ ἀκολουθία
(Π. Τρεμπέλα Μικρὸν Εὐχολόγιον ἔκδ. β’ 1998 τ. 2 σσ. 243-244, χφ. Sinai georg. O 34 ὡρολόγιο περὶ τὸ ἔτος 950 φ. 11r, Ἰ. Φουντούλη Λειτουργικὴ τεῦχος ε’ Ἀκολουθίαι τοῦ νυχθημέρου 1969 σσ. 83-84 καὶ Ἰ. Φουντούλη Κείμενα λειτουργικῆς 10 Μοναχικὸς ὄρθρος 1972 σ. 5 βλ. τριαδικὸ ὕμνο β’ ἤχου «Μεσονύκτιον ἐξεγειρόμενοι...» (χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 779 ι’ αἰ. φ. 43r, Σινὰ 781 ι’-ια’ αἰ. φ. 21v, Σινὰ 792 ια’ αἰ. φ. 38v, Paris. gr. 22 ὡρολόγιο τοῦ ἔτους 1126 φ. 267v, Σινὰ 865 ὡρολόγιο ιβ’ αἰ. φ. 65r), τριαδικὸ ὕμνο γ’ ἤχου «Ἀθρόον ὁ κριτὴς ἐπελεύσεται...ἀλλὰ φόβῳ κράξωμεν ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτὸς...», «Τὴν ἀθρόαν ἐννοοῦσα τοῦ κριτοῦ ἐπιστασίαν διεγέρθητι ὡς ἐξ ὕπνου ψυχή μου ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτὸς κραυγάζουσα· ἅγιος ἅγιος ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς»
(χφφ. ἁγ. Σάβα 362 παρακλητικὴ ἀρχὲς ιγ’ αἰ. φ. 69r, Σινὰ 865 ὡρολόγιο ιβ’ αἰ. φ. 66r-v) καὶ ἄλλες πηγές, βλ. Ἀρχέτυπες διατάξεις).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Τριαδικοὶ κανόνες ὄρθρου Δευτέρας, διαφορετικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοῦ Μητροφάνους μητροπολίτου Σμύρνης (857-880), ἀπαντῶνται στὶς παρακλητικὲς Σινὰ 781 ι’-ια’ αἰ. φφ. 22v-25v (ἦχος β’), 104r-106v (γ’), 177v-180v (δ’), Σινὰ 782 ι’ αἰ. φφ. 43r-45v (πλ. β’), 118v-121v (βαρύς), 192v-196r (πλ. δ’). Τριαδικὸς κανόνας Σαββάτου μαρτυρεῖται στὸν Dmitrievskij τ. 1 σ. 124. Ἴσως οἱ κανόνες αὐτοὶ νὰ συμπλήρωναν τὸν καθημερινὸ ἄμνημο ὄρθρο μὲ τοὺς τριαδικοὺς ὕμνους στὸ Ἀλληλούια.
 
Top