Το μνημόσυνο κατά την αγιορειτική τάξη

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Εὐχαριστοῦμε Χρῆστο.
Γιά νά μή δημιουργηθεῖ ἐσφαλμένη ἐντύπωση μέ τό «ζηλωτές» ὅτι αὐτή δέν εἶναι ἡ ἰσχύουσα τάξις σέ ὅλο τό Ἅγιον Ὄρος, πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι αὐτή εἶναι ἡ τάξις τοῦ Μνημοσύνου ὅπως τήν ἔχει ἐκδώσει καί ὁ ἀείμνηστος καθηγητής Ἰω. Φουντούλης στά Κείμενα Λειτουργικῆς καί αὐτή τηρεῖται ὀλίγον περικεκομμένη στίς Σλαβικές χῶρες, ὅπως θά διαβάσεις κι ἐδῶ.
Προέρχεται ἀπό τήν Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος πού ὑπάρχει στό Πεντηκοστάριον μετά τόν Ἑσπερινόν καί πρό τοῦ Ὄρθρου τοῦ Ψυχοσαββάτου πρό τῆς Πεντηκοστῆς.

 
Top